Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tychius junceus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Tychius junceus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2–2,4 mm lång vivel med långsträckt oval kroppsform och kraftiga ben. Kroppen är brun med översidan täckt av avlånga gulaktiga fjäll. Antenner, ben och snyte är brunröda. Arten är svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tychius junceus Observationer i Sverige för Tychius junceus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne (dels vid Öresund, dels i Östskåne), Halland (endast ett gammalt fynd), Öland och Gotland. På Öland och Gotland är arten rätt utbredd. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på olika ärtväxter på torra marker. Känd från Skåne, Halland, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika ärtväxter, och har i Sverige ofta noterats på getväppling (Anthyllis vulneraria). På torra, öppna marker såsom torrängar, trädesåkrar, sandiga kustklintar och slänter i igenväxande grustag. Arten anges i litteraturen vara polyfag på olika ärtväxer, t.ex. klöver (Trifolium), käringtand (Lotus), lusern (Medicago) (Koch 1992) samt sötväppling (Melilotus), men dessa uppgifter behöver bekräftas då arten är svårbestämd och uppgifterna möjligen delvis kan handla om närstående arter. De vuxna individerna kan under vår och försommar noteras näringsgnaga på blommor och unga blad. Larvutvecklingen är inte beskriven, men det är troligt att larven under sommaren lever i värdväxtens frukter, för att senare förpuppas i marken (Rheinheimer et al. 2010). De fullbildade skalbaggarna kan sedan åter påträffas under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· alsikeklöver
· alsikeklöver
· getväppling
· getväppling
· harklöver
· harklöver
· humlelusern
· humlelusern
· jordklöver
· jordklöver
· klövrar
· klövrar
· käringtand
· käringtand
· rödklöver
· rödklöver
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Tychius, Art Tychius junceus (Reich, 1797) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på olika ärtväxter på torra marker. Känd från Skåne, Halland, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,2–2,4 mm lång vivel med långsträckt oval kroppsform och kraftiga ben. Kroppen är brun med översidan täckt av avlånga gulaktiga fjäll. Antenner, ben och snyte är brunröda. Arten är svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tychius junceus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tychius junceus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne (dels vid Öresund, dels i Östskåne), Halland (endast ett gammalt fynd), Öland och Gotland. På Öland och Gotland är arten rätt utbredd. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Tychius  
 • Art
  Tychius junceus(Reich, 1797)

Lever på olika ärtväxter, och har i Sverige ofta noterats på getväppling (Anthyllis vulneraria). På torra, öppna marker såsom torrängar, trädesåkrar, sandiga kustklintar och slänter i igenväxande grustag. Arten anges i litteraturen vara polyfag på olika ärtväxer, t.ex. klöver (Trifolium), käringtand (Lotus), lusern (Medicago) (Koch 1992) samt sötväppling (Melilotus), men dessa uppgifter behöver bekräftas då arten är svårbestämd och uppgifterna möjligen delvis kan handla om närstående arter. De vuxna individerna kan under vår och försommar noteras näringsgnaga på blommor och unga blad. Larvutvecklingen är inte beskriven, men det är troligt att larven under sommaren lever i värdväxtens frukter, för att senare förpuppas i marken (Rheinheimer et al. 2010). De fullbildade skalbaggarna kan sedan åter påträffas under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· alsikeklöver - Trifolium hybridum (Har betydelse)
· getväppling - Anthyllis vulneraria (Viktig)
· harklöver - Trifolium arvense (Har betydelse)
· humlelusern - Medicago lupulina (Har betydelse)
· jordklöver - Trifolium campestre (Har betydelse)
· klövrar - Trifolium (Viktig)
· käringtand - Lotus corniculatus (Har betydelse)
· rödklöver - Trifolium pratense (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker.

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Tychius  
 • Art
  Tychius junceus, (Reich, 1797)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.