Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tychius lineatulus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Tychius lineatulus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–2,5 mm lång vivel med långsträckt oval kroppsform och kraftiga ben. Kroppen är svart, täckvingarna längs sömmen med en tät vit fjällbeklädnad, resten av översidan med glesa, hårformiga fjäll. Antenner och ben är brunröda. Arten är svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tychius lineatulus Observationer i Sverige för Tychius lineatulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från Skåne. Sammanlagt är ett halvdussin lokaler kända, från Dalby i söder och Glumslöv i väster till Hässleholmstrakten (Ignaberga och Vinslöv) i nordost. Nuvarande status är dåligt känd. Närmast i Danmark och i Baltikum, ej i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på skogsklöver på torra lokaler. Endast funnen i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever enligt litteraturuppgifter främst på skogsklöver (Trifolium medium) (Rheinheimer et al. 2010) på vilken den ofta noterats i Sverige (ex. Israelsson 1959). I Mellaneuropa skall den även förekomma på rödklöver (T. pratense) och backklöver (T. montanum) (Rheinheimer et al. 2010) men andra uppgifter behöver bekräftas. På torra och öppna marker som sandiga kustklintar och slänter i igenväxande grustag eller stenbrott, skogsbryn och buskmarker (Rheinheimer et al. 2010). Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under sensommaren-hösten, men också efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De vuxna individerna näringsgnager på blommor och unga blad. Larvutvecklingen är inte till fullo beskriven, men det är troligt att larven under sommaren lever i värdväxtens frukter, för att senare förpuppas i marken (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· klövrar
· klövrar
· skogsklöver
· skogsklöver
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Tychius, Art Tychius lineatulus Stephens, 1831 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på skogsklöver på torra lokaler. Endast funnen i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,3–2,5 mm lång vivel med långsträckt oval kroppsform och kraftiga ben. Kroppen är svart, täckvingarna längs sömmen med en tät vit fjällbeklädnad, resten av översidan med glesa, hårformiga fjäll. Antenner och ben är brunröda. Arten är svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tychius lineatulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tychius lineatulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från Skåne. Sammanlagt är ett halvdussin lokaler kända, från Dalby i söder och Glumslöv i väster till Hässleholmstrakten (Ignaberga och Vinslöv) i nordost. Nuvarande status är dåligt känd. Närmast i Danmark och i Baltikum, ej i övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Tychius  
 • Art
  Tychius lineatulusStephens, 1831

Lever enligt litteraturuppgifter främst på skogsklöver (Trifolium medium) (Rheinheimer et al. 2010) på vilken den ofta noterats i Sverige (ex. Israelsson 1959). I Mellaneuropa skall den även förekomma på rödklöver (T. pratense) och backklöver (T. montanum) (Rheinheimer et al. 2010) men andra uppgifter behöver bekräftas. På torra och öppna marker som sandiga kustklintar och slänter i igenväxande grustag eller stenbrott, skogsbryn och buskmarker (Rheinheimer et al. 2010). Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under sensommaren-hösten, men också efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De vuxna individerna näringsgnager på blommor och unga blad. Larvutvecklingen är inte till fullo beskriven, men det är troligt att larven under sommaren lever i värdväxtens frukter, för att senare förpuppas i marken (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· klövrar - Trifolium (Viktig)
· skogsklöver - Trifolium medium (Viktig)


Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker.

Israelsson, G. (1959) Skalbaggar från Hässleholmstrakten IX. Natur i Göinge 1959 (1-2), s.12-16

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Tychius  
 • Art
  Tychius lineatulus, Stephens, 1831
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.