Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vit skärelav

Organismgrupp Lavar Sporodophoron cretaceum
Vit skärelav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vit skärelav är en skorplav med tunn kritvit bål och trentepohlioid alg. På bålen finns rikligt med runda soralliknande sporodochier vilka ibland kan vara sammanflytande. Medan det i soral bildas soredier i vilka algen och svamphyfer kan spridas tillsammans bildas i sporodochier konidier. I många fall har sporodochier misstagits vara soral då de utan mikroskopering ser helt lika ut. Apothecier är okända. Den kritvita bålen med sporodochier gör arten svår att förväxla med någon annan art. Tidigare användes namnet Schismatomma cretaceum för arten (Frisch m.fl. 2015).
Utbredning
Länsvis förekomst för vit skärelav Observationer i Sverige för vit skärelav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Öland, Gotland och Småland (Nordin m.fl. 2011, Knutsson 2015). Källan till uppgiften från Gotland är dock oklar och antagligen felaktig. I Småland finns vit skärelav på ett träd på en lokal och på Öland finns den på en eller möjligen två ekar i Ottenby lund (Artportalen 2016). Åtminstone den ena av dessa ekar är gammal och döende. Arten har en sydlig utbredning och finns i Danmark men saknas i Norge och Finland. Arten är i Fennoskandia bara rödlistad i Sverige. Världsutbredningen omfattar enbart delar av västra Europa och den är överallt sällsynt. Fynd från Makaronesien representerar sannolikt en obeskriven art (Frisch m.fl. 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
Arten är bara känd från en ek i Ottenby lund på Öland där den nyligen hittats som ny för Sverige. Eken är gammal och döende. Antalet reproduktiva individer skattas till 4 (2-10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (8-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer bara på mycket gamla ekar i områden med många gamla träd, lång trädkontinuitet samt hög och jämn luftfuktighet. Båda lokalerna är exceptionellt artrika och hyser en lång rad rödlistade lavar som t.ex. daggklotterlav Lecanographa lyncea (rödlistad som Akut hotad CR).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniaceae, Släkte Sporodophoron, Art Sporodophoron cretaceum (Hue) Ertz & Frisch - vit skärelav Synonymer Crocynia cretacea Hue, Schismatomma cretaceum (Hue) J.R.Laundon

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten är bara känd från en ek i Ottenby lund på Öland där den nyligen hittats som ny för Sverige. Eken är gammal och döende. Antalet reproduktiva individer skattas till 4 (2-10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (8-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Vit skärelav är en skorplav med tunn kritvit bål och trentepohlioid alg. På bålen finns rikligt med runda soralliknande sporodochier vilka ibland kan vara sammanflytande. Medan det i soral bildas soredier i vilka algen och svamphyfer kan spridas tillsammans bildas i sporodochier konidier. I många fall har sporodochier misstagits vara soral då de utan mikroskopering ser helt lika ut. Apothecier är okända. Den kritvita bålen med sporodochier gör arten svår att förväxla med någon annan art. Tidigare användes namnet Schismatomma cretaceum för arten (Frisch m.fl. 2015).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vit skärelav

Länsvis förekomst och status för vit skärelav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vit skärelav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Öland, Gotland och Småland (Nordin m.fl. 2011, Knutsson 2015). Källan till uppgiften från Gotland är dock oklar och antagligen felaktig. I Småland finns vit skärelav på ett träd på en lokal och på Öland finns den på en eller möjligen två ekar i Ottenby lund (Artportalen 2016). Åtminstone den ena av dessa ekar är gammal och döende. Arten har en sydlig utbredning och finns i Danmark men saknas i Norge och Finland. Arten är i Fennoskandia bara rödlistad i Sverige. Världsutbredningen omfattar enbart delar av västra Europa och den är överallt sällsynt. Fynd från Makaronesien representerar sannolikt en obeskriven art (Frisch m.fl. 2015).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Sporodophoron  
 • Art
  Sporodophoron cretaceum(Hue) Ertz & Frisch - vit skärelav
  Synonymer
  Crocynia cretacea Hue
  Schismatomma cretaceum (Hue) J.R.Laundon

Arten växer bara på mycket gamla ekar i områden med många gamla träd, lång trädkontinuitet samt hög och jämn luftfuktighet. Båda lokalerna är exceptionellt artrika och hyser en lång rad rödlistade lavar som t.ex. daggklotterlav Lecanographa lyncea (rödlistad som Akut hotad CR).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Arten förekommer endast i två områden vilka båda är skyddade som naturreservat. Populationsstorleken är mycket liten varför slumpmässiga händelser kan resultera i att arten försvinner.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Populationen bör kontinuerligt följas och det bör undersökas om det går att underlätta bildandet av nytt lämpligt substrat för arten. Då populationen är mycket liten kan transplantation av bålar vara riskabelt, men möjligen kan man prova att transplantera enstaka sporodochier för att sprida laven inom lokalerna.
Utländska namn - DK: Jomfru-skurvelav.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-10-08].

Frisch, A., Ohmura, Y., Ertz, D. & Thor, G. 2015. Inoderma and related genera in Arthoniaceae with elevated white pruinose pycnidia or sporodochia. Lichenologist 47: 233-256.

Knutsson, T. 2015. Reichlingia leopoldii, Biatora veteranorum och Schismatomma cretaceum i Sverige. Lavbulletinen 2014: 67-73.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Sporodophoron  
 • Art
  Sporodophoron cretaceum, (Hue) Ertz & Frisch - vit skärelav
  Synonymer
  Crocynia cretacea Hue
  Schismatomma cretaceum (Hue) J.R.Laundon
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor