Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vedåkerskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Agrocybe firma
Vedåkerskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedåkerskivling är en ganska liten svamp som växer på lövved. Hatten är 1–5 cm bred och konformad till välvd, som ung och i fuktigt skick mörkt brun med svag olivton, fint sammetsartad, flockig, hygrofan, i torka bleknande till smutsigt gulbrun. Lamellerna är täta, vidväxta, beigebruna med i början ljusare egg. Foten är jämntjock, ihålig, beigebrun och fint flockig i gråbeige, vitfiltad vid basen. Svampen luktar tydligt av mjöl. Sporerna mäter 6–8 x 4–5 µm. Cystiderna är flaskformiga, med trubbig topp.
Utbredning
Länsvis förekomst för vedåkerskivling Observationer i Sverige för vedåkerskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt med bara några få kända fynd i Sverige, två lokaler i Skåne och en i norra Jämtland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. I Danmark (rödlistad) och Norge har enstaka fynd gjorts. Den är sällsynt men vitt spridd i Mellaneuropa, men kan vara något förbisedd. Arten är först beskriven från USA (1940), där den uppges vara vanligare än i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på murken ved av lövträd. Funnen i rik bokskog och i frodig fjällbjörkskog och tycks föredra fuktiga, näringsrika lokaler.Uppenbarligen mycket sällsynt men säkerligen förbisedd och bedöms därför ha ett stort mörkertal. Oklart om arten kräver grov ved eller också kan leva på klenare ved. Hotas förmodligen av att dess få kända växtplatser lätt kan förstöras genom slutavverkning och gallring på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat liksom av sönderkörning av ved i samband skogsskötsel. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (80-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (40-1200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Vedåkerskivlingen lever som nedbrytare på murken lövved. Troligen kan den växa på många trädslag, men fynden är så få att detta är svårt att avgöra. Det är oklart vilka närmare krav på vedkvalitéer, t ex diameter och nedbrytningsgrad, som svampen har. Den är funnen i rik bokskog och i frodig fjällbjörkskog och tycks föredra fuktiga, näringsrika lokaler. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av vedåkerskivlingen bara på någon enstaka till som högst 10 platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· klibbal
· klibbal
Dött träd
Dött träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Strophariaceae, Släkte Agrocybe (åkerskivlingar), Art Agrocybe firma (Peck) Singer - vedåkerskivling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på murken ved av lövträd. Funnen i rik bokskog och i frodig fjällbjörkskog och tycks föredra fuktiga, näringsrika lokaler.Uppenbarligen mycket sällsynt men säkerligen förbisedd och bedöms därför ha ett stort mörkertal. Oklart om arten kräver grov ved eller också kan leva på klenare ved. Hotas förmodligen av att dess få kända växtplatser lätt kan förstöras genom slutavverkning och gallring på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat liksom av sönderkörning av ved i samband skogsskötsel. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (80-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (10-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (40-1200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Vedåkerskivling är en ganska liten svamp som växer på lövved. Hatten är 1–5 cm bred och konformad till välvd, som ung och i fuktigt skick mörkt brun med svag olivton, fint sammetsartad, flockig, hygrofan, i torka bleknande till smutsigt gulbrun. Lamellerna är täta, vidväxta, beigebruna med i början ljusare egg. Foten är jämntjock, ihålig, beigebrun och fint flockig i gråbeige, vitfiltad vid basen. Svampen luktar tydligt av mjöl. Sporerna mäter 6–8 x 4–5 µm. Cystiderna är flaskformiga, med trubbig topp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vedåkerskivling

Länsvis förekomst och status för vedåkerskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vedåkerskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt med bara några få kända fynd i Sverige, två lokaler i Skåne och en i norra Jämtland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. I Danmark (rödlistad) och Norge har enstaka fynd gjorts. Den är sällsynt men vitt spridd i Mellaneuropa, men kan vara något förbisedd. Arten är först beskriven från USA (1940), där den uppges vara vanligare än i Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Agrocybe - åkerskivlingar 
 • Art
  Agrocybe firma(Peck) Singer - vedåkerskivling

Vedåkerskivlingen lever som nedbrytare på murken lövved. Troligen kan den växa på många trädslag, men fynden är så få att detta är svårt att avgöra. Det är oklart vilka närmare krav på vedkvalitéer, t ex diameter och nedbrytningsgrad, som svampen har. Den är funnen i rik bokskog och i frodig fjällbjörkskog och tycks föredra fuktiga, näringsrika lokaler. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av vedåkerskivlingen bara på någon enstaka till som högst 10 platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att dess få kända växtplatser lätt kan förstöras. En slutavverkning, skoglig gallring eller annat uttag av virke på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat innebär ett direkt hot. Även minskad tillgång på lämpligt substrat, d.v.s. murknande död ved, är ett hot. Skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
För att säkerställa artens fortlevnad bör artens växtplatser undantas från produktionsskogsbruk. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.
Utländska namn – DK: Tobaksbrun agerhat.

Enderle, M. 1985. Bemerkenswerte Agaricales- Funde I, Zeitschrift für Mykologie 51(1):11–13.

Ludwig, E. 2000. Pilzkompendium. Band 1. Abbildungen. Tafel 4.

Moser, M. 1978. Fungorum Rariorum Icones Coloratae. VII; 29–30

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Agrocybe - åkerskivlingar 
 • Art
  Agrocybe firma, (Peck) Singer - vedåkerskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.