Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vikenbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus vikensis
Vikenbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vikenbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii, som skiljer sig från de äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare kronblad, mer kortskaftade småblad, bredare stipler och matta frukter. Det är en kraftig art med breda, undertill filthåriga blad och ljust rosa blommor. Det påminner närmast om hasselbjörnbär Rubus wahlbergii, från vilket det avviker genom fler skaftade glandler på både årsskott och blomställningsaxlar, rakare taggar i blomställningen och mer utdraget hjärtformade uddblad på årsskotten. Arten beskrevs först 2008, efter att länge ha förväxlats med andra arter. I Skåne har den tidigare förväxlats med lindbjörnbär Rubus tiliaster, som har längre och rakare taggar, samt hår på ståndarknapparna. Både hasselbjörnbär och vikenbjörnbär har 35 kromosomer, medan lindbjörnbär har 42. I Halland har förväxlingar med västkustbjörnbär Rubus norvegicus skett, trots att den arten har mörkt rosa blommor och brett hjärtlika blad.
Utbredning
Länsvis förekomst för vikenbjörnbär Observationer i Sverige för vikenbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vikenbjörnbär är endast funnet i sydvästra Sverige. Det uppmärksammades först i nordvästra Skåne, där det är känt från åtminstone ett trettiotal lokaler. Strax därefter visade det sig att samma art finns även i Halland, på en mängd lokaler på Onsalahalvön och på en isolerad lokal söder om Halmstad. Många av bestånden är stora.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Ett nyligen beskrivet krypbjörnbär som förekommer i västra Skåne samt i norra och mellersta Halland. Eftersom de flesta lokalerna ligger inom bebyggelse bör arten hållas under uppsikt så att lokaler inte exploateras bort. Arten har hela sin population inom Sveriges gränser och är därmed en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (3500-4500). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (35-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3800 (3784-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (140-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Arten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer arten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).
Ekologi
Liksom de flesta krypbjörnbär växer vikenbjörnbär främst i vägkanter och brynmiljöer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus vikensis A. Pedersen ex G. Wendt - vikenbjörnbär Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett nyligen beskrivet krypbjörnbär som förekommer i västra Skåne samt i norra och mellersta Halland. Eftersom de flesta lokalerna ligger inom bebyggelse bör arten hållas under uppsikt så att lokaler inte exploateras bort. Arten har hela sin population inom Sveriges gränser och är därmed en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (3500-4500). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (35-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3800 (3784-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (140-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Arten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer arten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).
Vikenbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii, som skiljer sig från de äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare kronblad, mer kortskaftade småblad, bredare stipler och matta frukter. Det är en kraftig art med breda, undertill filthåriga blad och ljust rosa blommor. Det påminner närmast om hasselbjörnbär Rubus wahlbergii, från vilket det avviker genom fler skaftade glandler på både årsskott och blomställningsaxlar, rakare taggar i blomställningen och mer utdraget hjärtformade uddblad på årsskotten. Arten beskrevs först 2008, efter att länge ha förväxlats med andra arter. I Skåne har den tidigare förväxlats med lindbjörnbär Rubus tiliaster, som har längre och rakare taggar, samt hår på ståndarknapparna. Både hasselbjörnbär och vikenbjörnbär har 35 kromosomer, medan lindbjörnbär har 42. I Halland har förväxlingar med västkustbjörnbär Rubus norvegicus skett, trots att den arten har mörkt rosa blommor och brett hjärtlika blad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vikenbjörnbär

Länsvis förekomst och status för vikenbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vikenbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vikenbjörnbär är endast funnet i sydvästra Sverige. Det uppmärksammades först i nordvästra Skåne, där det är känt från åtminstone ett trettiotal lokaler. Strax därefter visade det sig att samma art finns även i Halland, på en mängd lokaler på Onsalahalvön och på en isolerad lokal söder om Halmstad. Många av bestånden är stora.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus vikensisA. Pedersen ex G. Wendt - vikenbjörnbär

Liksom de flesta krypbjörnbär växer vikenbjörnbär främst i vägkanter och brynmiljöer.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
De enda påtagliga hoten är direkt förstörelse av växtplatserna och intensiv bortröjning. Många lokaler ligger i anslutning till samhällen och är därför extra utsatta. Arten är normalt ganska konkurrenskraftig, men kan på enstaka lokaler även hotas av igenväxning.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte röjs bort av misstag.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Ryde, U. 2009. Krypbjörnbär i Halland. Svensk Bot. Tidskr. 103: 279-300. BILD

Ryde, U. 2010. Genetic analysis shows that Rubus vikensis is a distinct species with a disjunct distribution. Nordic Journal of Botany 28: 246-250.

Wendt, G. 2008. Vikenbjörnbär, ett nytt krypbjörnbär. Svensk Bot. Tidskr. 102: 147-152. BILD

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus vikensis, A. Pedersen ex G. Wendt - vikenbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.