Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  videticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Antrodia macra
Videticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten ettårig ticka som oftast växer resupinat, men fruktkroppen kan också vara knölig eller ha antydan till hatt. Fruktkropparna är ofta inte större än 2–3 cm i diameter. Som ung och färsk är svampen ljus till färgen, med åldern blir den vedfärgad till ljusbrun. Porerna är gräddfärgade till ljusbruna, kantiga till oregelbundna och ganska stora, 1–3 per mm. Sporerna är 9–12 x 6–8 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för videticka Observationer i Sverige för videticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Totalt har färre än 35 fynd gjorts av videticka i hela landet och det finns för närvarande 24 kända lokaler i landet (2005). Svampen är rapporterad från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland och Lappland. Den är troligen förbisedd men det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Arten är vitt spridd i Fennoskandia och i Central- och Sydeuropa, och är även funnen i Sibirien och i Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på liggande stammar och döda kvarsittande grenar på gråvide, sälg och asp i sumpig löv- och blandskog. Stort mörkertal men uppenbarligen en sällsynt art. Tillgången på gråvidebestånd bedöms vara konstant. Men en fortlöpande svag populations minskning bedöms ske p.g.a.att tillgången på lämpliga grövre sälg minskar i sumpiga löv- och blandskogar, omfattningen dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (200-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (50-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen är en brunrötande vednedbrytare på liggande stammar och döda kvarsittande grenar på gråvide (Salix cinerea), sälg och asp i fuktiga miljöer som sumpiga löv/blandskogar och i urskogsartade blandskogar. Videtickan kan uppträda på upp till 10 eller fler grenar på varje lokal. Varje gren rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gråvide (aggregat)
· gråvide (aggregat)
· popplar
· popplar
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Fomitopsidaceae, Släkte Antrodia (timmertickor), Art Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä - videticka Synonymer Antrodia salicina (Bres.) Niemelä

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på liggande stammar och döda kvarsittande grenar på gråvide, sälg och asp i sumpig löv- och blandskog. Stort mörkertal men uppenbarligen en sällsynt art. Tillgången på gråvidebestånd bedöms vara konstant. Men en fortlöpande svag populations minskning bedöms ske p.g.a.att tillgången på lämpliga grövre sälg minskar i sumpiga löv- och blandskogar, omfattningen dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (200-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (50-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
En liten ettårig ticka som oftast växer resupinat, men fruktkroppen kan också vara knölig eller ha antydan till hatt. Fruktkropparna är ofta inte större än 2–3 cm i diameter. Som ung och färsk är svampen ljus till färgen, med åldern blir den vedfärgad till ljusbrun. Porerna är gräddfärgade till ljusbruna, kantiga till oregelbundna och ganska stora, 1–3 per mm. Sporerna är 9–12 x 6–8 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för videticka

Länsvis förekomst och status för videticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för videticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Totalt har färre än 35 fynd gjorts av videticka i hela landet och det finns för närvarande 24 kända lokaler i landet (2005). Svampen är rapporterad från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland och Lappland. Den är troligen förbisedd men det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000. Arten är vitt spridd i Fennoskandia och i Central- och Sydeuropa, och är även funnen i Sibirien och i Kina.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Art
  Antrodia macra(Sommerf.) Niemelä - videticka
  Synonymer
  Antrodia salicina (Bres.) Niemelä

Svampen är en brunrötande vednedbrytare på liggande stammar och döda kvarsittande grenar på gråvide (Salix cinerea), sälg och asp i fuktiga miljöer som sumpiga löv/blandskogar och i urskogsartade blandskogar. Videtickan kan uppträda på upp till 10 eller fler grenar på varje lokal. Varje gren rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· gråvide (aggregat) - Salix cinerea agg. (Har betydelse)
· popplar - Populus (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Videtickan hotas av brist på död ved i brukad skog. Skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten. Även en avverkning eller skoglig gallring på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat innebär ett hot. Under lång tid har skogsbruket missgynnat asp. Detta har medfört en kraftig minskning av äldre aspbestånd. Bestånd som uppkommer i odlingslandskapet har inte tillräckligt lång kontinuitet, saknar grövre lågor och står oftast alltför exponerat. För närvarande tar skogsbruket större hänsyn till aspbestånd men endast i undantagsfall lämnas vid avverkningar tillräckligt stora sammanhängande bestånd som kan vidmakthålla ett gynnsamt lokalklimat.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
För att säkerställa artens fortlevnad bör man dels se till att bestånd av gamla sälgar och aspar i områden där arten förekommer lämnas kvar, dels att ny ved tillkommer, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad.
Utländska namn – FI: Pajunkääpä.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Eds). 1997. Nordic Macromycetes, Vol. 3. sid. 238. Nordsvamp, Copenhagen.

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm.

Niemälä, T. 1985. On Fennoscandian polypores 9. Gelatoporia n. Gen. And Tyromyces canadensis, plus notes on Skeletocutis and Antrodia. Karstenia 25: 21–40.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1993. European Polypores, Part I. sid. 126, Fungiflora. Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Art
  Antrodia macra, (Sommerf.) Niemelä - videticka
  Synonymer
  Antrodia salicina (Bres.) Niemelä
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.