Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitskaftad svartspik

Organismgrupp Lavar Chaenothecopsis viridialba
Vitskaftad svartspik Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vitskaftad svartspik är en en olicheniserad svamp som parasiterar på bl.a. trädväxande knappnålslavar. Apothecierna är knappnålslika, upp till 2,5 mm långa, svarta och har ett relativt smalt skaft med vit pruina. Det vita skaftet gör arten omisskännlig.
Utbredning
Länsvis förekomst för vitskaftad svartspik Observationer i Sverige för vitskaftad svartspik
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vitskaftad svartspik är en nordlig art som förekommer ned till den naturliga norrlandsgränsen – Limes norrlandicus. Den är vanligast i den norra delen av utbredningsområdet, särskilt i och strax nedanför fjällskogen. Arten är känd från omkring 400 lokaler. Den är också känd från Finland, centrala Norge, Ryssland och från några få lokaler i Centraleuropa, där den är hotad. Utanför Europa förekommer den i Sibirien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
En boreal art som förekommer söderut till den biologiska norrlandsgränsen. Förekommer främst på gran i gamla barrskogar med hög luftfuktighet. Avverkning av boreal kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (400-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Vitskaftad svartspik förekommer främst på gran, men påträffas ibland även på björk och sälg. Den förekommer nästan uteslutande i skuggiga lägen på basen eller på basala smågrenar av gamla granar i skuggig och fuktig, gärna sumpig granskog, ofta i anslutning till myrar och vattendrag. Undantagsvis växer den på ved av gamla stubbar. På björk och sälg växer den på barken. Ett fynd finns på en gammal ek i en igenväxande hagmark i Dalälvsområdet. Arten är beroende av hög luftfuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Mycocaliciales, Familj Mycocaliciaceae, Släkte Chaenothecopsis (svartspikar), Art Chaenothecopsis viridialba (Kremp.) A.F.W.Schmidt - vitskaftad svartspik Synonymer Calicium viridialbum Kremp., Mycocalicium cinerascens (Nyl.) Vain., vitpudrad svartspik

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation En boreal art som förekommer söderut till den biologiska norrlandsgränsen. Förekommer främst på gran i gamla barrskogar med hög luftfuktighet. Avverkning av boreal kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (400-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Vitskaftad svartspik är en en olicheniserad svamp som parasiterar på bl.a. trädväxande knappnålslavar. Apothecierna är knappnålslika, upp till 2,5 mm långa, svarta och har ett relativt smalt skaft med vit pruina. Det vita skaftet gör arten omisskännlig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitskaftad svartspik

Länsvis förekomst och status för vitskaftad svartspik baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitskaftad svartspik

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vitskaftad svartspik är en nordlig art som förekommer ned till den naturliga norrlandsgränsen – Limes norrlandicus. Den är vanligast i den norra delen av utbredningsområdet, särskilt i och strax nedanför fjällskogen. Arten är känd från omkring 400 lokaler. Den är också känd från Finland, centrala Norge, Ryssland och från några få lokaler i Centraleuropa, där den är hotad. Utanför Europa förekommer den i Sibirien och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Mycocaliciaceae  
 • Släkte
  Chaenothecopsis - svartspikar 
 • Art
  Chaenothecopsis viridialba(Kremp.) A.F.W.Schmidt - vitskaftad svartspik
  Synonymer
  Calicium viridialbum Kremp.
  Mycocalicium cinerascens (Nyl.) Vain.
  vitpudrad svartspik

Vitskaftad svartspik förekommer främst på gran, men påträffas ibland även på björk och sälg. Den förekommer nästan uteslutande i skuggiga lägen på basen eller på basala smågrenar av gamla granar i skuggig och fuktig, gärna sumpig granskog, ofta i anslutning till myrar och vattendrag. Undantagsvis växer den på ved av gamla stubbar. På björk och sälg växer den på barken. Ett fynd finns på en gammal ek i en igenväxande hagmark i Dalälvsområdet. Arten är beroende av hög luftfuktighet.

Ekologisk grupp: Parasit, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Alla skogliga åtgärder som kan påverka markvatten och luftfuktighet på i närheten av lokaler utgör ett hot. Avverkning av naturskogar utgör ett allvarligt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Alla skogsskötselåtgärder på eller i närheten av växtplatserna bör undvikas. Lämpligt stora reservat av naturskogstyp bör bevaras.
Utländska namn – FI: Kuusenneulakka.

Karström, M. 1992. Steget före i det glömda landet. Svensk Bot. Tidskr. 86: 115–146.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Tibell, L. 1973. Notes on Caliciales 2. Svensk Bot. Tidskr. 67: 445–455.

Tibell, L. 1999. Calicioid lichens and fungi. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän 5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Mycocaliciaceae  
 • Släkte
  Chaenothecopsis - svartspikar 
 • Art
  Chaenothecopsis viridialba, (Kremp.) A.F.W.Schmidt - vitskaftad svartspik
  Synonymer
  Calicium viridialbum Kremp.
  Mycocalicium cinerascens (Nyl.) Vain.
  vitpudrad svartspik
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.