Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mjälgrävare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Dyschirius angustatus
Mjälgrävare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–3,5 mm lång jordlöpare med påfallande smal, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och frambenen utbildade som kraftiga, tornförsedda grävben. Översidan är svartbrun med svag bronsglans. Flera snarlika arter finns, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för mjälgrävare Observationer i Sverige för mjälgrävare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd dels från sydligaste Sverige, dels från Värmland och norrut. I Skåne på Ven och längs den innanförliggande sträckan av Öresundsstranden (Ålabodarna). På Öland är endast ett fynd känt, vid Resmo 1952. De närmare omständigheterna kring detta fynd är ej kända. I norra Sverige känd från Värmland (några få fynd vid Klarälven, senast 1972), Ångermanland (flera lokaler vid Öre älv) och Lule lappmark (Messaure, vid Luleälven). Arten är svår att konstatera, och kan möjligen vara mer utbredd även i de mellanliggande delarna av norra Sverige, men förbisedd. I grannländerna är arten utbredd i Norge, norra Finland, Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Mellaneuropa till södra Ryssland. Rödlistad i Norge som hänsynskrävande, i Tyskland som ”gefährdet”.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten lever underjordiskt, dels i lersandiga branter med sparsam vegetation (även i liknande biotoper i lertag), dels vid älvstränder. Starkt splittrad utbredning. Dels i Skåne och på Öland (endast ett fynd), dels i norra Sverige från Värmland till Lule lappmark. Få lokaler är kända, men arten är liten och kan lätt förbises. Hotas av vattenregleringar, igenväxning av strandbranter samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (160-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever underjordiskt i fuktiga, mer eller mindre vegetationslösa, leriga, siltiga eller finsandiga erosionsbranter. Dels (vid Öresund) i havsstrandbranter med framsipprande grundvatten, dels i eroderade strandbrinkar vid flodstränder. Dessutom i likartade kulturskapade rasbranter i lertag. Har liksom övriga arter i släktet ett grävande levnadssätt, och lever som rovdjur i kolonier av kortvingar tillhörande släktet Bledius; i Skåne B. nanus, B. erraticus och B. filipes, i Norrland t ex B. opacus och B. longulus. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Bledius
· Bledius
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Dyschirius, Art Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) - mjälgrävare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten lever underjordiskt, dels i lersandiga branter med sparsam vegetation (även i liknande biotoper i lertag), dels vid älvstränder. Starkt splittrad utbredning. Dels i Skåne och på Öland (endast ett fynd), dels i norra Sverige från Värmland till Lule lappmark. Få lokaler är kända, men arten är liten och kan lätt förbises. Hotas av vattenregleringar, igenväxning av strandbranter samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (160-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3–3,5 mm lång jordlöpare med påfallande smal, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och frambenen utbildade som kraftiga, tornförsedda grävben. Översidan är svartbrun med svag bronsglans. Flera snarlika arter finns, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mjälgrävare

Länsvis förekomst och status för mjälgrävare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mjälgrävare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd dels från sydligaste Sverige, dels från Värmland och norrut. I Skåne på Ven och längs den innanförliggande sträckan av Öresundsstranden (Ålabodarna). På Öland är endast ett fynd känt, vid Resmo 1952. De närmare omständigheterna kring detta fynd är ej kända. I norra Sverige känd från Värmland (några få fynd vid Klarälven, senast 1972), Ångermanland (flera lokaler vid Öre älv) och Lule lappmark (Messaure, vid Luleälven). Arten är svår att konstatera, och kan möjligen vara mer utbredd även i de mellanliggande delarna av norra Sverige, men förbisedd. I grannländerna är arten utbredd i Norge, norra Finland, Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Mellaneuropa till södra Ryssland. Rödlistad i Norge som hänsynskrävande, i Tyskland som ”gefährdet”.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius angustatus(Ahrens, 1830) - mjälgrävare

Ett rovdjur som lever underjordiskt i fuktiga, mer eller mindre vegetationslösa, leriga, siltiga eller finsandiga erosionsbranter. Dels (vid Öresund) i havsstrandbranter med framsipprande grundvatten, dels i eroderade strandbrinkar vid flodstränder. Dessutom i likartade kulturskapade rasbranter i lertag. Har liksom övriga arter i släktet ett grävande levnadssätt, och lever som rovdjur i kolonier av kortvingar tillhörande släktet Bledius; i Skåne B. nanus, B. erraticus och B. filipes, i Norrland t ex B. opacus och B. longulus. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas främst av vattenregleringar, i Sydsverige dessutom av täktrestaurering. De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas av igenväxning.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Älvsträckor med hög erosions- och sedimentationsaktivitet måste skyddas mot vattenkraftutbyggnad som leder till onaturliga vattennivåförändringar. Fortsatta förändringar i vegetation och markförhållanden i Öresunds backafall och hur dessa påverkar markfaunan bör övervakas. Omotiverade, “kosmetiska” restaureringsåtgärder i gamla täkter bör undvikas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius angustatus, (Ahrens, 1830) - mjälgrävare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015