Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atheta inquinula

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Atheta inquinula
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,1–1,2 mm lång kortvinge. Svart, täckvingar svartbruna, ben gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atheta inquinula Observationer i Sverige för Atheta inquinula
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Det föreligger mycket få fynd av arten under senare tid, bl.a. från östra Skåne och Öland, men den kan till viss del vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Känd från alla våra grannländer utom Norge, samt från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Kazakstan. Arten har minskat starkt också i våra grannländer, och är rödlistad som Starkt hotad i Danmark, som Sårbar i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Är främst påträffad under spillning på öppna torrmarker. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Det föreligger mycket få fynd av arten under senare tid, bl.a. på Öland. Arten är dock mycket liten, och ej systematiskt eftersökt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i spillning, as, ruttnande svamp och multnande växtdelar. Främst funnen i halvtorr spillning av nöt eller häst på torra, varma lokaler såsom torrängar, betade sandhedar och alvarmarker. Fynd finns också från älgspillning på hällmark. Också larven är ett rovdjur knutet till spillning. Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· hjortdjur
· hjortdjur
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Atheta, Art Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Är främst påträffad under spillning på öppna torrmarker. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Det föreligger mycket få fynd av arten under senare tid, bl.a. på Öland. Arten är dock mycket liten, och ej systematiskt eftersökt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,1–1,2 mm lång kortvinge. Svart, täckvingar svartbruna, ben gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atheta inquinula

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atheta inquinula

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Det föreligger mycket få fynd av arten under senare tid, bl.a. från östra Skåne och Öland, men den kan till viss del vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Känd från alla våra grannländer utom Norge, samt från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Kazakstan. Arten har minskat starkt också i våra grannländer, och är rödlistad som Starkt hotad i Danmark, som Sårbar i Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Microdota)  
 • Art
  Atheta inquinula(Gravenhorst, 1802)

Ett rovdjur som lever i spillning, as, ruttnande svamp och multnande växtdelar. Främst funnen i halvtorr spillning av nöt eller häst på torra, varma lokaler såsom torrängar, betade sandhedar och alvarmarker. Fynd finns också från älgspillning på hällmark. Också larven är ett rovdjur knutet till spillning. Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· hjortdjur - Cervidae (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens tillbakagång står säkerligen i samband med den kraftiga minskningen av betet på magra, torra utmarker. Också användandet av avmaskningsmedel kan påverka arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Bibehåll beteshävd av sandmarker och torrängar, och undvik i möjligaste mån användandet av avermectiner i naturbetesmarker med artrik dynglevande fauna.

Palm, T. 1970. Kortvingar, häfte 6. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Microdota)  
 • Art
  Atheta inquinula, (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.