Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Plegaderus dissectus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Plegaderus dissectus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1-1,4 mm lång, svart skalbagge med oval kroppsform, långa kraftiga ben och antenner vilka slutar i en kraftig klubba. Djuret fäller ofta in antenner och ben i fåror på undersidan av kroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Plegaderus dissectus Observationer i Sverige för Plegaderus dissectus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Närmast i Danmark och i Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever i fuktig starkt vitrötad ved i grova, döda lågor och högstubbar av bok. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 180 (120-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 720 (480-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i fuktig, starkt vitrötad ved i grova, döda lågor och högstubbar av bok. Det typiska förekomstsubstratet är ved som man med lätthet kan sönderdela med fingrarna och samtidigt skiva upp årsringsvis. Arten kan påträffas under en stor del av året som fullbildad skalbagge och förekommer regelbundet tillsammans med Rhizophagus brancsiki.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· ask
· ask
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hästkastanj
· hästkastanj
· popplar
· popplar
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Plegaderus, Art Plegaderus dissectus Erichson, 1839 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever i fuktig starkt vitrötad ved i grova, döda lågor och högstubbar av bok. Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 180 (120-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 720 (480-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 1-1,4 mm lång, svart skalbagge med oval kroppsform, långa kraftiga ben och antenner vilka slutar i en kraftig klubba. Djuret fäller ofta in antenner och ben i fåror på undersidan av kroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Plegaderus dissectus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Plegaderus dissectus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Närmast i Danmark och i Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Plegaderini  
 • Släkte
  Plegaderus  
 • Art
  Plegaderus dissectusErichson, 1839

Ett rovdjur som lever i fuktig, starkt vitrötad ved i grova, döda lågor och högstubbar av bok. Det typiska förekomstsubstratet är ved som man med lätthet kan sönderdela med fingrarna och samtidigt skiva upp årsringsvis. Arten kan påträffas under en stor del av året som fullbildad skalbagge och förekommer regelbundet tillsammans med Rhizophagus brancsiki.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hästkastanj - Aesculus hippocastanum (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Eftersom arten i Sverige tycks vara helt knuten till skogsbestånd med ett rikligt inslag av döda stubbar och lågor av bok har vi numera ytterst få lokaler kvar som passar den. Förutom vid Skäralid finns den på lokaler som saknar skydd eller där skötselföreskrifterna borde skrivas om för att effektivt gynna de rödlistade insekter som är knuten till död bokved. Arten får därför fortfarande betraktas som hotad, speciellt på alla lokaler utanför Skäralid.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Generellt gäller det att gynna all nyproduktion av död bokved. Ett bra sätt kan vara att man spar ett antal grövre träd av lägre ekonomiskt värde som naturvårdsträd när man så småningom avvecklar den skärm av äldre bokar under vilken man dragit upp en bokförynging. Man skulle då säkert kunna få denna och andra arter att öka sin utbredning inom bokskogsregionen.

Baranowski,R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan i Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristianstad. pp. 10, 29, 56–57.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 86.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). I. Ent. Medd. 33: 193.

Huggert, L. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 104–105.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar VII. Ent. Tidskr. 74: 13.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI: 234.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Plegaderini  
 • Släkte
  Plegaderus  
 • Art
  Plegaderus dissectus, Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.