Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trollpipistrell

Organismgrupp Däggdjur Pipistrellus nathusii
Trollpipistrell Däggdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten fladdermus som dock är klart större och kraftigare än sin nära släkting dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus. Ganska variabel brun hårfärg med ljusare, något gulaktig undersida. Trekantigt öra med kort, rundad tragus. Underarm 32–37 mm. Vingarnas spännvidd 230–250 mm. Femte fingret 43–48 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för trollpipistrell Observationer i Sverige för trollpipistrell
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trollfladdermusen förekommer nu i hela Sydsverige upp till Dalsland, Värmland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland och på Öland och Gotland. Enstaka fynd längre åt norr har gjorts. Arten var länge endast känd från några få gamla fynd i sydvästra Skåne men upptäcktes förekomma i oväntad omfattning i samband med holkundersökningar och detektorinventeringar. Åtminstone från Gotland och Skåne finns nu säkra uppgifter om en kraftig ökning de senaste decennierna. Till en början upptäcktes arten framför allt längs ostkusten men under senare år görs också allt fler fynd i Västsverige. På Gotland fanns bara några få exemplar i början av 1980-talet och idag finns arten spridd över hela ön. I Skåne där flera områden undersökts fortlöpande under samma period har arten dykt upp och nu blivit vanlig. Yngelkolonier har anträffats på många ställen i öster men även i väster. Artens ökning är troligen en del av en allmän expansion åt väster i Nordeuropa och någon förklaring är ännu inte känd. Under flyttningstiden i slutet av augusti och i september uppträder arten regelbundet och stundom i betydande antal vid kusterna framför allt i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland och Gotland. Utsträck mot söder har observerats på flera platser, t.ex. Falsterbo, Kås huvud, Torhamn, Ottenby och Hoburgen. Undersökningar till havs har också påvisat ett omfattande sträck av arten i Östersjön och Öresund. Nuvarande kunskaper talar för att Sydsverige berörs av ett genomsträck från Ryssland och Balticum. Det finns nu vissa indikationer på att en del individer stannar för övervintring på Gotland och Öland. Den svenska populationens storlek kan antas vara i storleksordningen 2500-6000 exemplar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Nära hotad (NT°)
 • 2000 Nära hotad (NT°)
Trollfladdermus har en fast förekomst i delar av Skåne, vissa områden i Blekinge, Småland, Öland, Gotland och Uppland. Den är dessutom funnen i ytterligare nio landskap. Uppträder oftast i gles och högväxt björk- och tallskog med gläntor invid insektrika sjöar eller kustbiotoper. Arten är migrerande. Antalet reproduktiva individer skattas till 4700 (3000-6500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1500-4500) km². Populationen är ökande. För närvarande är det en kraftig populationstillväxt. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Trollfladdermusen har dagvisten i trädhåligheter, holkar, boningshus och lador. Arten företar långa flyttningar mellan sommar- och vintertillhållen. Två i Skåne märkta trollfladdermöss har återfunnits i Tyskland och Belgien. Vid fågelstationen Pape i sydvästligaste Lettland har flera tusen trollfladdermöss märkts och återfunnits i norra Italien, södra och västra Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Polen och Estland. På kontinenten sker övervintring oftare än för dvärgfladdermus i grottor och gruvor. Trollfladdermusen jagar i gles, ofta högstammig skog, över skogsbilvägar, i gläntor, vid sjöstränder och i trädalléer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· insekter
· insekter
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Mammalia (däggdjur), Ordning Chiroptera (fladdermöss), Familj Vespertilionidae (läderlappar), Släkte Pipistrellus, Art Pipistrellus nathusii (A.Keyserling & Bläsius, 1839) - trollpipistrell Synonymer trollfladdermus, Vespertilio nathusii A.Keyserling & Bläsius, 1839

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Nära hotad (NT°)
 • 2000 Nära hotad (NT°)

Dokumentation Trollfladdermus har en fast förekomst i delar av Skåne, vissa områden i Blekinge, Småland, Öland, Gotland och Uppland. Den är dessutom funnen i ytterligare nio landskap. Uppträder oftast i gles och högväxt björk- och tallskog med gläntor invid insektrika sjöar eller kustbiotoper. Arten är migrerande. Antalet reproduktiva individer skattas till 4700 (3000-6500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1500-4500) km². Populationen är ökande. För närvarande är det en kraftig populationstillväxt. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 4, Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens bilaga II, EuroBats
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet
En liten fladdermus som dock är klart större och kraftigare än sin nära släkting dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus. Ganska variabel brun hårfärg med ljusare, något gulaktig undersida. Trekantigt öra med kort, rundad tragus. Underarm 32–37 mm. Vingarnas spännvidd 230–250 mm. Femte fingret 43–48 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trollpipistrell

Länsvis förekomst och status för trollpipistrell baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trollpipistrell

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trollfladdermusen förekommer nu i hela Sydsverige upp till Dalsland, Värmland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland och på Öland och Gotland. Enstaka fynd längre åt norr har gjorts. Arten var länge endast känd från några få gamla fynd i sydvästra Skåne men upptäcktes förekomma i oväntad omfattning i samband med holkundersökningar och detektorinventeringar. Åtminstone från Gotland och Skåne finns nu säkra uppgifter om en kraftig ökning de senaste decennierna. Till en början upptäcktes arten framför allt längs ostkusten men under senare år görs också allt fler fynd i Västsverige. På Gotland fanns bara några få exemplar i början av 1980-talet och idag finns arten spridd över hela ön. I Skåne där flera områden undersökts fortlöpande under samma period har arten dykt upp och nu blivit vanlig. Yngelkolonier har anträffats på många ställen i öster men även i väster. Artens ökning är troligen en del av en allmän expansion åt väster i Nordeuropa och någon förklaring är ännu inte känd. Under flyttningstiden i slutet av augusti och i september uppträder arten regelbundet och stundom i betydande antal vid kusterna framför allt i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland och Gotland. Utsträck mot söder har observerats på flera platser, t.ex. Falsterbo, Kås huvud, Torhamn, Ottenby och Hoburgen. Undersökningar till havs har också påvisat ett omfattande sträck av arten i Östersjön och Öresund. Nuvarande kunskaper talar för att Sydsverige berörs av ett genomsträck från Ryssland och Balticum. Det finns nu vissa indikationer på att en del individer stannar för övervintring på Gotland och Öland. Den svenska populationens storlek kan antas vara i storleksordningen 2500-6000 exemplar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Laurasiatheria  
 • Ordning
  Chiroptera - fladdermöss 
 • Underordning
  Vespertilionoidea  
 • Familj
  Vespertilionidae - läderlappar 
 • Släkte
  Pipistrellus  
 • Art
  Pipistrellus nathusii(A.Keyserling & Bläsius, 1839) - trollpipistrell
  Synonymer
  trollfladdermus
  Vespertilio nathusii A.Keyserling & Bläsius, 1839

Trollfladdermusen har dagvisten i trädhåligheter, holkar, boningshus och lador. Arten företar långa flyttningar mellan sommar- och vintertillhållen. Två i Skåne märkta trollfladdermöss har återfunnits i Tyskland och Belgien. Vid fågelstationen Pape i sydvästligaste Lettland har flera tusen trollfladdermöss märkts och återfunnits i norra Italien, södra och västra Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Polen och Estland. På kontinenten sker övervintring oftare än för dvärgfladdermus i grottor och gruvor. Trollfladdermusen jagar i gles, ofta högstammig skog, över skogsbilvägar, i gläntor, vid sjöstränder och i trädalléer.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Myrbiotoper, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· insekter - Hexapoda (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
De främsta hoten torde vara avverkning av boträd samt överföring av lövskog till granskog. Vindkraftverk som placerats vid artens flygvägar vid några av Sydsveriges kuster kan tänkas utgöra problem med tanke på risken för kollisioner. Cirka 30 dödade fladdermöss, sannolikt trollfladdermöss, har anträffats under ett vindkraftverk på Gotland.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Måste bedömas i varje enskilt fall, d.v.s. för varje känd förekomst, och kan gälla skydd av boträd, koloni i byggnad eller övervintrande exemplar i gruvor eller grottor där störningar kan befaras. Arten bör kunna klara sig med normala hänsynstaganden.
Utländska namn – NO: Trollflaggermus, DK: Troldflagermus, FI: Pikkulepakko, GB: Nathusius pipistrelle. Trollfladdermus är förtecknad i EU:s habitatdirektiv, bilaga 4, är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845) 4 § och 5 § samt är förtecknad i Bernkonventionen bilaga II (strikt skyddade djurarter). Alla europeiska fladdermöss omfattas av ”Fladdermusavtalet” EUROBATS, the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, vilket lyder under Bonnkonventionen.

Ahlén, I. 1983. The bat fauna of some isolated islands in Scandinavia. Oikos 41: 352-358.

Ahlén, I. 1997. Migratory behaviour of bats at south Swedish coasts. Zeitschrift für Säugetierkunde 62: 375-380.

Ahlén, I. 2008. Nya fynd i Skånes fladdermusfauna. - Fauna och Flora 103(1):28-34.

Ahlén, I. 2009. Gotlands fladdermöss. - Natur på Gotland 25(3-4):18-23.

Ahlén, I. 2011. Fladdermusfaunan i Sverige - Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2011. Fauna och Flora 106 (2): 2-19.

Ahlén, I. & Gerell, R. 1989. Distribution and status of bats in Sweden. I: Hanak, V., Horacek, I. & Gaisler, J.(red.). European Bat Research 1987. Charles Univ., Praha.

Ahlén, I., H. J. Baagøe, & L. Bach 2009. Behavior of Scandinavian bats during migration and foraging at sea. - Journal of Mammalogy 90(6):1318-1323.

Dietz, C., O. von Helversen och D. Nill. 2007. Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Kosmos, Stuttgart.

Gerell, R. 1987. Flyttar svenska fladdermöss? Fauna och Flora 82: 79-82.

Gerell, R. & Lundberg, K. 1983. Trollfladdermus, Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, åter anträffad i Sverige. Fauna och Flora 78: 35-38.

Mitchell-Jones, A.J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P.J.H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J.B.M., Vohralík, V. & Zima, J. 1999. The Atlas of European Mammals. London.

Petersons, G. 1990. Die Rauhautfledermaus, Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839), in Lettland:Vorkommen, Phänologie und Migration. Nyctalus (N.F.) 3: 81-98.

Petersons, G. 2004. Seasonal migrations of north-eastern populations of Nathusius bat Pipistrellus nathusii (Chiroptera). Myotis 41-42: 29-56.

Ryberg, O.1947. Studies on bats and bat parasites. Svensk Natur, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Ahlén 2011 © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Laurasiatheria  
 • Ordning
  Chiroptera - fladdermöss 
 • Underordning
  Vespertilionoidea  
 • Familj
  Vespertilionidae - läderlappar 
 • Släkte
  Pipistrellus  
 • Art
  Pipistrellus nathusii, (A.Keyserling & Bläsius, 1839) - trollpipistrell
  Synonymer
  trollfladdermus
  Vespertilio nathusii A.Keyserling & Bläsius, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Ahlén 2011 © ArtDatabanken, SLU 2006.