Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tretandad svampborrare

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Cis quadridens
Tretandad svampborrare Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5–2 mm lång skalbagge med cylindrisk kroppsform. Kroppen är ljust rostbrun och glänsande. Täckvingarna är glest och grovt punkterade och täckta av ljust guldbruna hårlika fjäll.
Utbredning
Länsvis förekomst för tretandad svampborrare Observationer i Sverige för tretandad svampborrare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Åsele lappmark med vissa luckor. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker företrädesvis i klibbticka på döda stammar och stubbar av gran, men även i andra tickor på björk och al. Utbredd med luckor från Skåne till Åsele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (300-2000). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1200-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Larvutvecklingen sker företrädesvis i fruktkroppar av klibbticka (Fomitopsis pinicola) på döda stammar och stubbar av gran, men även i andra tickor på björk och al.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· björkticka
· björkticka
· klibbticka
· klibbticka
· sotticka
· sotticka
· tallticka
· tallticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ciidae (trädsvampborrare), Släkte Cis, Art Cis quadridens Mellié, 1848 - tretandad svampborrare Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker företrädesvis i klibbticka på döda stammar och stubbar av gran, men även i andra tickor på björk och al. Utbredd med luckor från Skåne till Åsele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (300-2000). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1200-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
En 1,5–2 mm lång skalbagge med cylindrisk kroppsform. Kroppen är ljust rostbrun och glänsande. Täckvingarna är glest och grovt punkterade och täckta av ljust guldbruna hårlika fjäll.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tretandad svampborrare

Länsvis förekomst och status för tretandad svampborrare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tretandad svampborrare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Åsele lappmark med vissa luckor. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Cis  
 • Art
  Cis quadridensMellié, 1848 - tretandad svampborrare

Larvutvecklingen sker företrädesvis i fruktkroppar av klibbticka (Fomitopsis pinicola) på döda stammar och stubbar av gran, men även i andra tickor på björk och al.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Har betydelse)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
· sotticka - Ischnoderma benzoinum (Har betydelse)
· tallticka - Phellinus pini (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av gammal granskog rik på död, klibbtickeangripen ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara artens livsmiljö.

Baranowski, R. 1975. Några entomologiska aspekter över ön Torrön. Länsstyrelsen i Gävleborg. (stencil) Baranowski, R. 1980. Entomologisk inventering av Birtjärnsberget i Vansbro kommun sommaren 1978.

Information från länsstyrelsen i Kopparbergs län. 1980:5.

Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1993. Skogshistorikens betydelse för artsammansättning av vedskalbaggar i urskogsartad blandskog. Ent. Tidskr. 114: 133–146.

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 63: 1–59.

Palm, T. 1946. Coleopterfaunan i jämtländsk lavgranskog. I. Träd- och trädsvampfaunan. Ent. Tidskr. 67: 109–139.

Palm, T. 1947. Anteckningar om svenska skalbaggar. III. Ent. Tidskr. 68: 171–178.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Medd. fr. Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Pettersson, Roger. 1981. Entomologisk undersökning av urskogen på Vändåtberget. Biololgisk grundutbildning, rapportserie 1981:5.

Sjöberg, O. 1928. För Sveriges fauna nya eller sällsynta Coleoptera huvudsakligen från det norrländska skogsområdet. Ent. Tidskr. 49: 115–125.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra Kapellag. Ent. Tidskr. suppl. 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Ciidae - trädsvampborrare 
 • Underfamilj
  Ciinae  
 • Släkte
  Cis  
 • Art
  Cis quadridens, Mellié, 1848 - tretandad svampborrare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.