Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vit sminkrot

Organismgrupp Kärlväxter Buglossoides arvensis var. arvensis
Vit sminkrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vit sminkrot är en ettårig ört som tillhör familjen strävbladiga växter (Boraginaceae). Växten kan bli drygt halvmeterhög. Höstgrodda plantor har många sidogrenar medan de som gror på våren har få eller inga grenar. Bladen är avlånga, trubbiga och sitter strödda längs stjälken. De har en tydlig mittnerv men saknar sidonerver. Blommorna sitter i mindre samlingar med tydliga stödblad. De är små, 3-4 mm breda, vita och har nektar. Trots detta är växten beroende av självpollination för att mogna frukter ska utvecklas. Höstgrodda plantor blommar i april-juni och utvecklar både fler blommor och frukter än vårgrodda plantor (Svensson & Wigren 1986). De sistnämnda blommar i juni-juli. Om plantorna inte slås av eller torkar bort kan nya sidogrenar utvecklas och blomningen fortgå till september. Delfrukterna är fyra till antalet, hårda, gråbruna och har en vårtig yta. Varieteten blå sminkrot B. arvensis var. coerulescens skiljs på de blå blommorna. Vit sminkrot kan närmast förväxlas med stenfrö Lithospermum officinale men denna art har blad med tydliga sidonerver. Delfrukterna hos stenfrö är vita, glänsande och liknar små porslinsägg.
Utbredning
Länsvis förekomst för vit sminkrot Observationer i Sverige för vit sminkrot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vit sminkrot är tidigare funnen i samtliga svenska landskap och kom troligen in i vårt land redan under järnåldern. Aktuella förekomster finns främst i Götalands slättbygder inklusive Öland och Gotland (Artportalen 2015). Under 1900-talet och början av 2000-talet har vit sminkrot gått tillbaka inom många områden, inte minst i Skåne och Bohuslän varifrån det finns kvantitativa data (Tyler m.fl. 2007, Blomgren m.fl. 2011). Nedgången förefaller inte lika uttalad på Öland och Gotland. Vit sminkrot är fortfarande tämligen allmän i Danmark på de större öarna (Fredriksen m.fl. 2012). Den är mycket sällsynt i Norge med ca 30 fynd efter 1950 (Artskart 2015) och rödlistas där som Akut hotad (CR; Henriksen & Hilmo 2015). I Finland är den sparsamt spridd i den södra tredjedelen av landet med ca 30 fynd efter 1990, och rödlistas som Starkt hotad (EN; Finsk växtatlas 2015). Den förekommer för övrigt i en stor del av Europa (Tutin 1972).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Vit sminkrot är ett 1-2-årigt åkerogräs som främst förekommer i södra Sveriges slättbygder, i åkerkanter, trädor och ruderatmarker. Arten har gått tillbaka under 1900-talet och början av 2000-talet i samtliga landskap (särskilt Skåne och Bohuslän) varifrån det finns kvantitativa data, möjligen med undantag av Öland och Gotland. Liksom många andra åkerogräs är den känslig för ogräsmedel, hård gödsling och igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-50000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på varietetens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-40) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för varieteten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2abc).
Ekologi
Vit sminkrot är i första hand ett åkerogräs som växer på torr, ofta sandig mark. Växten förekommer i mer glesbevuxna åkrar med höst- eller vårsådda grödor. Däremot klarar den inte vallodlingar, dels för att plantorna inte kan hävda sig bland de snabbväxande vallväxterna och dels slås sminkroten av alltför tidigt och hinner då inte blomma och sätta frukt (Svensson & Wigren 1986). Vit sminkrot uppträder även i diverse ruderatmiljöer, exempelvis sandtag, nysådda vägkanter och rondeller, på jordhögar och banvallar. Ofta rör det sig om tillfälliga lokaler som den snabbt försvinner ifrån när vegetationen sluter sig. På några ställen växer den i mer naturlig vegetation i rasbranter med gles vegetation som håller sig öppna utan människohjälp. I den sistnämnda miljön kan man även påträffa varieteten blå sminkrot.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Boraginales (förgätmigejordningen), Familj Boraginaceae (strävbladiga), Släkte Buglossoides (sminkrötter), Varietet Buglossoides arvensis var. arvensis - vit sminkrot Synonymer Lithospermum arvense var. arvense, Lithospermum arvense ssp. arvense, Lithospermum arvense arvense, sminkrot

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Vit sminkrot är ett 1-2-årigt åkerogräs som främst förekommer i södra Sveriges slättbygder, i åkerkanter, trädor och ruderatmarker. Arten har gått tillbaka under 1900-talet och början av 2000-talet i samtliga landskap (särskilt Skåne och Bohuslän) varifrån det finns kvantitativa data, möjligen med undantag av Öland och Gotland. Liksom många andra åkerogräs är den känslig för ogräsmedel, hård gödsling och igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-50000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på varietetens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-40) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för varieteten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2abc).
Vit sminkrot är en ettårig ört som tillhör familjen strävbladiga växter (Boraginaceae). Växten kan bli drygt halvmeterhög. Höstgrodda plantor har många sidogrenar medan de som gror på våren har få eller inga grenar. Bladen är avlånga, trubbiga och sitter strödda längs stjälken. De har en tydlig mittnerv men saknar sidonerver. Blommorna sitter i mindre samlingar med tydliga stödblad. De är små, 3-4 mm breda, vita och har nektar. Trots detta är växten beroende av självpollination för att mogna frukter ska utvecklas. Höstgrodda plantor blommar i april-juni och utvecklar både fler blommor och frukter än vårgrodda plantor (Svensson & Wigren 1986). De sistnämnda blommar i juni-juli. Om plantorna inte slås av eller torkar bort kan nya sidogrenar utvecklas och blomningen fortgå till september. Delfrukterna är fyra till antalet, hårda, gråbruna och har en vårtig yta. Varieteten blå sminkrot B. arvensis var. coerulescens skiljs på de blå blommorna. Vit sminkrot kan närmast förväxlas med stenfrö Lithospermum officinale men denna art har blad med tydliga sidonerver. Delfrukterna hos stenfrö är vita, glänsande och liknar små porslinsägg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vit sminkrot

Länsvis förekomst och status för vit sminkrot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vit sminkrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vit sminkrot är tidigare funnen i samtliga svenska landskap och kom troligen in i vårt land redan under järnåldern. Aktuella förekomster finns främst i Götalands slättbygder inklusive Öland och Gotland (Artportalen 2015). Under 1900-talet och början av 2000-talet har vit sminkrot gått tillbaka inom många områden, inte minst i Skåne och Bohuslän varifrån det finns kvantitativa data (Tyler m.fl. 2007, Blomgren m.fl. 2011). Nedgången förefaller inte lika uttalad på Öland och Gotland. Vit sminkrot är fortfarande tämligen allmän i Danmark på de större öarna (Fredriksen m.fl. 2012). Den är mycket sällsynt i Norge med ca 30 fynd efter 1950 (Artskart 2015) och rödlistas där som Akut hotad (CR; Henriksen & Hilmo 2015). I Finland är den sparsamt spridd i den södra tredjedelen av landet med ca 30 fynd efter 1990, och rödlistas som Starkt hotad (EN; Finsk växtatlas 2015). Den förekommer för övrigt i en stor del av Europa (Tutin 1972).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Buglossoides - sminkrötter 
 • Art
  Buglossoides arvensis - sminkrot 
 • Varietet
  Buglossoides arvensis var. arvensis - vit sminkrot
  Synonymer
  Lithospermum arvense var. arvense
  Lithospermum arvense ssp. arvense
  Lithospermum arvense arvense
  sminkrot

Vit sminkrot är i första hand ett åkerogräs som växer på torr, ofta sandig mark. Växten förekommer i mer glesbevuxna åkrar med höst- eller vårsådda grödor. Däremot klarar den inte vallodlingar, dels för att plantorna inte kan hävda sig bland de snabbväxande vallväxterna och dels slås sminkroten av alltför tidigt och hinner då inte blomma och sätta frukt (Svensson & Wigren 1986). Vit sminkrot uppträder även i diverse ruderatmiljöer, exempelvis sandtag, nysådda vägkanter och rondeller, på jordhögar och banvallar. Ofta rör det sig om tillfälliga lokaler som den snabbt försvinner ifrån när vegetationen sluter sig. På några ställen växer den i mer naturlig vegetation i rasbranter med gles vegetation som håller sig öppna utan människohjälp. I den sistnämnda miljön kan man även påträffa varieteten blå sminkrot.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Vit sminkrot började minska i vårt land när rensningen av utsädet förbättrades. Fröna förlorar snabbt sin grobarhet i jorden, och redan efter tre år har förmågan att gro helt försvunnit. Det gör att växten knappast har någon fröreserv i marken. Om fröna däremot lagras torrt tillsammans med utsädet kan de gro efter åtminstone sju år (Svensson & Wigren 1986). Vit sminkrot är konkurrenssvag och klarar sig inte i dagens täta stråsädesåkrar. Den är även känslig för diverse kemiska bekämpningsmedel. Sammanläggning av åkrar, igenläggning av öppna diken och borttagande av åkerholmar gör att växtens refuger i jordbrukslandskapet minskar.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Vit sminkrot har liksom andra åkerogräs svårt att klara sig i dagens rationaliserade jordbruk. Åkrar med sminkrot hyser ofta andra rödlistade ogräs. Lantbrukare med rödlistade växter i sina åkrar bör upplysas om det värdefulla bidraget till biologisk mångfald som dessa ger. En rekommendation kan vara att lyfta upp besprutningsaggregatet och inte ogräsbekämpa ända ut i åkerhörnen. Att lämna en liten del av den yttersta kanten av åkern obesådd gör också nytta. Sand- och grustag med sminkrot bör inte läggas igen, något som exploatörer ska upplysas om.
Linné uppger i sin lapska flora (1737) att unga flickor, speciellt i Hälsingland, använder sminkrot som färgväxt för att få vackert röda kinder. Det är från den rödvioletta roten som färgämnet kan extraheras, därav det passande svenska namnet.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-01-15].

Artskart. 2015. Artskart 1.4. Artsdatabanken, Trondheim. http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx [uttag 2015-01-15].

Blomgren, E., Falk, E. & Herloff, B. (red.). 2011. Bohusläns flora. Föreningen Bohusläns Flora, Uddevalla.

Finsk växtatlas 2015. http://koivu.luomus.fi/vaxtatlas/ [uttag 2015-01-15].

Fredriksen, S., Rasmussen, F. N. & Seberg, O. m.fl. (red.). 2012. Dansk flora. Gyldendal A/S, København.

Henriksen, S. & Hilmo, O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge.

Linné, C. 1737. Flora Lapponica.

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (red.) 2010. The 2010 red list of Finnish species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Svensson, R & Wigren, M. 1986. Sminkrotens historia och biologi i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 80: 107-131.

Tutin, T.G. (red.) 1972. Flora Europaea. Vol. 3. Cambridge University Press, Cambridge.

Tyler, T., Olsson, K.-A., Johansson, H. & Sonesson, M. (red.). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lunds Botaniska Förening, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulla-Britt Andersson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Buglossoides - sminkrötter 
 • Art
  Buglossoides arvensis - sminkrot 
 • Varietet
  Buglossoides arvensis var. arvensis, - vit sminkrot
  Synonymer
  Lithospermum arvense var. arvense
  Lithospermum arvense ssp. arvense
  Lithospermum arvense arvense
  sminkrot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulla-Britt Andersson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.