Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vithornad barkskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Aradus signaticornis
Vithornad barkskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark. Vithornad barkskinnbagge är en omisskännlig art genom sin svarta färg och de helt vitfärgade 3:e antennledstyckena. Kroppslängd ca 5-7 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för vithornad barkskinnbagge Observationer i Sverige för vithornad barkskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det finns spridda fynd av arten över hela landet, men flest i södra Sverige (ca 10 fynd). Likaså är de flesta fynden i Finland gjorda i söder och arten bedöms idag som starkt hotad (EN). Arten är funnen långt ner i Centraleuropa och har en vidare holarktisk utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är funnen långt ner i Centraleuropa och har en vidare holarktisk utbredning. Funnen i Småland-Lule lappmark på sammanlagt ca 15 lokaler. Arten förekommer på brända träd, i Sverige funnen på tall och björk. Arten minskar pga brist på bränder av god kvalité, dvs brand med kvarlämnade träd i skog av lämplig kvalité. Förekomsten av brända träd bedöms variera stort mellan år. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (50-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Vithornad barkskinnbagge är liksom flera av barkskinnbaggarna funnen i bränd skog, men det finns även fynd från obrända habitat. Arten är funnen på olika typer av död ved, främst brända barrträd och bränd björk, men även på obränd asp (fynd i fönsterfälla) och på en barklös tallåga. Arten livnär sig på trädsvamp, troligtvis olika sporsäckssvampar (Ascomycetes). Fynd från stranddrift tyder på att arten är en god flygare och kan sprida sig över stora avstånd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Aradidae (barkskinnbaggar), Släkte Aradus, Art Aradus signaticornis R. F. Sahlberg, 1848 - vithornad barkskinnbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är funnen långt ner i Centraleuropa och har en vidare holarktisk utbredning. Funnen i Småland-Lule lappmark på sammanlagt ca 15 lokaler. Arten förekommer på brända träd, i Sverige funnen på tall och björk. Arten minskar pga brist på bränder av god kvalité, dvs brand med kvarlämnade träd i skog av lämplig kvalité. Förekomsten av brända träd bedöms variera stort mellan år. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (50-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Barkskinnbaggar är relativt breda och mycket platta skinnbaggar med ljusare eller mörkare brunsvart färg. Ögonen är sidoriktade och utstående, antennerna långa och framåtriktade och sitter fästade på var sida om en tydlig ”nos”. De är ofta mycket väl kamouflerade när de sitter på bark. Vithornad barkskinnbagge är en omisskännlig art genom sin svarta färg och de helt vitfärgade 3:e antennledstyckena. Kroppslängd ca 5-7 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vithornad barkskinnbagge

Länsvis förekomst och status för vithornad barkskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vithornad barkskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det finns spridda fynd av arten över hela landet, men flest i södra Sverige (ca 10 fynd). Likaså är de flesta fynden i Finland gjorda i söder och arten bedöms idag som starkt hotad (EN). Arten är funnen långt ner i Centraleuropa och har en vidare holarktisk utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus signaticornisR. F. Sahlberg, 1848 - vithornad barkskinnbagge

Vithornad barkskinnbagge är liksom flera av barkskinnbaggarna funnen i bränd skog, men det finns även fynd från obrända habitat. Arten är funnen på olika typer av död ved, främst brända barrträd och bränd björk, men även på obränd asp (fynd i fönsterfälla) och på en barklös tallåga. Arten livnär sig på trädsvamp, troligtvis olika sporsäckssvampar (Ascomycetes). Fynd från stranddrift tyder på att arten är en god flygare och kan sprida sig över stora avstånd.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Effektiv bekämpning av skogsbränder är ett stort hot mot arten. Även gallring, röjning och avverkning av brända träd efter brand är negativt. Naturvårdsbränningar av låg kvalité samt brist på kontinuitet av brand lokalt missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
I områden där skogen brunnit bör brända barrträd ej avverkas. I skyddade områden bör branden återinföras, särskilt i regioner med en förhållandevis större kontinuitet av bränder Vidare bör artens ekologi och förekomst i Sverige undersökas närmare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för brandinsekter i boreal skog. FI - kulolatikka, brännbarklus

Coulianos, C.-C. 1989. Nya landskapsfynd av barkstinkflyn (Hem.-Het.,Aradidae) jämte Aradus truncatus, ny för Sverige. Entomol. Tidskr. 110: 53-57.

Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1983. Environmental changes and the flat bugs (Heteroptera, Aradidae and Aneuridae. Ann. Ent. Fenn. 49: 103–109.

Hjältén, J., Atlegrim, O., Sandström, F., Pettersson, R. and Rexstad, E.A. 2006. Occurrence of flat bugs [Heteroptera: Aradidae] in burned and unburned forests. Entomologica Fennica 17: 130-135.

Stark, V. N. 1933. Beitrag zur Kenntnis der Aradus-Arten der europäischen Taiga (Hemiptera, Aradidae). Ent.

Obozr. 25: 69–82. /på ryska/

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Wikars, L.-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog. Rapport 5610. naturvårdsverket. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström & Lars-Ove Wikars 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Aradoidea  
 • Familj
  Aradidae - barkskinnbaggar 
 • Släkte
  Aradus  
 • Art
  Aradus signaticornis, R. F. Sahlberg, 1848 - vithornad barkskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström & Lars-Ove Wikars 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.