Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vithövdat molnmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Salebriopsis albicilla
Vithövdat molnmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för vithövdat molnmott Observationer i Sverige för vithövdat molnmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Om arten lever monofagt på bohuslind, begränsas uppskattningsvis förekomsten till sex möjliga platser med värdarten längs norra bohuskusten, varav känd förekomst inskränker sig till några ha. I Sverige har arten aldrig påträffats i skogslindsbestånd, däremot förekommer arten på andra lindarter i Danmark och England där bohuslind saknas. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 140 (84-200) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (8-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii); D2).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bohuslind
· bohuslind
· lindar
· lindar
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pyralidae (solmott), Släkte Salebriopsis, Art Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) - vithövdat molnmott Synonymer vithuvat molnmott

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Om arten lever monofagt på bohuslind, begränsas uppskattningsvis förekomsten till sex möjliga platser med värdarten längs norra bohuskusten, varav känd förekomst inskränker sig till några ha. I Sverige har arten aldrig påträffats i skogslindsbestånd, däremot förekommer arten på andra lindarter i Danmark och England där bohuslind saknas. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 140 (84-200) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (8-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii); D2).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vithövdat molnmott

Länsvis förekomst och status för vithövdat molnmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vithövdat molnmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Salebriopsis  
 • Art
  Salebriopsis albicilla(Herrich-Schäffer, 1849) - vithövdat molnmott
  Synonymer
  vithuvat molnmott

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bohuslind - Tilia platyphyllos (Viktig)
· lindar - Tilia (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)


Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss positiv effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Salebriopsis  
 • Art
  Salebriopsis albicilla, (Herrich-Schäffer, 1849) - vithövdat molnmott
  Synonymer
  vithuvat molnmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.