Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euryusa castanoptera

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euryusa castanoptera
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8-3,2 mm lång kortvinge med långsmal, jämnbred och tillplattad kropp. Svartbrun, halssköld och täckvingar rödbruna, ben och antennernas bas gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euryusa castanoptera Observationer i Sverige för Euryusa castanoptera
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, och Småland samt mera sammanhängande från Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever under svampangripen bark på gamla lövträd, främst på nyligen döda träd vilka angripits av vedborrande insekter som bredhalsad varvfluga (Hylecoetus dermestoides), husborre (Trypodendron domesticum) och randig lövvedborre (Trypodendron signatum). Ofta på björk, såväl i gamla täta naturskogar (gamla lövbrännor), som i gamla betespräglade skogsbestånd. Även på bok, asp, al, sälg och andra trädslag. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, och Småland samt mera sammanhängande från Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (300-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (1200-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Lever under svampangripen bark på gamla lövträd, främst på nyligen döda träd vilka angripits av vedborrande insekter som bredhalsad varvfluga (Hylecoetus dermestoides), husborre (Trypodendron domesticum) och randig lövvedborre (Trypodendron signatum). Ofta på björk, såväl i gamla täta naturskogar (gamla lövbrännor), som i gamla betespräglade skogsbestånd. Även på bok, asp, al, sälg och andra trädslag.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euryusa, Art Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever under svampangripen bark på gamla lövträd, främst på nyligen döda träd vilka angripits av vedborrande insekter som bredhalsad varvfluga (Hylecoetus dermestoides), husborre (Trypodendron domesticum) och randig lövvedborre (Trypodendron signatum). Ofta på björk, såväl i gamla täta naturskogar (gamla lövbrännor), som i gamla betespräglade skogsbestånd. Även på bok, asp, al, sälg och andra trädslag. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, och Småland samt mera sammanhängande från Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (300-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (1200-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
En 2,8-3,2 mm lång kortvinge med långsmal, jämnbred och tillplattad kropp. Svartbrun, halssköld och täckvingar rödbruna, ben och antennernas bas gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euryusa castanoptera

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euryusa castanoptera

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, och Småland samt mera sammanhängande från Uppland till Norrbotten och Lule lappmark. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Euryusa  
 • Art
  Euryusa castanopteraKraatz, 1856

Lever under svampangripen bark på gamla lövträd, främst på nyligen döda träd vilka angripits av vedborrande insekter som bredhalsad varvfluga (Hylecoetus dermestoides), husborre (Trypodendron domesticum) och randig lövvedborre (Trypodendron signatum). Ofta på björk, såväl i gamla täta naturskogar (gamla lövbrännor), som i gamla betespräglade skogsbestånd. Även på bok, asp, al, sälg och andra trädslag.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Euryusa  
 • Art
  Euryusa castanoptera, Kraatz, 1856
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.