Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitfläckig praktmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Denisia albimaculea
Vitfläckig praktmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är mörkgrått, ansiktet vitaktigt. Mellankroppen är svartgrå. Antennerna är i den inre delen omväxlande vitaktiga och svarta, längre ut mer enfärgade men svagt sågtandade, hos hanen dessutom cilierade. Framvingen har svartaktig grund med ett gulvitt, framåt avsmalnande tvärband vid en fjärdedel ut från vingbasen, ett tvärband mitt i vingen vilket ofta är insnört vid mitten eller t.o.m. upplöst i två motstående fläckar. Vid tornus finns en liten vitaktig fläck och lite längre ut på framkanten en större vitaktig fläck. Arten liknar mycket silverfläckpraktmal, Buvatina stroemella, men hos denna art är teckningarna mycket skarpare och mer gultonade. Vingspann 9-11 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för vitfläckig praktmal Observationer i Sverige för vitfläckig praktmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten togs upp som svensk art redan 1875 då Wallengren listade den som Oecophora augustella Hbn. från Skåne, Blekinge och Västergötland. I Benanders katalog 1946 över svenska småfjärilar har dessa fynd accepterats och dessutom har fynd från Uppland lagts till. Det verkar inte finnas några beläggexemplar från dessa tidigare fynd, men det finns all anledning att anta att fynden är korrekta, dock under det felaktiga namnet augustella. Det första säkra fyndet i modern tid gjordes dock på Gotska Sandön 1977 av Jan Jonasson. Därefter upptäcktes den i stor mängd på lindar inne i Kristianstad. Även i Trelleborg och Sölvesborg kunde den konstateras. Den tycks ha gått tillbaka under senare decennier, men så sent som 2011 kunde den fortfarande observeras i Sölvesborg. Den anses hittills med säkerhet vara funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Gotska Sandön, Västergötland och Uppland. I Danmark är den funnen i hälften av de zoogeografiska provinserna men är ännu inte med i rödlistan. Vitfläckig praktmal saknas i Norge och Finland. Den har sin huvudförekomst i västra Europa söderut till norra Italien, men det finns en isolerad population också i Rumänien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Vitfläckig praktmal uppges i äldre källor ha påträffats i Västergötland och Uppland men belägg saknas. Säkra uppgifter finns däremot under senare tid från Gotska sandön 1977 och två lokaler strax norr om Kalmar, (Strömsrum och Långemåla) och Blekinge. Fynden har gjorts i anslutning till gamla eller mycket gamla träd. Därutöver har arten påträffats 1992-94 inne i Kristianstad och Trelleborgs stad där den lever på solexponerade lindar i alléer längs gator. Larven lever i skadad bark och vid invallningar i huvudsak på lind, men även på andra lövträd (alm, hästkastanj). Funnen i Sölvesborg 2012. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2160 (60-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Vitfläckig praktmal är mycket sporadisk förekommande i Sverige i isolerade delpopulationer och har sina nordligaste förekomster i Sverige. Den är associerad med grova lövträd med skador och knutor, framför allt i stadsmiljö där medeltemperaturen är någon eller några grader högre än det omgivande landskapet. Fjärilen sitter både på dagen och på natten på trädstammar, men flyger snabbt ut om den skräms. Säkert flyger den omkring under kvällar och nätter när det är särskilt varmt väder. Larven lever under bark på diverse lövträd, framför allt lind, Tilia cordata, och alm, Ulmus glabra. Den har utomlands också rapporterats leva i lärkträd, Larix sp., och hästkastanj, Hippocastanea sp., men säkra observationer av detta har troligen inte gjorts här.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· lindar
· lindar
· skogslind
· skogslind
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Oecophoridae (praktmalar), Släkte Denisia, Art Denisia albimaculea (Haworth, 1828) - vitfläckig praktmal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Vitfläckig praktmal uppges i äldre källor ha påträffats i Västergötland och Uppland men belägg saknas. Säkra uppgifter finns däremot under senare tid från Gotska sandön 1977 och två lokaler strax norr om Kalmar, (Strömsrum och Långemåla) och Blekinge. Fynden har gjorts i anslutning till gamla eller mycket gamla träd. Därutöver har arten påträffats 1992-94 inne i Kristianstad och Trelleborgs stad där den lever på solexponerade lindar i alléer längs gator. Larven lever i skadad bark och vid invallningar i huvudsak på lind, men även på andra lövträd (alm, hästkastanj). Funnen i Sölvesborg 2012. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2160 (60-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Huvudet är mörkgrått, ansiktet vitaktigt. Mellankroppen är svartgrå. Antennerna är i den inre delen omväxlande vitaktiga och svarta, längre ut mer enfärgade men svagt sågtandade, hos hanen dessutom cilierade. Framvingen har svartaktig grund med ett gulvitt, framåt avsmalnande tvärband vid en fjärdedel ut från vingbasen, ett tvärband mitt i vingen vilket ofta är insnört vid mitten eller t.o.m. upplöst i två motstående fläckar. Vid tornus finns en liten vitaktig fläck och lite längre ut på framkanten en större vitaktig fläck. Arten liknar mycket silverfläckpraktmal, Buvatina stroemella, men hos denna art är teckningarna mycket skarpare och mer gultonade. Vingspann 9-11 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitfläckig praktmal

Länsvis förekomst och status för vitfläckig praktmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitfläckig praktmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten togs upp som svensk art redan 1875 då Wallengren listade den som Oecophora augustella Hbn. från Skåne, Blekinge och Västergötland. I Benanders katalog 1946 över svenska småfjärilar har dessa fynd accepterats och dessutom har fynd från Uppland lagts till. Det verkar inte finnas några beläggexemplar från dessa tidigare fynd, men det finns all anledning att anta att fynden är korrekta, dock under det felaktiga namnet augustella. Det första säkra fyndet i modern tid gjordes dock på Gotska Sandön 1977 av Jan Jonasson. Därefter upptäcktes den i stor mängd på lindar inne i Kristianstad. Även i Trelleborg och Sölvesborg kunde den konstateras. Den tycks ha gått tillbaka under senare decennier, men så sent som 2011 kunde den fortfarande observeras i Sölvesborg. Den anses hittills med säkerhet vara funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Gotska Sandön, Västergötland och Uppland. I Danmark är den funnen i hälften av de zoogeografiska provinserna men är ännu inte med i rödlistan. Vitfläckig praktmal saknas i Norge och Finland. Den har sin huvudförekomst i västra Europa söderut till norra Italien, men det finns en isolerad population också i Rumänien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Oecophoridae - praktmalar 
 • Släkte
  Denisia  
 • Art
  Denisia albimaculea(Haworth, 1828) - vitfläckig praktmal

Vitfläckig praktmal är mycket sporadisk förekommande i Sverige i isolerade delpopulationer och har sina nordligaste förekomster i Sverige. Den är associerad med grova lövträd med skador och knutor, framför allt i stadsmiljö där medeltemperaturen är någon eller några grader högre än det omgivande landskapet. Fjärilen sitter både på dagen och på natten på trädstammar, men flyger snabbt ut om den skräms. Säkert flyger den omkring under kvällar och nätter när det är särskilt varmt väder. Larven lever under bark på diverse lövträd, framför allt lind, Tilia cordata, och alm, Ulmus glabra. Den har utomlands också rapporterats leva i lärkträd, Larix sp., och hästkastanj, Hippocastanea sp., men säkra observationer av detta har troligen inte gjorts här.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Avverkning av äldre lövträd i alléer, kyrkogårdar, stadsmiljöer, parker, o.d. kan tillintetgöra en hel lokal population. Besprutning med insekticider eller andra liknande preparat bör inte förekomma där vitfläckig praktmal finns i närheten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Förekomster med vitfläckig praktmal bör göras kända för parkförvaltningar, kyrkoråd, länsstyrelser och andra som kan medverka till att denna lilla vackra fjärilsart kan finnas kvar i vår fauna. Ansning av äldre lövträd bör ske med varsamhet och gärna i samråd med regionala entomologiska föreningar med åtminstone ett års förvarning.

Benander, P. 1946. Microlepidoptera Sueciae. Opuscula Entomologica. Band XI. Häfte 1-2.

Tokár, Z. m. fl. 2005. Die Oecophoridae s.l. (Lepidoptera) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreitung - Habitat - Bionomie. Bratislava. 120 s.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Svensson, I. 1995. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994. Ent. Tidskr. 116: 47-53.

Wallengren, H.D.J. 1875. Species Tortricum et Tinearum Scandinaviae. Bihang till K. Svenska Vet.akad. Handlingar. Band 3. N:o 5. Norstedt & Söner.

Internet (mars 2012): [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa), http://ukmoths.org.uk/show.php?bf=643.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2012. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Oecophoridae - praktmalar 
 • Släkte
  Denisia  
 • Art
  Denisia albimaculea, (Haworth, 1828) - vitfläckig praktmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2012. © ArtDatabanken, SLU 2005.