Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vedflikmossa

Organismgrupp Mossor Lophozia longiflora
Vedflikmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedflikmossa är en upp till någon centimeter lång och 1-2 mm bred bladlevermossa med ett i huvudsak krypande växtsätt. Den bildar kompakta, blekt gröna mattor på döda trädstammar. Skotten är gröna men stammen antar i exponerade lägen ofta en rödbrun färg som ibland även sprider sig upp längs bladbaserna. Bladen har två relativt spetsiga och likstora flikar, de är något kupade och snett fästade på stammen. Cellerna i bladen har mycket stora trigoner vilket skiljer den från den mycket närbesläktade jordflikmossa L. ventricosa. Oljekropparna är oftast 5-9 i varje cell. Dessa är korniga vilka skiljer den från skogsflikmossa L. silvicola, skogsflikmossa som har rundade oljekroppar med en lysande central del. Arten är skildkönad men har relativt ofta svepen. Dessa är nästan cylindriska, långt utskjutande och ihopsnörda i mynningen där 3-4 celler långa fingerlika tänder finns. Gröna groddkorn produceras i bladspetsarna, men förekommer relativt sällan. Vedflikmossa kännetecknas av 1) vara begränsad till murken ved, 2) vara mindre än skogsflikmossa L. silvicola, men större än liten hornflikmossa L. ascendens, som båda förekommer på murken ved, 3) ha ett krypande växtsätt, 4) att oftast sakna groddkorn men oftast ha svepen samt ett rödaktigt färginslag på bladen på de hanliga skotten.
Utbredning
Länsvis förekomst för vedflikmossa Observationer i Sverige för vedflikmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En art med en boreal-montan Holarktisk utbredning som främst förekommer i barrskogsregionen. Den har tidigare haft en vid utbredning i Sverige och är känd ifrån ett stort antal lokaler. Den saknas dock numera från de sydligaste landskapen. Arten har också en vid global utbredning och är uppgiven från stora delar av norra, centrala och sydvästra Europa, Nord- och Central Amerika samt Asien. Det bör dock noteras att arten har varit taxonomiskt oklar varför den verkliga utbredningen är osäker då många äldre uppgifter sannolikt är felaktiga. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är strikt knuten till död ved i främst Norrlands barrskogar. Fanns tidigare även i södra Sveriges skogar men är borta där. Eftersom arten huvudsakligen är hänvisad till skog där träd fått växa kontinuerligt under flera hundra år (kontinuitetsskog), inte klarar av en normal kalhyggesfas och har svårt att sprida sig över stora avstånd, bedömer vi att artens population kommer fortsätta att minska pga dagens avverkningstakt av kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 400. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Populationen minskar med mer än 5% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 (5-20) % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten är nästan helt knuten till barrskog, främst granskog och förekommer med avtagande frekvens upp i höjdled mot den subalpina trädgränsen. Vedflikmossa växer uteslutande på grov ved, framförallt granved i sluten skogen. Ofta förekommer den med andra levermossor som Lophozia ciliata, liten hornflikmossa L. ascendens, vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum och flikbålmossor Riccardia-arter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Lophozia (flikmossor), Art Lophozia longiflora (Nees) Schiffn. - vedflikmossa Synonymer Jungermannia longiflora Nees, Lophozia guttulata (Lindb. & Arnell) A.Evans

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är strikt knuten till död ved i främst Norrlands barrskogar. Fanns tidigare även i södra Sveriges skogar men är borta där. Eftersom arten huvudsakligen är hänvisad till skog där träd fått växa kontinuerligt under flera hundra år (kontinuitetsskog), inte klarar av en normal kalhyggesfas och har svårt att sprida sig över stora avstånd, bedömer vi att artens population kommer fortsätta att minska pga dagens avverkningstakt av kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 400. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Populationen minskar med mer än 5% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 (5-20) % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Vedflikmossa är en upp till någon centimeter lång och 1-2 mm bred bladlevermossa med ett i huvudsak krypande växtsätt. Den bildar kompakta, blekt gröna mattor på döda trädstammar. Skotten är gröna men stammen antar i exponerade lägen ofta en rödbrun färg som ibland även sprider sig upp längs bladbaserna. Bladen har två relativt spetsiga och likstora flikar, de är något kupade och snett fästade på stammen. Cellerna i bladen har mycket stora trigoner vilket skiljer den från den mycket närbesläktade jordflikmossa L. ventricosa. Oljekropparna är oftast 5-9 i varje cell. Dessa är korniga vilka skiljer den från skogsflikmossa L. silvicola, skogsflikmossa som har rundade oljekroppar med en lysande central del. Arten är skildkönad men har relativt ofta svepen. Dessa är nästan cylindriska, långt utskjutande och ihopsnörda i mynningen där 3-4 celler långa fingerlika tänder finns. Gröna groddkorn produceras i bladspetsarna, men förekommer relativt sällan. Vedflikmossa kännetecknas av 1) vara begränsad till murken ved, 2) vara mindre än skogsflikmossa L. silvicola, men större än liten hornflikmossa L. ascendens, som båda förekommer på murken ved, 3) ha ett krypande växtsätt, 4) att oftast sakna groddkorn men oftast ha svepen samt ett rödaktigt färginslag på bladen på de hanliga skotten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vedflikmossa

Länsvis förekomst och status för vedflikmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vedflikmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En art med en boreal-montan Holarktisk utbredning som främst förekommer i barrskogsregionen. Den har tidigare haft en vid utbredning i Sverige och är känd ifrån ett stort antal lokaler. Den saknas dock numera från de sydligaste landskapen. Arten har också en vid global utbredning och är uppgiven från stora delar av norra, centrala och sydvästra Europa, Nord- och Central Amerika samt Asien. Det bör dock noteras att arten har varit taxonomiskt oklar varför den verkliga utbredningen är osäker då många äldre uppgifter sannolikt är felaktiga. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia longiflora(Nees) Schiffn. - vedflikmossa
  Synonymer
  Jungermannia longiflora Nees
  Lophozia guttulata (Lindb. & Arnell) A.Evans

Arten är nästan helt knuten till barrskog, främst granskog och förekommer med avtagande frekvens upp i höjdled mot den subalpina trädgränsen. Vedflikmossa växer uteslutande på grov ved, framförallt granved i sluten skogen. Ofta förekommer den med andra levermossor som Lophozia ciliata, liten hornflikmossa L. ascendens, vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum och flikbålmossor Riccardia-arter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Arten är en utpräglad vedspecialist och är ett exempel på en art som har minskat och fortsätter att minska i dagens skogslandskap på grund av en kombination av vedbrist och kalhyggesbruk. Arten finns kvar i främst inre Norrlands barrskogar. Den fanns tidigare även i södra Sveriges skogar men är där i stort sett borta. Eftersom arten inte tål den exponering som sker vid hyggesfasen minskar arten i all typ av skog som genomgår en normal slutavverkning. För att överleva en slutavverkning krävs att ett betydande antal träd lämnas kvar som kan skugga och upprätthålla hög luftfuktighet samt att tillräckligt med död ved lämnas kvar i området. Med andra ord är arten hänvisad till skog där träd får fortsätta att växa kontinuerligt (kontinuitetsskog). Även om arten finns kvar i naturreservat finns merparten fortfarande utanför skyddade områden. Det innebär att arten minskar idag och kommer att fortsätta att minska så länge som skog som tidigare aldrig kalhuggits (kontinuitetsskog) fortsätter att avverkas utan tillräcklig naturhänsyn.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
För att hejda populationsminskningen av denna art måste traditionell kalavverkning i de barrskogar som tidigare aldrig kalhuggits (kontinuitetsskog) upphöra eller begränsas kraftigt. Dessutom måste en ökning av mängden död granved ske av alla dimensioner i skogar där arten kan tänkas kunna växa.
Utländska namn - FI: Metsälovisammal; NO: Fauskflik; GB: Reddish Notchwort.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Paton, J.A. 1999. The liverwort flora of the British Isles. Harley Books, Colchester, Essex UK.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia longiflora, (Nees) Schiffn. - vedflikmossa
  Synonymer
  Jungermannia longiflora Nees
  Lophozia guttulata (Lindb. & Arnell) A.Evans
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck