Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  violettgrå porlav

Organismgrupp Lavar Pertusaria multipuncta
Violettgrå porlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Violettgrå porlav blir upp till flera cm stor och har en slät till vårtig, tunn till tämligen tjock, sprucket areolerad, grå till ljusgrå bål. Apothecier förekommer ofta och är dolda i kritvita, 0,5–1,5 mm breda, välavgränsade, sorediösa vårtor. Sporerna är 90–170 × 30–70 µm, 1 per sporsäck. Bål och soral reagerar K+ gult och KC+ gult. Violettgrå porlav liknar bitterlav Pertusaria amara och mjölig porlav P. albescens, som också har vita soral, men dessa arter är oftast sterila, har sämre avgränsade soral och reagerar K– och KC– eller KC+ violett. Pertusaria multipuncta kan även kännas igen på sin speciella ljusgrå bålfärg som arten endast delar med snöbollslav P. hemisphaerica och bokporlav P. velata. Dessa arter har dock en framträdande, vit bålkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för violettgrå porlav Observationer i Sverige för violettgrå porlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en huvudsakligen sydvästlig utbredning och aktuella förekomster finns i Skåne, Småland, Halland, Bohuslän och Västergötland. Arten var fram till början av 1990-talet bara känd från ett fåtal lokaler i landet, men sedan dess har många nyfynd gjorts, främst i Halland. Totalt finns nu omkring 200 aktuella lokaler. Bara på knappt tiotalet lokaler förekommer den dock rikligt, 50–100 träd, och det totala antalet träd med violettgrå porlav i hela landet är sannolikt inte högre än 700. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 60%. De nyfunna förekomsterna representerar dock säkerligen ingen nyspridning. Merparten av nyfynden är dessutom från Hallands län, som tidigare till stora delar varit outforskat. Från flera gamla lokaler har den försvunnit och på Gotland är arten numera försvunnen. I övrigt är arten känd från Danmark (rödlistad), Norge, Finland samt Central- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydvästlig utbredning och det största antalet lokaler finns i Halland. Omkring 210 aktuella lokaler. Växer på bok och ek i hedekskog. Dessa skogar bedöms nu inte minska nämnvärt varför artens population bedöms oförändrad och ändras från VU till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (1260-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 330 (210-420). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 27408 km² och förekomstarean (AOO) till 1320 (840-1680) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer företrädesvis på stammar och grövre grenar av bok, men den förekommer även rätt ofta på tunna grenar av ek i hedekskog. Enstaka nutida fynd har även gjorts på klibbal, björk, hassel, avenbok, lind och rönn. Lokalerna utgörs oftast av gammal, sluten till halvöppen bokskog, men flera fynd är även gjorda i hedekskog. Violettgrå porlav förekommer sällan rikligt utan oftast i ett eller några få exemplar och bedöms att ha dålig konkurrensförmåga. På Brittiska öarna växer arten även på sten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· klibbal
· klibbal
· rönn
· rönn
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Pertusariales, Familj Pertusariaceae, Släkte Pertusaria (porlavar), Art Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl. - violettgrå porlav Synonymer Pertusaria leptospora Nitschke ex J.Lahm, Variolaria multipuncta Turner

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydvästlig utbredning och det största antalet lokaler finns i Halland. Omkring 210 aktuella lokaler. Växer på bok och ek i hedekskog. Dessa skogar bedöms nu inte minska nämnvärt varför artens population bedöms oförändrad och ändras från VU till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (1260-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 330 (210-420). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 27408 km² och förekomstarean (AOO) till 1320 (840-1680) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Violettgrå porlav blir upp till flera cm stor och har en slät till vårtig, tunn till tämligen tjock, sprucket areolerad, grå till ljusgrå bål. Apothecier förekommer ofta och är dolda i kritvita, 0,5–1,5 mm breda, välavgränsade, sorediösa vårtor. Sporerna är 90–170 × 30–70 µm, 1 per sporsäck. Bål och soral reagerar K+ gult och KC+ gult. Violettgrå porlav liknar bitterlav Pertusaria amara och mjölig porlav P. albescens, som också har vita soral, men dessa arter är oftast sterila, har sämre avgränsade soral och reagerar K– och KC– eller KC+ violett. Pertusaria multipuncta kan även kännas igen på sin speciella ljusgrå bålfärg som arten endast delar med snöbollslav P. hemisphaerica och bokporlav P. velata. Dessa arter har dock en framträdande, vit bålkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för violettgrå porlav

Länsvis förekomst och status för violettgrå porlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för violettgrå porlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en huvudsakligen sydvästlig utbredning och aktuella förekomster finns i Skåne, Småland, Halland, Bohuslän och Västergötland. Arten var fram till början av 1990-talet bara känd från ett fåtal lokaler i landet, men sedan dess har många nyfynd gjorts, främst i Halland. Totalt finns nu omkring 200 aktuella lokaler. Bara på knappt tiotalet lokaler förekommer den dock rikligt, 50–100 träd, och det totala antalet träd med violettgrå porlav i hela landet är sannolikt inte högre än 700. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 60%. De nyfunna förekomsterna representerar dock säkerligen ingen nyspridning. Merparten av nyfynden är dessutom från Hallands län, som tidigare till stora delar varit outforskat. Från flera gamla lokaler har den försvunnit och på Gotland är arten numera försvunnen. I övrigt är arten känd från Danmark (rödlistad), Norge, Finland samt Central- och Sydeuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria multipuncta(Turner) Nyl. - violettgrå porlav
  Synonymer
  Pertusaria leptospora Nitschke ex J.Lahm
  Variolaria multipuncta Turner

Arten växer företrädesvis på stammar och grövre grenar av bok, men den förekommer även rätt ofta på tunna grenar av ek i hedekskog. Enstaka nutida fynd har även gjorts på klibbal, björk, hassel, avenbok, lind och rönn. Lokalerna utgörs oftast av gammal, sluten till halvöppen bokskog, men flera fynd är även gjorda i hedekskog. Violettgrå porlav förekommer sällan rikligt utan oftast i ett eller några få exemplar och bedöms att ha dålig konkurrensförmåga. På Brittiska öarna växer arten även på sten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Kalavverkning utgör ett hot liksom ett stort inslag av gran i bokskogen. Arealen hedekskog kommer att minska, åtminstone i norra delen av dess utbredning. De flesta av de lokaler som Pertusaria multipuncta försvunnit från är intakta och verkar ha förutsättningar att hysa arten. Eftersom den sällan förekommer i fler än ett par exemplar på varje lokal kan slumpfaktorer ha spelat en viss roll vid tillbakagången.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Åtminstone de rikligaste lokalerna bör skyddas.
Arten har också kallats hagelporlav. Utländska namn – DK: Mangefrugtet prikvortelav.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria multipuncta, (Turner) Nyl. - violettgrå porlav
  Synonymer
  Pertusaria leptospora Nitschke ex J.Lahm
  Variolaria multipuncta Turner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.