Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vit kattost

Organismgrupp Kärlväxter Malva pusilla
Vit kattost Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vit kattost är en ettårig, vårgroende, nedliggande malva med hela, rundade blad som liksom blommorna utvecklas successivt i huvudskottets och grenarnas toppar. Blomningen sker från juni till vegetationsperiodens slut. De rent vita blomkronorna är ca 5 mm. Blommorna sitter i samlingar i bladvecken. De avsöndrar nektar och lockar främst solitära bin, andra småsteklar och flugor. Om korsbefruktning uteblir kan den självpollineras genom att märkesflikarna växer till och fångar upp blommans eget pollen. Frukten utgörs av en hjulformig samling rynkade delfrukter. Frukten sprids ofta som en enhet genom att skaftet torkar och bryts av. Den snarlika skär kattost M. neglecta har blekskära blommor och släta, håriga delfrukter.
Utbredning
Länsvis förekomst för vit kattost Observationer i Sverige för vit kattost
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vit kattost är känd från Skåne till Torne lappmark med huvudförekomst i Götaland och Svealand. Den har minskat, men genom att den har bättre förmåga att växa i sluten gräsvegetation än många andra gårdsväxter har tillbakagången inte varit drastisk. På Öland och Gotland har vit kattost fortfarande en hel del lokaler men är minskande. I t ex Östergötland var den spridd inom landskapet på 1970-talet för att sedan 1995 bara observerats på 5 lokaler. Fram till mitten på 1800-talet var arten en tämligen vanlig stadsväxt men från den miljön har den i det närmaste helt försvunnit. I Finland anses den minska i syd och sydväst; i övrigt är den tillfällig. Vit kattost är ursprunglig i Östeuropa och Västasien och kulturspridd till Nordeuropa, Sydafrika, Nordamerika och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer från Skåne upp till Värmland och Uppland samt på Öland och Gotland. Vit kattost växer i olika kulturpåverkade miljöer, kanske främst i anslutning till gårdar med djur. Att vit kattost är på tillbakagång beror till till stor del på att regler för gödselhantering har skärpts samt den pågående minskningen av antal gårdar med djurhållning. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (5000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (175-325). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1100 (800-1400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 23 (15-30) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Vit kattost växer i olika kulturpåverkade miljöer, kanske främst i anslutning till bondgårdar med djur. I Bohuslän har den på senare tid upptäckys på fågelgödslade öar. Den utvecklas bäst på öppna, näringsrika platser och föredrar mull- eller humusrik, lerhaltig jord. Arten är trampgynnad. Den kan även växa i gräsmark som hålls öppen av betande djur, och i klippta gräsmattor. Vit kattost är en gammal nyttoväxt. De äldsta fynden är från stenåldern. På Öland förekommer arten i åkrar, framförallt vid odling av sockerbetor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Malvales (malvaordningen), Familj Malvaceae (malvaväxter), Släkte Malva (malvor), Art Malva pusilla Sm. - vit kattost Synonymer Malva rotundifolia L., Malva borealis

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer från Skåne upp till Värmland och Uppland samt på Öland och Gotland. Vit kattost växer i olika kulturpåverkade miljöer, kanske främst i anslutning till gårdar med djur. Att vit kattost är på tillbakagång beror till till stor del på att regler för gödselhantering har skärpts samt den pågående minskningen av antal gårdar med djurhållning. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (5000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (175-325). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1100 (800-1400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 23 (15-30) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Vit kattost är en ettårig, vårgroende, nedliggande malva med hela, rundade blad som liksom blommorna utvecklas successivt i huvudskottets och grenarnas toppar. Blomningen sker från juni till vegetationsperiodens slut. De rent vita blomkronorna är ca 5 mm. Blommorna sitter i samlingar i bladvecken. De avsöndrar nektar och lockar främst solitära bin, andra småsteklar och flugor. Om korsbefruktning uteblir kan den självpollineras genom att märkesflikarna växer till och fångar upp blommans eget pollen. Frukten utgörs av en hjulformig samling rynkade delfrukter. Frukten sprids ofta som en enhet genom att skaftet torkar och bryts av. Den snarlika skär kattost M. neglecta har blekskära blommor och släta, håriga delfrukter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vit kattost

Länsvis förekomst och status för vit kattost baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vit kattost

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vit kattost är känd från Skåne till Torne lappmark med huvudförekomst i Götaland och Svealand. Den har minskat, men genom att den har bättre förmåga att växa i sluten gräsvegetation än många andra gårdsväxter har tillbakagången inte varit drastisk. På Öland och Gotland har vit kattost fortfarande en hel del lokaler men är minskande. I t ex Östergötland var den spridd inom landskapet på 1970-talet för att sedan 1995 bara observerats på 5 lokaler. Fram till mitten på 1800-talet var arten en tämligen vanlig stadsväxt men från den miljön har den i det närmaste helt försvunnit. I Finland anses den minska i syd och sydväst; i övrigt är den tillfällig. Vit kattost är ursprunglig i Östeuropa och Västasien och kulturspridd till Nordeuropa, Sydafrika, Nordamerika och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Malvaceae - malvaväxter 
 • Släkte
  Malva - malvor 
 • Art
  Malva pusillaSm. - vit kattost
  Synonymer
  Malva rotundifolia L.
  Malva borealis

Vit kattost växer i olika kulturpåverkade miljöer, kanske främst i anslutning till bondgårdar med djur. I Bohuslän har den på senare tid upptäckys på fågelgödslade öar. Den utvecklas bäst på öppna, näringsrika platser och föredrar mull- eller humusrik, lerhaltig jord. Arten är trampgynnad. Den kan även växa i gräsmark som hålls öppen av betande djur, och i klippta gräsmattor. Vit kattost är en gammal nyttoväxt. De äldsta fynden är från stenåldern. På Öland förekommer arten i åkrar, framförallt vid odling av sockerbetor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Att vit kattost är på tillbakagång beror till stor del på den minskande djurhållningen. Arten utvecklas bäst i öppna miljöer runt gödselstäder, vedbackar och ladugårdsplaner där höns och kor får gå ute och gödseln förvaras öppet. I dagens lantbruk blir detta alltmer ovanligt. Ökad ogräsbekämpning av åkrar med vit kattost utgör ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Lokaler med vit kattost bör skyddas från igenväxning. Nässlor och andra konkurrenskraftiga arter måste bekämpas. Markytan bör bearbetas så att delfrukter kan gro och groddplantor utvecklas utan konkurrens från en grässvål. Liksom många andra gårdsväxter gynnas vit kattost av att hönsen får gå ute och krafsa. Arten passar utmärkt att odla i kulturhistoriskt intressanta miljöer, t ex vid hembygdsgårdar. Arten bör övervakas av floraväktare.
Namnet kattost är egendomligt. Ost kan anspela på att frukterna liknar en uppklyftad ost; förstavelsen katt anses vara nedsättande och syfta på att växten skulle vara oanvändbar för människan. Men trots detta tillhör kattostarna de äldsta kända nyttoväxterna. De användes bl a mot bölder, bistick och som spenat och odlades i de medeltida örtträdgårdarna. Utländska namn – NO: Dvergkattost, DK: Liden Katost, FI: Kylämalva, GB: Small Mallow.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hultén, E. (red.) 1958–60. Vår svenska flora i färg. Stockholm.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Laine, U. 1997. Kylämalva. I Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Petersson, J. 1999. Hotade växter på Gotland. Del 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59–118.

Rasmussen, S. M. 1954. Euphorbiaceernes, Malvaceernes og Violaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 50: 239–278.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Svensson, R. & Wigren, M. 1982. Några gårdsväxters tillbakagång belyst genom konkurrens- och gödslingsförsök. Svensk Bot. Tidskr. 76: 51–65.

Svensson, R. & Wigren, M. 1986. Vita kattostens historia och biologi i Sverige. I: Svensson, R. & Wigren, M. A survey of the history, biology and preservation of some retreating synanthropic plants. Inst. för systematisk botanik, Uppsala universitet.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Malvaceae - malvaväxter 
 • Släkte
  Malva - malvor 
 • Art
  Malva pusilla, Sm. - vit kattost
  Synonymer
  Malva rotundifolia L.
  Malva borealis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.