Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agaricochara latissima

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Agaricochara latissima
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1-1,2 mm lång, bred och platt kortvinge. Kroppen är rödgul, huvud och täckvingar är mörkare. Hos hanen är sista ryggsegmentet försett med två långa tänder och mellan dessa sitter tre små taggar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Agaricochara latissima Observationer i Sverige för Agaricochara latissima
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad från Östergötland och Västergötland till Hälsingland. Få fynd är kända, men arten kan till viss del vara förbisedd pga ringa storlek och sen aktivitetsperiod. Närmast funnen i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på trädsvamp av släktet Trametes, främst T. ochraceus på björk och asp. Påträffad från Östergötland till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 140 (60-220). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 560 (240-880) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever på tickor och andra vedlevande svampar på lövträd, främst på döda, mer eller mindre nedbrutna stubbar och lågor i skuggiga och fuktiga miljöer. Arten är i Sverige oftast funnen på björk och asp, men även på andra lövträd, t.ex. sälg. I Sverige är arten funnen bl.a. på björkticka Piptoporus betulinus, zonticka Trametes ochraceus och tegelticka Daedaelopsis confragosa, i Norge slingerticka Cerrena unicolor och i Danmark korkmussling, Daedalea quercina. Larvutvecklingen sker under sommaren. Arten övervintrar som fullbildad och påträffas främst på hösten, men även under försommaren. Djuren uppehåller sig ofta på svampens undersida.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· björkticka
· björkticka
· korkmussling
· korkmussling
· lädertickor
· lädertickor
· zonticka
· zonticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Agaricochara, Art Agaricochara latissima (Stephens, 1832) Synonymer Agaricochara laevicollis (Kraatz, 1854)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på trädsvamp av släktet Trametes, främst T. ochraceus på björk och asp. Påträffad från Östergötland till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 140 (60-220). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 560 (240-880) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En 1-1,2 mm lång, bred och platt kortvinge. Kroppen är rödgul, huvud och täckvingar är mörkare. Hos hanen är sista ryggsegmentet försett med två långa tänder och mellan dessa sitter tre små taggar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agaricochara latissima

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agaricochara latissima

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad från Östergötland och Västergötland till Hälsingland. Få fynd är kända, men arten kan till viss del vara förbisedd pga ringa storlek och sen aktivitetsperiod. Närmast funnen i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Agaricochara  
 • Art
  Agaricochara latissima(Stephens, 1832)
  Synonymer
  Agaricochara laevicollis (Kraatz, 1854)

Lever på tickor och andra vedlevande svampar på lövträd, främst på döda, mer eller mindre nedbrutna stubbar och lågor i skuggiga och fuktiga miljöer. Arten är i Sverige oftast funnen på björk och asp, men även på andra lövträd, t.ex. sälg. I Sverige är arten funnen bl.a. på björkticka Piptoporus betulinus, zonticka Trametes ochraceus och tegelticka Daedaelopsis confragosa, i Norge slingerticka Cerrena unicolor och i Danmark korkmussling, Daedalea quercina. Larvutvecklingen sker under sommaren. Arten övervintrar som fullbildad och påträffas främst på hösten, men även under försommaren. Djuren uppehåller sig ofta på svampens undersida.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Har betydelse)
· korkmussling - Daedalea quercina (Har betydelse)
· lädertickor - Trametes (Viktig)
· zonticka - Trametes ochracea (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten missgynnas av substratbrist p.g.a. en minskad mängd död ved av lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Anderberg, A. 1974. Tre märkliga kortvingefynd. Ent. Tidskr. 95: 201–202.

Jansson, Anton. 1946. Coleopterologiska bidrag. 32–34. Ent. Tidskr. 67: 1–10.

Lundberg, S. 1967. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 10. Ent. Tidskr. 88: 76–82.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Palm, T. 1968. Skalbaggar 9. Svensk Insektsfauna: 45–46. Sveriges Ent. Förening.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997, Håkan Ljungberg 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Agaricochara  
 • Art
  Agaricochara latissima, (Stephens, 1832)
  Synonymer
  Agaricochara laevicollis (Kraatz, 1854)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997, Håkan Ljungberg 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.