Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous longitarsis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous longitarsis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2–2,9 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous longitarsis Observationer i Sverige för Bagous longitarsis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från Skåne och Halland. Mycket få lokaler är kända, men arten är liksom flertalet andra Bagous-arter svår att hitta, och mörkertalet kan antas vara högt. Värdväxterna förefaller åtminstone i Skåne vara minskande. Närmast i Danmark med fynd från de flesta distrikt, samt i sydöstra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Mellaneuropa till Sibirien (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever under vattenytan på slingeväxter (Myriophyllum spp.) i grunda vatten i näringsrika sjöar eller dammar. Känd från Skåne och Halland. Starkt förbisedd p.g.a. svåråtkomligt levnadssätt. Värdväxterna förefaller åtminstone i Skåne vara minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever under vattenytan på slingeväxter (Myriophyllum spp.) i grunda vatten i näringsrika sjöar eller dammar. Larvutveckling, livscykel och habitatkrav är dåligt kända. Från försommar till sensommar vistas de fullbildade skalbaggarna under vattenytan på värdväxten, och näringsgnager på dess blad. De är då ofta svåråtkomliga, och de flesta fynden är istället gjorda vid sållning av växtrester i strandkanter under vår och höst, då arten rör sig till och från övervintringsplatserna. Larverna lever troligen i värdväxtens stänglar, i vilken förpuppning även sker (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· slingor
· slingor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous longitarsis Thomson, 1868 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever under vattenytan på slingeväxter (Myriophyllum spp.) i grunda vatten i näringsrika sjöar eller dammar. Känd från Skåne och Halland. Starkt förbisedd p.g.a. svåråtkomligt levnadssätt. Värdväxterna förefaller åtminstone i Skåne vara minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,2–2,9 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous longitarsis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous longitarsis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från Skåne och Halland. Mycket få lokaler är kända, men arten är liksom flertalet andra Bagous-arter svår att hitta, och mörkertalet kan antas vara högt. Värdväxterna förefaller åtminstone i Skåne vara minskande. Närmast i Danmark med fynd från de flesta distrikt, samt i sydöstra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Mellaneuropa till Sibirien (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous longitarsisThomson, 1868

Lever under vattenytan på slingeväxter (Myriophyllum spp.) i grunda vatten i näringsrika sjöar eller dammar. Larvutveckling, livscykel och habitatkrav är dåligt kända. Från försommar till sensommar vistas de fullbildade skalbaggarna under vattenytan på värdväxten, och näringsgnager på dess blad. De är då ofta svåråtkomliga, och de flesta fynden är istället gjorda vid sållning av växtrester i strandkanter under vår och höst, då arten rör sig till och från övervintringsplatserna. Larverna lever troligen i värdväxtens stänglar, i vilken förpuppning även sker (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· slingor - Myriophyllum (Viktig)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt känd.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess exakta habitatkrav klarläggas.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous longitarsis, Thomson, 1868
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.