Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  violmussling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Trichaptum laricinum
Violmussling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Violmussling är en vidväxt eller hattbildande ticka med tunn men styv fruktkropp. Hattens ovansida är grå till gulgrå och hårig. Undersidan är violett till brunviolett och har inte porer som de flesta andra tickor utan låga, ofta korta, avbrutna lameller som gärna växer radiärt. I fruktkroppen finns skeletthyfer liksom tjockväggiga, i toppen kristalltäckta cystider. Sporerna är cylindriska och något böjda. Violmussling liknar mycket sina nära släktingar violtagging Trichaptum fusco-violaveum och violticka Trichaptum abietinum och har även en likartad ekologi. Violtagging skiljer sig genom att ha mest taggar på undersidan och på samma sätt skiljer sig violtickan genom att istället ha porer.
Utbredning
Länsvis förekomst för violmussling Observationer i Sverige för violmussling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Violmussling är en nordlig art som uppträder i barrskog från Värmland och Dalarna så långt norrut tall och gran förekommer. Den har samma utbredning i Norge, Finland och Ryssland och förekommer över hela det nordliga barrskogsbältet genom Asien och Nordamerika. Den är funnen i Polen men ej i övriga Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i granlågor i äldre, fuktiga skuggiga granskogar, gärna i myrkanter. Även funnen på tall, då i mer solexponerad tallskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och försämrade habitatkvaliteér i produktionsskogar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (750-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Violmussling växer på döda, oftast omkullfallna stammar av gran eller tall. Den orsakar vitröta. De flesta fynden har gjorts i gammal, orörd skog och violmusslingen är en mycket god indikator på förekomst av lång skoglig kontinuitet. Den har en nordlig–nordöstlig utbredning i Sverige och tillhör taigazonens flora.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Trichaptum (violtickor), Art Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden - violmussling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i granlågor i äldre, fuktiga skuggiga granskogar, gärna i myrkanter. Även funnen på tall, då i mer solexponerad tallskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och försämrade habitatkvaliteér i produktionsskogar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (750-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Violmussling är en vidväxt eller hattbildande ticka med tunn men styv fruktkropp. Hattens ovansida är grå till gulgrå och hårig. Undersidan är violett till brunviolett och har inte porer som de flesta andra tickor utan låga, ofta korta, avbrutna lameller som gärna växer radiärt. I fruktkroppen finns skeletthyfer liksom tjockväggiga, i toppen kristalltäckta cystider. Sporerna är cylindriska och något böjda. Violmussling liknar mycket sina nära släktingar violtagging Trichaptum fusco-violaveum och violticka Trichaptum abietinum och har även en likartad ekologi. Violtagging skiljer sig genom att ha mest taggar på undersidan och på samma sätt skiljer sig violtickan genom att istället ha porer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för violmussling

Länsvis förekomst och status för violmussling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för violmussling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Violmussling är en nordlig art som uppträder i barrskog från Värmland och Dalarna så långt norrut tall och gran förekommer. Den har samma utbredning i Norge, Finland och Ryssland och förekommer över hela det nordliga barrskogsbältet genom Asien och Nordamerika. Den är funnen i Polen men ej i övriga Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Trichaptum - violtickor 
 • Art
  Trichaptum laricinum(P. Karst.) Ryvarden - violmussling

Violmussling växer på döda, oftast omkullfallna stammar av gran eller tall. Den orsakar vitröta. De flesta fynden har gjorts i gammal, orörd skog och violmusslingen är en mycket god indikator på förekomst av lång skoglig kontinuitet. Den har en nordlig–nordöstlig utbredning i Sverige och tillhör taigazonens flora.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av de brukningsformer i skogen som bryter den skogliga kontinuiteten och minskar mängden död ved i de barrskogar som är violmusslingens växtplats.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Platser som hyser stora bestånd av violmussling bör i första hand skyddas och undantas från skogsbruk. På andra ställen där violmussling förekommer bör ett skonsamt skogsbruk tillämpas som innebär att döda träd och lågor lämnas intakta och att en viss andel äldre träd lämnas kvar för att ingå i det nya beståndet.
Utländska namn – NO: Lamellfiolkjuke, FI: Lapinkynsikääpä.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Trichaptum - violtickor 
 • Art
  Trichaptum laricinum, (P. Karst.) Ryvarden - violmussling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.