Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Philonthus salinus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Philonthus salinus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar röda, benen rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Philonthus salinus Observationer i Sverige för Philonthus salinus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från sydvästra Skåne, där den är utbredd längs Öresund från Skanör till Landskrona. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Iran, Uzbekistan och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Finns på fuktig, salthaltig mark med rik vegetation av t.ex. vass. På sumpiga havsstränder, även funnen i lertag nära havet. Endast känd från sydvästra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (600-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på fuktig, salthaltig mark med rik vegetation av t.ex. vass. Hos oss på sumpiga havsstränder och på lerstränder med gles vassvegetation i lertag nära havet. Längre söderut förekommer arten även på salthaltiga inlandslokaler. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade skalbaggar påträffas främst dels under försommaren, dels under hösten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Philonthus, Art Philonthus salinus Kiesenwetter, 1844 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Finns på fuktig, salthaltig mark med rik vegetation av t.ex. vass. På sumpiga havsstränder, även funnen i lertag nära havet. Endast känd från sydvästra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (600-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar röda, benen rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Philonthus salinus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Philonthus salinus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från sydvästra Skåne, där den är utbredd längs Öresund från Skanör till Landskrona. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Iran, Uzbekistan och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus salinusKiesenwetter, 1844

Ett rovdjur som lever på fuktig, salthaltig mark med rik vegetation av t.ex. vass. Hos oss på sumpiga havsstränder och på lerstränder med gles vassvegetation i lertag nära havet. Längre söderut förekommer arten även på salthaltiga inlandslokaler. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade skalbaggar påträffas främst dels under försommaren, dels under hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Flera av artens livsmiljöer är relativt kortvariga successionsstadier, som hotas av igenväxning.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Vidmakthåll beteshävd av havsstrandängar. Undvik igenschaktning av gamla sand- och lertäkter.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Palm, T. 1963. Markskalbaggar på en skånsk mjälalokal. En inventering med särskild hänsyn till arternas utvecklingsbiologi. Opusc. Ent. 28: 111–120.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus salinus, Kiesenwetter, 1844
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.