Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  småfläckig rödhaj

Organismgrupp Fiskar Scyliorhinus canicula
Småfläckig rödhaj Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsträckt, vackert rödbrun haj med oregelbundna mörka fläckar. Den är bofast i svenska vatten och håller till vid Västerhavets kuster.

Totallängd 100 cm i Nordsjöområdet, mindre på andra håll - i Medelhavet bara 60 cm. Det hittills största svenska exemplaret mätte 77 cm. Arten är påfallande långsträckt med proportionellt kort och smalt huvud (inte bredare än två tredjedelar av huvudlängden). De främre näsflikarna är utvidgade mot mitten och bakåt. De är nästan i kontakt vid mitten och når ned till munnen. Första ryggfenan börjar en bit bakom bukfenornas början, och andra ryggfenan börjar en bit bakom analfenans början. Hudtänderna är små, och huden känns relativt slät. Färgen är rödgrå till gråbrun med talrika små runda, svartaktiga fläckar. De pariga fenornas undersida och buken är vitaktiga.
Småfläckig rödhaj och storfläckig rödhaj är variabla i sin fläckteckning och kan vara svåra att skilja åt. Småfläckig rödhaj skiljer sig dock från alla andra arter i släktet genom att de främre näsflikarna är kraftigt utvidgade och når ända till munnen, samt genom förekomsten av en grop mellan varje näsöppning och munnen (saknas hos övriga arter). Ryggfenorna sitter tätare hos storfläckig rödhaj (avståndet motsvarar ungefär analfenbasens längd, och första ryggfenan sitter mitt över bukfenornas fästen istället för strax bakom bukfenorna).
Äggkapseln är 49-70 mm lång och 15-30 mm bred, och den har i varje hörn en hoprullad tråd som kan fästa i underlaget.
Utbredning
Länsvis förekomst för småfläckig rödhaj Observationer i Sverige för småfläckig rödhaj
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Småfläckig rödhaj är bofast i svenska vatten, där den påträffas från Bohusläns kust söderut till Öresund. Det sydligaste exemplaret påträffades vid Limhamn 1907. Arten finns vidare längs Europas och Afrikas atlantkust från Norge och Shetlandsöarna söderut till Senegal samt dessutom i Medelhavet och Svarta havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Småfläckig rödhaj är en liten bottenlevande hajart med förekomst från Västafrika och Medelhavet norrut till Shetlandsöarna och Norge. Arten finns utefter svenska Västkusten från Bohuslän till Öresund. Småfläckig rödhaj fångas relativt sällan och anses därför vara sällsynt, men är antagligen vanligare än vad fångsterna visar. Kunskaperna kring populationsstorlek och beståndstrend i Sverige är mycket bristfälliga. Småfläckig rödhaj har för hajar relativt kort generationslängd och relativt hög reproduktionspotential vilket gör arten mindre känslig för exploatering än många andra hajarter. Genomförda studier tyder dessutom på att överlevnaden efter fångst (catch&release respektive discard) är hög. I Nordostatlanten bedöms arten som LC utifrån fångstdata som antyder en stabil eller svagt ökande populationsstorlek. Det finns inte heller några uppgifter som antyder någon betydande populationsnedgång på global nivå. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Småfläckig rödhaj är en marin art som lever vid ofta vegetationsrika sandiga, steniga och dyiga bottnar på 30-80 meters djup, ibland ned till 400 m. Den livnär sig på strålfeniga fiskar, blötdjur, kräftdjur och ibland även döda fiskar. Den är aktiv på natten och vilar under dagen på bottnen. Fortplantningen pågår året runt. Äggkapslarna mognar och läggs två åt gången på fasta substrat som mossdjurskolonier, makroalger och svampdjur under november-juli. Trådarna viras fast i vegetationen (eller motsvarande) genom att honan snor sig runt den, så att äggen inte driver iväg. Äggkapslarna kläcks efter 8-9 månader, och ungarna är då 9-10 cm långa. Hanarna är könsmogna vid en längd av ca 50 cm, honorna vid ca 55 cm. Livslängden uppskattas till nio år. Andelen hanar och honor som fångas varierar månadsvis, vilket tyder på att hanar och honor uppehåller sig i olika områden, åtminstone under delar av året.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Chondrichthyes (broskfiskar), Ordning Carcharhiniformes (gråhajartade hajar), Familj Scyliorhinidae (rödhajar), Släkte Scyliorhinus, Art Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) - småfläckig rödhaj Synonymer Småplettet rødhaj, småflekket rødhai, Kleingefleckter Katzenhai, Small-spotted Catshark, Squalus canicula Linnaeus, 1758

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Småfläckig rödhaj är en liten bottenlevande hajart med förekomst från Västafrika och Medelhavet norrut till Shetlandsöarna och Norge. Arten finns utefter svenska Västkusten från Bohuslän till Öresund. Småfläckig rödhaj fångas relativt sällan och anses därför vara sällsynt, men är antagligen vanligare än vad fångsterna visar. Kunskaperna kring populationsstorlek och beståndstrend i Sverige är mycket bristfälliga. Småfläckig rödhaj har för hajar relativt kort generationslängd och relativt hög reproduktionspotential vilket gör arten mindre känslig för exploatering än många andra hajarter. Genomförda studier tyder dessutom på att överlevnaden efter fångst (catch&release respektive discard) är hög. I Nordostatlanten bedöms arten som LC utifrån fångstdata som antyder en stabil eller svagt ökande populationsstorlek. Det finns inte heller några uppgifter som antyder någon betydande populationsnedgång på global nivå. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
En långsträckt, vackert rödbrun haj med oregelbundna mörka fläckar. Den är bofast i svenska vatten och håller till vid Västerhavets kuster.

Totallängd 100 cm i Nordsjöområdet, mindre på andra håll - i Medelhavet bara 60 cm. Det hittills största svenska exemplaret mätte 77 cm. Arten är påfallande långsträckt med proportionellt kort och smalt huvud (inte bredare än två tredjedelar av huvudlängden). De främre näsflikarna är utvidgade mot mitten och bakåt. De är nästan i kontakt vid mitten och når ned till munnen. Första ryggfenan börjar en bit bakom bukfenornas början, och andra ryggfenan börjar en bit bakom analfenans början. Hudtänderna är små, och huden känns relativt slät. Färgen är rödgrå till gråbrun med talrika små runda, svartaktiga fläckar. De pariga fenornas undersida och buken är vitaktiga.
Småfläckig rödhaj och storfläckig rödhaj är variabla i sin fläckteckning och kan vara svåra att skilja åt. Småfläckig rödhaj skiljer sig dock från alla andra arter i släktet genom att de främre näsflikarna är kraftigt utvidgade och når ända till munnen, samt genom förekomsten av en grop mellan varje näsöppning och munnen (saknas hos övriga arter). Ryggfenorna sitter tätare hos storfläckig rödhaj (avståndet motsvarar ungefär analfenbasens längd, och första ryggfenan sitter mitt över bukfenornas fästen istället för strax bakom bukfenorna).
Äggkapseln är 49-70 mm lång och 15-30 mm bred, och den har i varje hörn en hoprullad tråd som kan fästa i underlaget.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för småfläckig rödhaj

Länsvis förekomst och status för småfläckig rödhaj baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för småfläckig rödhaj

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Småfläckig rödhaj är bofast i svenska vatten, där den påträffas från Bohusläns kust söderut till Öresund. Det sydligaste exemplaret påträffades vid Limhamn 1907. Arten finns vidare längs Europas och Afrikas atlantkust från Norge och Shetlandsöarna söderut till Senegal samt dessutom i Medelhavet och Svarta havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Chondrichthyomorphi  
 • Klass
  Chondrichthyes - broskfiskar 
 • Underklass
  Elasmobranchii - hajartade fiskar 
 • Infraklass
  Euselachii  
 • Avdelning
  Neoselachii - hajar och rockor 
 • Underavdelning
  Selachii - hajar 
 • Överordning
  Galeomorphi  
 • Ordning
  Carcharhiniformes - gråhajartade hajar 
 • Familj
  Scyliorhinidae - rödhajar 
 • Släkte
  Scyliorhinus  
 • Art
  Scyliorhinus canicula(Linnaeus, 1758) - småfläckig rödhaj
  Synonymer
  Småplettet rødhaj
  småflekket rødhai
  Kleingefleckter Katzenhai
  Small-spotted Catshark
  Squalus canicula Linnaeus, 1758

Småfläckig rödhaj är en marin art som lever vid ofta vegetationsrika sandiga, steniga och dyiga bottnar på 30-80 meters djup, ibland ned till 400 m. Den livnär sig på strålfeniga fiskar, blötdjur, kräftdjur och ibland även döda fiskar. Den är aktiv på natten och vilar under dagen på bottnen. Fortplantningen pågår året runt. Äggkapslarna mognar och läggs två åt gången på fasta substrat som mossdjurskolonier, makroalger och svampdjur under november-juli. Trådarna viras fast i vegetationen (eller motsvarande) genom att honan snor sig runt den, så att äggen inte driver iväg. Äggkapslarna kläcks efter 8-9 månader, och ungarna är då 9-10 cm långa. Hanarna är könsmogna vid en längd av ca 50 cm, honorna vid ca 55 cm. Livslängden uppskattas till nio år. Andelen hanar och honor som fångas varierar månadsvis, vilket tyder på att hanar och honor uppehåller sig i olika områden, åtminstone under delar av året.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mellan 1820 och 2001 rapporterades arten 1–12 gånger per decennium. Småfläckig rödhaj fångas bland annat som bifångst vid fiske efter torsk med garn, samt vid trålning efter rödtunga. Förhoppningsvis kommer vi att inom en snar framtid få mer information om den småfläckiga rödhajens förekomst i svenska vatten genom de undersökningar som Fiskeri-verket gör på discard (utkast).
Fiskeriverket har i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön förbjudit fiske efter småfläckig rödhaj. Det är alltså helt förbjudet att fånga och landa småfläckig rödhaj fångad i svenska vatten Det är dock fortfarande angeläget att man fortsätter att rapportera förekomst av arten. Naturhistoriska riksmuseet sammanställde data om artens svenska förekomst år 2000.
Namngivning: Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758). Originalbeskrivning: Squalus canicula. Systema Naturae, 10:e upplagan, 1: 234.
Etymologi: canicula = liten hund; canis (lat.) = hund; diminutivsuffixet -culus (lat.).
Uttal: [Skyliorínus kaníkula]

Namn på andra språk Norska: Småflekket rödhai, Danska: Småplettet rödhaj, Finska: Pistepunahai, Engelska: Smallspotted catshark.

Compagno, L. J. V. 1984. FAO species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. FAO Fisheries Synopsis, (125), vol. 4.

Curry-Lindahl, K. 1985. Våra fiskar. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Ellis, J.R. & Shackley S.E. 1997. The reproductive biology of Scyliorhinus canicula in the Bristol Channel, U.K. J. Fish Biol. 51: 361–372.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Quéro, J.-C. 1984. Scyliorhinus canicula. I: Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. (red.). Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean, Volume I. Unesco, Paris.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning). Sven O. Kullander & Henrik Dahlgren 2001. Rev. Charlott Stenberg 2005 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Chondrichthyomorphi  
 • Klass
  Chondrichthyes - broskfiskar 
 • Underklass
  Elasmobranchii - hajartade fiskar 
 • Infraklass
  Euselachii  
 • Avdelning
  Neoselachii - hajar och rockor 
 • Underavdelning
  Selachii - hajar 
 • Överordning
  Galeomorphi  
 • Ordning
  Carcharhiniformes - gråhajartade hajar 
 • Familj
  Scyliorhinidae - rödhajar 
 • Släkte
  Scyliorhinus  
 • Art
  Scyliorhinus canicula, (Linnaeus, 1758) - småfläckig rödhaj
  Synonymer
  Småplettet rødhaj
  småflekket rødhai
  Kleingefleckter Katzenhai
  Small-spotted Catshark
  Squalus canicula Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning). Sven O. Kullander & Henrik Dahlgren 2001. Rev. Charlott Stenberg 2005 (naturvårdsinformation).