Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitt ugglemott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Eudonia laetella
Vitt ugglemott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för vitt ugglemott Observationer i Sverige för vitt ugglemott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffas lokalt och mestadels enstaka i Skåne, Småland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland och Uppland. Den är känd från Norge och Finland, men uppträder även där mycket lokalt och fåtaligt. I Europa i övrigt saknas arten längst i väster för att bli vanligare mot öster och söder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Vitt ugglemott lever i rika, gamla lundskogar. Förutom ströfynd troligen i samband med migrationsrörelser i Göta- och Svealand, förekommer sannolikt populationer av arten på kanterna av Västgötabergen, längs kusten i Kalmar län och södra Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 21 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 84 (16-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larven uppges leva av mossa på trädstammar och tak i mars–maj. Fjärilen påträffas mest i äldre lövskog, huvudsakligen i juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Eudonia, Art Eudonia laetella (Zeller, 1846) - vitt ugglemott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Vitt ugglemott lever i rika, gamla lundskogar. Förutom ströfynd troligen i samband med migrationsrörelser i Göta- och Svealand, förekommer sannolikt populationer av arten på kanterna av Västgötabergen, längs kusten i Kalmar län och södra Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 21 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 84 (16-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitt ugglemott

Länsvis förekomst och status för vitt ugglemott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitt ugglemott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffas lokalt och mestadels enstaka i Skåne, Småland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland och Uppland. Den är känd från Norge och Finland, men uppträder även där mycket lokalt och fåtaligt. I Europa i övrigt saknas arten längst i väster för att bli vanligare mot öster och söder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Scopariinae - ugglemott 
 • Släkte
  Eudonia  
 • Art
  Eudonia laetella(Zeller, 1846) - vitt ugglemott

Larven uppges leva av mossa på trädstammar och tak i mars–maj. Fjärilen påträffas mest i äldre lövskog, huvudsakligen i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Sannolikt är kalavverkning av äldre lövskog liksom hårdexploatering av lokalerna skadligt för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Äldre lövskog bör bevaras så långt möjligt. Större förändringar på kända lokaler bör undvikas. Mer forskning beträffande artens levnadsvillkor och förekomst behövs.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Svensson, I. 1994. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1993. Ent. Tidskr. 115: 45–52.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Scopariinae - ugglemott 
 • Släkte
  Eudonia  
 • Art
  Eudonia laetella, (Zeller, 1846) - vitt ugglemott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.