Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vit vedfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lentaria epichnoa
Vit vedfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vit vedfingersvamp är en småväxt fingersvamp vars vita, nästan genomskinliga fruktkroppar är upprepat och regelbundet gaffelgrenade. Varje gaffel är tydligt U-formad och grenarna är raka, uppåtriktade och tämligen spetsiga. Vit vedfingersvamp tillhör ett komplex av arter ur vilket den skiljer ut sig genom smalare hyfer.
Utbredning
Länsvis förekomst för vit vedfingersvamp Observationer i Sverige för vit vedfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vit vedfingersvamp förekommer främst i norra Götaland och södra Svealand. Därutöver finns utpostlokaler i södra Småland, i Hälsingland, Jämtland och i Norrbotten. Den är uppgiven från Danmark och Finland medan uppgift om artens förekomst i Norge saknas. Arten är uppenbarligen relativt sällsynt även i övriga Europa och rapporterad från Estland, f.d. Tjeckoslovakien och Frankrike. Den oklara utbredningsbilden liksom de skiftande uppgifterna om artens ekologi tyder på att rapporter i litteraturen inte alltid avser samma art. Uppgifterna om utbredning måste därför betraktas som osäkra.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i murken ved på barklösa liggande stammar av lövträd, särskilt asp och bok, mer sällan rönn och björk. Arten förekommer i huvudsak i skogsmiljöer med jämn och hög luftfuktighet och rik tillgång på grov död ved, men har även påträffats t.ex. i sågspånshögar. Minskningstakten för artens populationsstorlek har avtagit tack vare att skogsbruket i ökad omfattning idag sparar asp. Total population liten och få mycel på varje lokal. Bedöms dock fortående minska p.g.a. minskande tillgång till rötade bok- och asplågor av lämplig kvalitet. Förmodligen döljer sig flera outredda taxa med olika ekologi bland de svenska fynden av arten som här behandlas s.lat. Antalet reproduktiva individer skattas till 2800 (560-5600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (700). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 700 (140-1400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (672-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Vit vedfingersvamp växer på murken lövved, mest på stammar av asp, rönn och björk, i Sverige sällan på barrved. Någon gång har arten påträffats på spånor. I utländska floror uppges arten främst växa på barrved. Den förekommer i alla typer av lövskog och blandskog liksom i barrskog med bara enstaka lövträd. Den påträffas främst på skuggiga och fuktiga platser med riklig tillgång på död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· rönn
· rönn
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Lentariaceae, Släkte Lentaria (vedfingersvampar), Art Lentaria epichnoa (Fr.) Corner - vit vedfingersvamp Synonymer Clavaria epichnoa Fr., Ramaria epichnoa (Fr.) F.Neuwirth

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved på barklösa liggande stammar av lövträd, särskilt asp och bok, mer sällan rönn och björk. Arten förekommer i huvudsak i skogsmiljöer med jämn och hög luftfuktighet och rik tillgång på grov död ved, men har även påträffats t.ex. i sågspånshögar. Minskningstakten för artens populationsstorlek har avtagit tack vare att skogsbruket i ökad omfattning idag sparar asp. Total population liten och få mycel på varje lokal. Bedöms dock fortående minska p.g.a. minskande tillgång till rötade bok- och asplågor av lämplig kvalitet. Förmodligen döljer sig flera outredda taxa med olika ekologi bland de svenska fynden av arten som här behandlas s.lat. Antalet reproduktiva individer skattas till 2800 (560-5600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (700). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 700 (140-1400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (672-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Vit vedfingersvamp är en småväxt fingersvamp vars vita, nästan genomskinliga fruktkroppar är upprepat och regelbundet gaffelgrenade. Varje gaffel är tydligt U-formad och grenarna är raka, uppåtriktade och tämligen spetsiga. Vit vedfingersvamp tillhör ett komplex av arter ur vilket den skiljer ut sig genom smalare hyfer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vit vedfingersvamp

Länsvis förekomst och status för vit vedfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vit vedfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vit vedfingersvamp förekommer främst i norra Götaland och södra Svealand. Därutöver finns utpostlokaler i södra Småland, i Hälsingland, Jämtland och i Norrbotten. Den är uppgiven från Danmark och Finland medan uppgift om artens förekomst i Norge saknas. Arten är uppenbarligen relativt sällsynt även i övriga Europa och rapporterad från Estland, f.d. Tjeckoslovakien och Frankrike. Den oklara utbredningsbilden liksom de skiftande uppgifterna om artens ekologi tyder på att rapporter i litteraturen inte alltid avser samma art. Uppgifterna om utbredning måste därför betraktas som osäkra.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Lentariaceae  
 • Släkte
  Lentaria - vedfingersvampar 
 • Art
  Lentaria epichnoa(Fr.) Corner - vit vedfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria epichnoa Fr.
  Ramaria epichnoa (Fr.) F.Neuwirth

Vit vedfingersvamp växer på murken lövved, mest på stammar av asp, rönn och björk, i Sverige sällan på barrved. Någon gång har arten påträffats på spånor. I utländska floror uppges arten främst växa på barrved. Den förekommer i alla typer av lövskog och blandskog liksom i barrskog med bara enstaka lövträd. Den påträffas främst på skuggiga och fuktiga platser med riklig tillgång på död ved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Vit vedfingersvamp hotas av att det råder brist på lämpligt substrat i all kulturskog. Den hotas också av att modernt skogsbruk inte gynnar uppkomsten av de löv- och blandskogsmiljöer där arten bäst trivs.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser är nyckelbiotoper vars bevarande är av stor betydelse för många arter. Raviner, bergrötter och liknande platser med skuggiga förhållanden och fuktig mark med ett stort inslag av lövträd är exempel på biotoper där vit vedfingersvamp ofta växer och dessa bör undantas från skogsbruk. Asp bör generellt gynnas på platser som är gynnsamma för svampen.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm. .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Lentariaceae  
 • Släkte
  Lentaria - vedfingersvampar 
 • Art
  Lentaria epichnoa, (Fr.) Corner - vit vedfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria epichnoa Fr.
  Ramaria epichnoa (Fr.) F.Neuwirth
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997