Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitstrimmig ängsskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Orthocephalus vittipennis
Vitstrimmig ängsskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hos den vitstrimmiga ängsskinnbaggen har hanen en relativt långsträckt kroppsform medan honan är mer bredoval. Hanens ovansida är svart med ljusare, något rödaktiga längsband på täckvingarna. Honan är kortvingad och nästan helt mörk med ljusa strimmor. Kroppslängden är 4,2–7,0 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för vitstrimmig ängsskinnbagge Observationer i Sverige för vitstrimmig ängsskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen i Skåne, Halland, Blekinge, och Småland på sammanlagt 12 lokaler men utgången från fem av dessa. Arten har en sydöstlig utbredning i Norge, Finland, Tyskland, och vidare söderut mot Medelhavet och österut mot Sibirien och inre av Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är utbredning i Norge, Finland, och vidare söderut mot Medelhavet och österut mot Asien. Funnen i Skåne, Halland, Blekinge, Småland på sammanlagt 12 lokaler men utgången från 5. På torra, soliga ängsmarker med prästkrage som är artens huvudsakliga värdväxt. En biotop som bedöms minska pga ändrad markanvändning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (25-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Vitstrimming ängsskinnbagge livnär sig huvudsakligen på prästkrage (Leucanthemum vulgare) Arten förekommer framförallt på torra, soliga ängsmarker, men även vägrenar. Utomlands är arten dessutom funnen på andra korgblommiga växter (Achillea, Artememisia, Centaurea mfl).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· prästkrage
· prästkrage
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Orthocephalus, Art Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer, 1835) - vitstrimmig ängsskinnbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är utbredning i Norge, Finland, och vidare söderut mot Medelhavet och österut mot Asien. Funnen i Skåne, Halland, Blekinge, Småland på sammanlagt 12 lokaler men utgången från 5. På torra, soliga ängsmarker med prästkrage som är artens huvudsakliga värdväxt. En biotop som bedöms minska pga ändrad markanvändning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (25-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Hos den vitstrimmiga ängsskinnbaggen har hanen en relativt långsträckt kroppsform medan honan är mer bredoval. Hanens ovansida är svart med ljusare, något rödaktiga längsband på täckvingarna. Honan är kortvingad och nästan helt mörk med ljusa strimmor. Kroppslängden är 4,2–7,0 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitstrimmig ängsskinnbagge

Länsvis förekomst och status för vitstrimmig ängsskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitstrimmig ängsskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen i Skåne, Halland, Blekinge, och Småland på sammanlagt 12 lokaler men utgången från fem av dessa. Arten har en sydöstlig utbredning i Norge, Finland, Tyskland, och vidare söderut mot Medelhavet och österut mot Sibirien och inre av Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthocephalus  
 • Art
  Orthocephalus vittipennis(Herrich-Schaeffer, 1835) - vitstrimmig ängsskinnbagge

Ängskinnbaggar livnär sig på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Vitstrimming ängsskinnbagge livnär sig huvudsakligen på prästkrage (Leucanthemum vulgare) Arten förekommer framförallt på torra, soliga ängsmarker, men även vägrenar. Utomlands är arten dessutom funnen på andra korgblommiga växter (Achillea, Artememisia, Centaurea mfl).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· prästkrage - Leucanthemum vulgare (Viktig)
Framförallt hotas arten av exploatering och igenväxning av de idag kända lokalerna och andra potentiella gräsmarker som är öppna, soliga, och magra. Arten har en fragmentarisk utbredning och är därför extra sårbar.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Det finns stora luckor i kännedomen om ängsskinnbaggarnas utberedning i Norden. Det behövs inventeringar för att kartlägga utbredningen för denna och många andra arter ängsskinnbaggar. Likaså bör artens levnadssätt och krav på omvärldsfaktorer studeras.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1-294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Orthotylinae  
 • Släkte
  Orthocephalus  
 • Art
  Orthocephalus vittipennis, (Herrich-Schaeffer, 1835) - vitstrimmig ängsskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.