Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vaxdynlav

Organismgrupp Lavar Micarea adnata
Vaxdynlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vaxdynlav är en tunn, slät till finkornig, vanligen blekt vaxfärgad eller sällan blågrön skorplav som reagerar C– och kan bli någon eller några centimeter i diameter. Apothecier är ovanliga, upp till 0,6 mm breda, bleka till gulbruna. Sporerna är (0–)1-septerade, ofärgade och 9–16 × 3–5 µm. Arten känns igen på bålfärgen och på de på bålen talrikt sittande sporodochierna vilka är bleka, kuddformade, apothecielika bildningar (0,1–0,25 mm breda) som bildar konidier. Vaxdynlav är den enda Micarea-art som bildar sporodochier i Sverige. Konidierna i sporodochierna är cylindriska till ellipsoida, 6–10 × 2–3 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för vaxdynlav Observationer i Sverige för vaxdynlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs först 1983, men trots att den eftersökts av ett flertal personer är den bara funnen på ett 10-tal lokaler på Öland och Gotland samt i Blekinge, Halland och Östergötland. Det finns också en äldre uppgift från Södermanland (1888). Då bålarna är små är det tidskrävande att söka efter arten. Arten är funnen i Danmark (rödlistad) och Norge men är inte rapporterad från Finland. Den är spridd men ovanlig i Storbritannien och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Trots att arten eftersökts av ett flertal personer är den bara funnen på 12 lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer vid basen av gamla ädellövträd i öppna skogar och i ängs- och hagmarker. Igenväxning av öppna skogar är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 360 (36-720). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (12-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39288 km² och förekomstarean (AOO) till 480 (48-960) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Vaxdynlav växer vid basen av gamla ädellövträd (bok, ek), aplar eller på ved i öppna skogar och i ängs- och hagmarker med lång trädkontinuitet. Den kan både växa direkt på barken eller på mossor. Vanligen växer den tillsammans med några få allmänna arter som Cladonia spp. och dynlav Micarea prasina men på lokalerna finns det oftast andra rödlistade lavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· aplar
· aplar
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
· vårtbjörk
· vårtbjörk
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Pilocarpaceae, Släkte Micarea (dynlavar), Art Micarea adnata Coppins - vaxdynlav Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Trots att arten eftersökts av ett flertal personer är den bara funnen på 12 lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer vid basen av gamla ädellövträd i öppna skogar och i ängs- och hagmarker. Igenväxning av öppna skogar är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 360 (36-720). Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (12-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39288 km² och förekomstarean (AOO) till 480 (48-960) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Vaxdynlav är en tunn, slät till finkornig, vanligen blekt vaxfärgad eller sällan blågrön skorplav som reagerar C– och kan bli någon eller några centimeter i diameter. Apothecier är ovanliga, upp till 0,6 mm breda, bleka till gulbruna. Sporerna är (0–)1-septerade, ofärgade och 9–16 × 3–5 µm. Arten känns igen på bålfärgen och på de på bålen talrikt sittande sporodochierna vilka är bleka, kuddformade, apothecielika bildningar (0,1–0,25 mm breda) som bildar konidier. Vaxdynlav är den enda Micarea-art som bildar sporodochier i Sverige. Konidierna i sporodochierna är cylindriska till ellipsoida, 6–10 × 2–3 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vaxdynlav

Länsvis förekomst och status för vaxdynlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vaxdynlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs först 1983, men trots att den eftersökts av ett flertal personer är den bara funnen på ett 10-tal lokaler på Öland och Gotland samt i Blekinge, Halland och Östergötland. Det finns också en äldre uppgift från Södermanland (1888). Då bålarna är små är det tidskrävande att söka efter arten. Arten är funnen i Danmark (rödlistad) och Norge men är inte rapporterad från Finland. Den är spridd men ovanlig i Storbritannien och Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Micarea - dynlavar 
 • Art
  Micarea adnataCoppins - vaxdynlav

Vaxdynlav växer vid basen av gamla ädellövträd (bok, ek), aplar eller på ved i öppna skogar och i ängs- och hagmarker med lång trädkontinuitet. Den kan både växa direkt på barken eller på mossor. Vanligen växer den tillsammans med några få allmänna arter som Cladonia spp. och dynlav Micarea prasina men på lokalerna finns det oftast andra rödlistade lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· vårtbjörk - Betula pendula (Har betydelse)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Har betydelse)
Igenväxning av ängs- och hagmarker och betade skogar med ädellövträd är sannolikt det främsta hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Hävdade marker där arten förekommer bör fortsätta att hävdas. Vid avverkning och gallring bör inte träd med vaxdynlav avverkas.

Coppins, B. 1983. A taxonomic study of the lichen genus Micarea in Europe. Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Bot.) 11(2).

Kåll, S. & Tønsberg, T. 2002. Micarea adnata new to Norway. Graphis Scripta 13: 1-3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Pilocarpaceae  
 • Släkte
  Micarea - dynlavar 
 • Art
  Micarea adnata, Coppins - vaxdynlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.