Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitsprötad skogspuckeldansfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Leptodromiella crassiseta
Vitsprötad skogspuckeldansfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vitsprötad skogspuckeldansfluga är en knappt 3 mm lång, svart, blekbent puckeldansfluga med två blanksvarta strimmor på thoraxryggen. Arten kan bestämmas med Chvála (1983).
Utbredning
Länsvis förekomst för vitsprötad skogspuckeldansfluga Observationer i Sverige för vitsprötad skogspuckeldansfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det föreligger endast ett svenskt fynd av arten, gjort vid Enslöv i Halland. I övriga världen är den endast känd från ett par lokaler i södra Finland samt från Moskvatrakten i Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bara ett fynd känt från Halland (Enslöv). I övriga världen endast känd från ett par lokaler i Södra Finland och Moskvatrakten. Larver troligen i murken ved i sluten, fuktig skog. Bör kunna hittas på fler ställen inom de nemorala och hemiboreala zonerna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens levnadssätt är i det närmaste okänt, men det kan antas att L. crassiseta, i likhet med sina närmare släktingar, är bunden till väl sluten, något fuktig skog, och att dess larver utvecklas i murken ved. Den ryska lokalen är beskriven som fuktig tallskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Hybotidae (puckeldansflugor), Släkte Leptodromiella, Art Leptodromiella crassiseta (Tuomikoski, 1932) - vitsprötad skogspuckeldansfluga Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bara ett fynd känt från Halland (Enslöv). I övriga världen endast känd från ett par lokaler i Södra Finland och Moskvatrakten. Larver troligen i murken ved i sluten, fuktig skog. Bör kunna hittas på fler ställen inom de nemorala och hemiboreala zonerna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Vitsprötad skogspuckeldansfluga är en knappt 3 mm lång, svart, blekbent puckeldansfluga med två blanksvarta strimmor på thoraxryggen. Arten kan bestämmas med Chvála (1983).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitsprötad skogspuckeldansfluga

Länsvis förekomst och status för vitsprötad skogspuckeldansfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitsprötad skogspuckeldansfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det föreligger endast ett svenskt fynd av arten, gjort vid Enslöv i Halland. I övriga världen är den endast känd från ett par lokaler i södra Finland samt från Moskvatrakten i Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Hybotidae - puckeldansflugor 
 • Underfamilj
  Ocydromiinae  
 • Släkte
  Leptodromiella  
 • Art
  Leptodromiella crassiseta(Tuomikoski, 1932) - vitsprötad skogspuckeldansfluga

Artens levnadssätt är i det närmaste okänt, men det kan antas att L. crassiseta, i likhet med sina närmare släktingar, är bunden till väl sluten, något fuktig skog, och att dess larver utvecklas i murken ved. Den ryska lokalen är beskriven som fuktig tallskog.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Troligen bristande kontinuitet i tillgången på lämpligt utvecklingssubstrat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är tänkbart att arten för fortlevnad på sina fåtaliga lokaler är beroende av kontinuitet i tillgången på murken ved. På platser där den konstateras bör därför skogen lämnas till någorlunda fri utveckling, så att en obruten tillgång till liggande grenar och lågor tryggas.

Chvála, M. 1983. The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. II. General Part. The Families Hybotidae, Atelestidae and Microporidae. Fauna Ent. Scand. 12. Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Hybotidae - puckeldansflugor 
 • Underfamilj
  Ocydromiinae  
 • Släkte
  Leptodromiella  
 • Art
  Leptodromiella crassiseta, (Tuomikoski, 1932) - vitsprötad skogspuckeldansfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.