Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vit stjälkröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tulostoma niveum
Vit stjälkröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vit stjälkröksvamp är en liten, nästan helt vit röksvamp med skaftad rökboll. Rökbollen blir maximalt 10 mm i diameter och är oval eller svagt konisk, i regel med en koniskt utdragen mynningspor i toppen. Foten är smal och 4–20 mm hög. Arten påminner mycket om den vanligare stjälkröksvamp Tulostoma brumale men är mindre, blekare, saknar det mörka fält som omger mynningsporen hos stjälkröksvamp och har en annan ekologi.
Utbredning
Länsvis förekomst för vit stjälkröksvamp Observationer i Sverige för vit stjälkröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vit stjälkröksvamp är hittills endast känd från ett fåtal lokaler inom ett begränsat område i norra Europa: Stockholms skärgård, Uppland, Närke, Östergötland, Västergötland, Västmanland, Gotland, Öland och södra Finland. Fem aktuella lokaler är kända. Den har nyligen också anträffats på en plats i Skottland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare som växer i mosstuvor direkt på klippor och hällar av kalksten. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för vit stjälkröksvamp 2005-2010 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Kunskapsläget har på så sätt avsevärt förbättrats. Mörkertalet bedöms nu vara mycket lågt. Åtgärdsprogrammet visar att vit stjälkröksvamp har en begränsad population koncentrerad till landets kalkområden och att den helt övervägande delen av världspopulationen finns just i Sverige. Växer i huvudsak i stabila miljöer som inte är hotade. Total population i landet bedöms dock sammantaget minska svagt, p.g.a. igenväxning och exploatering. Arten är även känslig för slitage längs stigar och vandringsleder på mosstäckta kalkhällar. Antalet reproduktiva individer skattas till 19999 (3600-36000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (100). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (4). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (156-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Arten förekommer uteslutande i mossmattor direkt på klippor och hällar av kalksten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Tulostoma (stjälkröksvampar), Art Tulostoma niveum Kers - vit stjälkröksvamp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare som växer i mosstuvor direkt på klippor och hällar av kalksten. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för vit stjälkröksvamp 2005-2010 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Kunskapsläget har på så sätt avsevärt förbättrats. Mörkertalet bedöms nu vara mycket lågt. Åtgärdsprogrammet visar att vit stjälkröksvamp har en begränsad population koncentrerad till landets kalkområden och att den helt övervägande delen av världspopulationen finns just i Sverige. Växer i huvudsak i stabila miljöer som inte är hotade. Total population i landet bedöms dock sammantaget minska svagt, p.g.a. igenväxning och exploatering. Arten är även känslig för slitage längs stigar och vandringsleder på mosstäckta kalkhällar. Antalet reproduktiva individer skattas till 19999 (3600-36000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (100). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (4). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (156-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).

Åtgärdsprogram Avslutat
Vit stjälkröksvamp är en liten, nästan helt vit röksvamp med skaftad rökboll. Rökbollen blir maximalt 10 mm i diameter och är oval eller svagt konisk, i regel med en koniskt utdragen mynningspor i toppen. Foten är smal och 4–20 mm hög. Arten påminner mycket om den vanligare stjälkröksvamp Tulostoma brumale men är mindre, blekare, saknar det mörka fält som omger mynningsporen hos stjälkröksvamp och har en annan ekologi.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vit stjälkröksvamp

Länsvis förekomst och status för vit stjälkröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vit stjälkröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vit stjälkröksvamp är hittills endast känd från ett fåtal lokaler inom ett begränsat område i norra Europa: Stockholms skärgård, Uppland, Närke, Östergötland, Västergötland, Västmanland, Gotland, Öland och södra Finland. Fem aktuella lokaler är kända. Den har nyligen också anträffats på en plats i Skottland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma niveumKers - vit stjälkröksvamp

Arten förekommer uteslutande i mossmattor direkt på klippor och hällar av kalksten.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Exploatering av lokaler där vit stjälkröksvamp växer missgynnar arten, främst med tanke på dess ytterst begränsade geografiska utbredning. Ett konkret hot är också trampslitage på de hällytor där den förekommer.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
En majoritet av de svenska lokalerna för vit stjälkröksvamp bör skyddas. Den fennoskandiska populationen verkar utgöra artens huvudförekomst varför dess fortlevnad inte bara skall ses ur ett svenskt perspektiv.

Åtgärdsprogram Avslutat
Utländska namn – FI: Sammaljalkakuukunen.

Kers, L.E. 1978. Tulostoma niveum sp. nov. (Gasteromycetes), described from Sweden. Bot. Not. 131: 411–417.

Nitare, J. 1988. Stjälkröksvampen Tulostoma kotlabae i Sverige. Jordstjärnan 9(2): 7–10.

Pegler, D.N., Læssøe, T. & Spooner, B.M. 1995. British Puffballs, Earthstars and Stinkhorns. Royal Botanic Gardens, Kew.

Wright, J. 1987. The Genus Tulostoma (Gasteromycetes). – A World Monograph. Bibliotheca Mycologica 113.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma niveum, Kers - vit stjälkröksvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.