Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vedkantlav

Organismgrupp Lavar Lecanora scanica
Vedkantlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedkantlaven är en skorplav med en tunn, ofta otydlig, brunaktig, kornig till grynig bål. Apothecierna är talrika, bruna till mörkbruna, 0,2–0,4 mm breda, plana med gulbrun bålkant men slutligen välvda och mer eller mindre kantlösa. Epihymeniet är brunt, K- och N- och saknar korn. Sporerna är ofärgade, 1(–2)-celliga och 7–13 × 3–3,5 µm. Arten kan förväxlas med Lecanora hypoptoides, som dock har gråvitaktigt bål och N+ rött epihymenium och excipulum.
Utbredning
Länsvis förekomst för vedkantlav Observationer i Sverige för vedkantlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en fragmenterad utbredning med gamla fynd från Skåne, Småland, Halland, Västergötland och Uppland. Totalt finns sju gamla lokaler och på fyra av dessa har arten setts sedan 1990-talet. På vardera lokal finns endast ett träd med arten. Övriga lokaler har inte besökts i modern tid, vilket t.ex. gäller typlokalen i Arkelstorp i Skåne. Inventeringar visar en tillbakagång på 70% de senaste 50 åren (tre generationer för arten). Arten är för många okänd och har uppmärksammats mer först i sen tid. Det förefaller som om vedkantlaven bara är känd från Sverige och skulle således vara en av landets få endemer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Fyra aktuella lokaler och på vardera lokal finns endast ett träd med arten. På lokalerna finns även andra rödlistade lavar. Eftersökt på många andra lokaler utan att hittats. Växer på gammal ekved. Artens taxonomi utreds för närvarande. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (8-40). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (8-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3312 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (32-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 70 (50-90) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Alla fynd av vedkantlav har gjorts på ekved, i flertalet fall på grova träd. I ett par av fallen har trädet fortfarande stått upp men haft blottad ved och i ett par fall har arten vuxit på ved av lågor. På tre av lokalerna växer laven i sluten till halvöppen ädellövskog med mycket lång kontinuitet. I ett fjärde fall, Hallands Väderö, noterades arten på en eklåga på en havsstrand, där eken tidigare vuxit öppet. På alla lokaler finns även andra rödlistade lavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· dvärgbägarlav
· dvärgbägarlav
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Lecanoraceae, Släkte Lecanora (kantlavar), Art Lecanora scanica H.Magn. - vedkantlav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Fyra aktuella lokaler och på vardera lokal finns endast ett träd med arten. På lokalerna finns även andra rödlistade lavar. Eftersökt på många andra lokaler utan att hittats. Växer på gammal ekved. Artens taxonomi utreds för närvarande. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (8-40). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (8-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3312 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (32-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 70 (50-90) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Vedkantlaven är en skorplav med en tunn, ofta otydlig, brunaktig, kornig till grynig bål. Apothecierna är talrika, bruna till mörkbruna, 0,2–0,4 mm breda, plana med gulbrun bålkant men slutligen välvda och mer eller mindre kantlösa. Epihymeniet är brunt, K- och N- och saknar korn. Sporerna är ofärgade, 1(–2)-celliga och 7–13 × 3–3,5 µm. Arten kan förväxlas med Lecanora hypoptoides, som dock har gråvitaktigt bål och N+ rött epihymenium och excipulum.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vedkantlav

Länsvis förekomst och status för vedkantlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vedkantlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en fragmenterad utbredning med gamla fynd från Skåne, Småland, Halland, Västergötland och Uppland. Totalt finns sju gamla lokaler och på fyra av dessa har arten setts sedan 1990-talet. På vardera lokal finns endast ett träd med arten. Övriga lokaler har inte besökts i modern tid, vilket t.ex. gäller typlokalen i Arkelstorp i Skåne. Inventeringar visar en tillbakagång på 70% de senaste 50 åren (tre generationer för arten). Arten är för många okänd och har uppmärksammats mer först i sen tid. Det förefaller som om vedkantlaven bara är känd från Sverige och skulle således vara en av landets få endemer.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora scanicaH.Magn. - vedkantlav

Alla fynd av vedkantlav har gjorts på ekved, i flertalet fall på grova träd. I ett par av fallen har trädet fortfarande stått upp men haft blottad ved och i ett par fall har arten vuxit på ved av lågor. På tre av lokalerna växer laven i sluten till halvöppen ädellövskog med mycket lång kontinuitet. I ett fjärde fall, Hallands Väderö, noterades arten på en eklåga på en havsstrand, där eken tidigare vuxit öppet. På alla lokaler finns även andra rödlistade lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Löv-/barrblandskog, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· dvärgbägarlav - Cladonia parasitica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Ved av både stående och liggande grova ekar är sällsynt och minskar sannolikt. Troligen är arten känslig för olika typer av skogliga ingrepp. Alla de lokaler som arten nu är känd från är naturreservat och har därför ett visst skydd.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla gamla lokaler bör besökas och aktuell status dokumenteras. Vidare bör ekologin undersökas närmare. Eventuella lokaler utan skydd bör skyddas. En annan åtgärd för att gynna arten är att låta grova eklågor bli liggande.

Magnusson, A. H. 1934. New or interesting Swedish lichens 8 (no. 64-75). Bot. Not. 1934: 457–479.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora scanica, H.Magn. - vedkantlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.