Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Limnebius nitidus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Limnebius nitidus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna art är mycket liten, spolformad, med största bredden framtill, måttligt välvd och 1,4–1,7 mm lång. Den är brunsvart med täckvingarnas och halssköldens kanter ljusare bruna. Halsskölden har ganska tät och fin punktur och mikroskopisk nätstruktur på sidorna samt glänsande glatt mitt. Täckvingarna är ganska tvärt avrundade, vilket lämnar den med två hårborst försedda bakkroppsspetsen synlig. De saknar punktstrimmor och suturallinjer men har tydliga nätmaskor samt är ytterst spritt och fint punkterade. Benen och antennerna är brungula. Hanarna är betydligt större än honorna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Limnebius nitidus Observationer i Sverige för Limnebius nitidus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i Skåne, och endast på två sentida lokaler. Närmast funnen i Danmark, södra Finland och Estland. I övrigt utbredd från Brittiska öarna till Slovakien och Österrike samt längs Medelhavets nordvästra kuster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i klara, öppet liggande mer eller mindre näringsrika, sakta rinnande småvatten, där den oftast hittas i slam i kanterna eller bland vegetationen på grunt vatten. Endast påträffad i Skåne, och endast på två sentida lokaler. Ändrad vattenkvalitet och dränering är tänkbara hot mot arten. Arten är mycket liten och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i klara, öppet liggande mer eller mindre vegetationsrika, sakta rinnande småvatten, såsom bäckar och diken, där den oftast hittas i slam i kanterna eller bland vegetationen på grunt vatten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydraenidae (vattenbrynsbaggar), Släkte Limnebius, Art Limnebius nitidus (Marsham, 1802) Synonymer Limnebius picinus (Marsham, 1802)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i klara, öppet liggande mer eller mindre näringsrika, sakta rinnande småvatten, där den oftast hittas i slam i kanterna eller bland vegetationen på grunt vatten. Endast påträffad i Skåne, och endast på två sentida lokaler. Ändrad vattenkvalitet och dränering är tänkbara hot mot arten. Arten är mycket liten och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Denna art är mycket liten, spolformad, med största bredden framtill, måttligt välvd och 1,4–1,7 mm lång. Den är brunsvart med täckvingarnas och halssköldens kanter ljusare bruna. Halsskölden har ganska tät och fin punktur och mikroskopisk nätstruktur på sidorna samt glänsande glatt mitt. Täckvingarna är ganska tvärt avrundade, vilket lämnar den med två hårborst försedda bakkroppsspetsen synlig. De saknar punktstrimmor och suturallinjer men har tydliga nätmaskor samt är ytterst spritt och fint punkterade. Benen och antennerna är brungula. Hanarna är betydligt större än honorna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Limnebius nitidus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Limnebius nitidus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i Skåne, och endast på två sentida lokaler. Närmast funnen i Danmark, södra Finland och Estland. I övrigt utbredd från Brittiska öarna till Slovakien och Österrike samt längs Medelhavets nordvästra kuster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Hydraeninae  
 • Tribus
  Limnebiini  
 • Släkte
  Limnebius  
 • Art
  Limnebius nitidus(Marsham, 1802)
  Synonymer
  Limnebius picinus (Marsham, 1802)

Lever i klara, öppet liggande mer eller mindre vegetationsrika, sakta rinnande småvatten, såsom bäckar och diken, där den oftast hittas i slam i kanterna eller bland vegetationen på grunt vatten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Ändrad vattenkvalitet t.ex. i samband med övergödning och åtföljande förändringar av vattenströmning samt igenväxning av kantzonerna är hot mot arten, liksom ändrade dräneringsförhållanden. Också försurning kan hota artens fortlevnad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Genom betning se till att vattendragsområdet inte växer igen med buskar och träd. Anlägga skyddszoner så att vattenkvaliteten säkras. Undvika regleringar av vattennivån eller andra förändringar av hydrologin.

Bangsholt, F. 1981. Femte tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Ent. Meddr 48: 58–59.

Baranowski, R. & Sörensson, M. 1978. Fångst av skalbaggar vid en översvämning vid Häckeberga i Skåne (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 20–21.

Fresneda, J. & Ribera, I. 1998. Revision of the Limnebius nitidus (Marsham) subgroup (Coleoptera: Hydraenidae), with description of two new species and comments on their phylogeny and biogeography. Ent. Scand. 29: 403.

Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 72–73.

Jäch, M. A. 1993. Taxonomic Revision of the Palearctic Species of the genus Limnebius Leach 1815 (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau 63: 141–143.

Lohse, G. A. 1971. Familie: Hydraenidae. In Freude, Harde, Lohse: Die Käfer Mitteleuropas III: 111.

Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae: 725.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Hydraeninae  
 • Tribus
  Limnebiini  
 • Släkte
  Limnebius  
 • Art
  Limnebius nitidus, (Marsham, 1802)
  Synonymer
  Limnebius picinus (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.