Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gnypeta rubrior

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Gnypeta rubrior
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång kortvinge med långa ben och antenner. Gänsande svart eller svartbrun, ben och antenner rödgula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gnypeta rubrior Observationer i Sverige för Gnypeta rubrior
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne (ett tiotal lokaler men endast enstaka fynd från de senaste decennierna), Östergötland och Uppland (Vänge 1947) samt på Gotska Sandön (1982, tillfälligt uppträdande i vinddrift på havsstranden). Närmast känd från Danmark, Finland och Baltikum (Estland). Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever på fuktig, vegationsfattig, siltig sand på öppna eller svagt beskuggade stränder; vid dammar och små åar, men också på havsstränder. Fynd är kända från Skåne, Gotland, Östergötland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på fuktig, vegationsfattig, siltig sand på öppna eller svagt beskuggade stränder, dels av dammar, dels av små åar.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Gnypeta, Art Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på fuktig, vegationsfattig, siltig sand på öppna eller svagt beskuggade stränder; vid dammar och små åar, men också på havsstränder. Fynd är kända från Skåne, Gotland, Östergötland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,5–3 mm lång kortvinge med långa ben och antenner. Gänsande svart eller svartbrun, ben och antenner rödgula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gnypeta rubrior

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gnypeta rubrior

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne (ett tiotal lokaler men endast enstaka fynd från de senaste decennierna), Östergötland och Uppland (Vänge 1947) samt på Gotska Sandön (1982, tillfälligt uppträdande i vinddrift på havsstranden). Närmast känd från Danmark, Finland och Baltikum (Estland). Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Tachyusini  
 • Släkte
  Gnypeta  
 • Art
  Gnypeta rubriorTottenham, 1939

Ett rovdjur som lever på fuktig, vegationsfattig, siltig sand på öppna eller svagt beskuggade stränder, dels av dammar, dels av små åar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskap. De få sentida fynden antyder dock att den har minskat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1943. För Sverige nya Coleoptera. VII. Ent. Tidskr. 64: 160-164.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. Ent. Tidskr. 74: 8-23.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Tachyusini  
 • Släkte
  Gnypeta  
 • Art
  Gnypeta rubrior, Tottenham, 1939
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.