Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vedlavklubba

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Multiclavula mucida
Vedlavklubba Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedlavklubba är en liten, 0,5–1 cm hög, klubbformad, enkel eller ibland något förgrenad, spetstoppad, vitgul fingersvamp, vars fruktkroppar kommer på hösten. En oansenlig art, samlad av få mykologer men samtidigt väl känd och lätt identifierbar.
Utbredning
Länsvis förekomst för vedlavklubba Observationer i Sverige för vedlavklubba
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vedlavklubba är sällsynt och funnen på ett 25-tal platser från Skåne (Skäralid) till Jämtland (Andersön). Utanför Norden är den uppgiven från spridda håll i Europa samt från Nord- och Sydamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Norge, Finland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i barklösa lågor av asp och bok. Arten förekommer i huvudsak i skogsmiljöer med rik tillgång på grov död och ved, oftast i skogar med hög luftfuktighet och som inte har kalavverkats. Oansenlig men samtidigt väl känd och lätt identifierbar. Liten population och få grova lågor på varje lokal. Arten missgynnas av förändrad markhydrologi och luftfuktighet vid skogliga ingrepp på eller i anslutning till växtplatsen. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. minskande tillgång på rötade asplågor av lämplig kvalitet. Förvisso har antalet grova aspar ökat i landskapet under de senaste 50 åren, men vedlavklubba gynnas inte av ökad mängd ved på hyggen. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (100-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (25-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (132-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen växer i täta grupper på blöta, starkt rötade och av alger överväxta lågor av lövträd, helst asp och bok t.ex. i lövskogar uppkomna efter brand. Den lever i symbios med grönalger och kan därför anses vara en lav. Påträffas på fuktiga lokaler i löv- och blandskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Multiclavula (lavklubbor), Art Multiclavula mucida (Pers.) R.H.Petersen - vedlavklubba Synonymer ved-lavklubba, Clavaria mucida Pers., Lentaria mucida (Pers.) Corner, Stichoclavaria mucida (Pers.) Paechn.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i barklösa lågor av asp och bok. Arten förekommer i huvudsak i skogsmiljöer med rik tillgång på grov död och ved, oftast i skogar med hög luftfuktighet och som inte har kalavverkats. Oansenlig men samtidigt väl känd och lätt identifierbar. Liten population och få grova lågor på varje lokal. Arten missgynnas av förändrad markhydrologi och luftfuktighet vid skogliga ingrepp på eller i anslutning till växtplatsen. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. minskande tillgång på rötade asplågor av lämplig kvalitet. Förvisso har antalet grova aspar ökat i landskapet under de senaste 50 åren, men vedlavklubba gynnas inte av ökad mängd ved på hyggen. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (100-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (25-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (132-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Vedlavklubba är en liten, 0,5–1 cm hög, klubbformad, enkel eller ibland något förgrenad, spetstoppad, vitgul fingersvamp, vars fruktkroppar kommer på hösten. En oansenlig art, samlad av få mykologer men samtidigt väl känd och lätt identifierbar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vedlavklubba

Länsvis förekomst och status för vedlavklubba baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vedlavklubba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vedlavklubba är sällsynt och funnen på ett 25-tal platser från Skåne (Skäralid) till Jämtland (Andersön). Utanför Norden är den uppgiven från spridda håll i Europa samt från Nord- och Sydamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Norge, Finland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Multiclavula - lavklubbor 
 • Art
  Multiclavula mucida(Pers.) R.H.Petersen - vedlavklubba
  Synonymer
  ved-lavklubba
  Clavaria mucida Pers.
  Lentaria mucida (Pers.) Corner
  Stichoclavaria mucida (Pers.) Paechn.

Svampen växer i täta grupper på blöta, starkt rötade och av alger överväxta lågor av lövträd, helst asp och bok t.ex. i lövskogar uppkomna efter brand. Den lever i symbios med grönalger och kan därför anses vara en lav. Påträffas på fuktiga lokaler i löv- och blandskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten missgynnas av förändrad markhydrologi och luftfuktighet vid skogliga ingrepp på eller i anslutning till växtplatsen. Även brist på döda, fuktigt liggande lövträd, framförallt av grov asp, är begränsande.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De få nutida lokalerna måste undantas från rationell skogsskötsel och lövträden runt växtplaterna gynnas på barrträdens bekostnad. Bestånd med grov asp bör sparas. Artens ekologi bör närmare klarläggas.
Utländska namn – NO: Vedalgekølle, FI: Lahoparvikas.

Fries, E., 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae 2. Stockholm & Leipzig.

Moberg, R. & Holmåsen, I. 1982. Lavar. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 1997 & ArtDatabanken 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Multiclavula - lavklubbor 
 • Art
  Multiclavula mucida, (Pers.) R.H.Petersen - vedlavklubba
  Synonymer
  ved-lavklubba
  Clavaria mucida Pers.
  Lentaria mucida (Pers.) Corner
  Stichoclavaria mucida (Pers.) Paechn.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 1997 & ArtDatabanken 2010.