Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Limnichus pygmaeus

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Limnichus pygmaeus
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,7–1,9 mm lång skalbagge med äggrund, starkt välvd kroppsform. Svartbrun, med tät nedliggande behåring som bildar virvlar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Limnichus pygmaeus Observationer i Sverige för Limnichus pygmaeus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, främst längs Öresund, och Öland. Få lokaler är kända, men arten är mycket liten och lätt att förbise. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till främre Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten, bevuxen med gles mossa och med grönalger i markytan. Sannolikt livnär sig arten av alger. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten. I Danmark förekommer arten förutom i lerbranter också på sandiga eller lersandiga stränder av sjöar och dammar. Endast känd från sydvästra Skåne. Aktuella fynd finns från några lokaler längs Öresund, från Lomma till Landskrona, Ven och Glumslöv. Ett 1800-talsfynd från Lund är också känt. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (8-24). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (32-96) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten, bevuxen med gles mossa och med grönalger i markytan. Sannolikt livnär sig arten av alger. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten, tillsammans med bl.a Falagrioma thoracica, Georissus crenulatus och Tomoglossa luteicornis. I Danmark förekommer arten förutom i lerbranter också på sandiga eller lersandiga stränder av sjöar och dammar.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Havsstrand
Havsstrand
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Limnichidae (lerstrandbaggar), Släkte Limnichus, Art Limnichus pygmaeus (Sturm, 1807) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten, bevuxen med gles mossa och med grönalger i markytan. Sannolikt livnär sig arten av alger. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten. I Danmark förekommer arten förutom i lerbranter också på sandiga eller lersandiga stränder av sjöar och dammar. Endast känd från sydvästra Skåne. Aktuella fynd finns från några lokaler längs Öresund, från Lomma till Landskrona, Ven och Glumslöv. Ett 1800-talsfynd från Lund är också känt. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (8-24). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (32-96) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 1,7–1,9 mm lång skalbagge med äggrund, starkt välvd kroppsform. Svartbrun, med tät nedliggande behåring som bildar virvlar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Limnichus pygmaeus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Limnichus pygmaeus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, främst längs Öresund, och Öland. Få lokaler är kända, men arten är mycket liten och lätt att förbise. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till främre Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Limnichidae - lerstrandbaggar 
 • Underfamilj
  Limnichinae  
 • Släkte
  Limnichus  
 • Art
  Limnichus pygmaeus(Sturm, 1807)

Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten, bevuxen med gles mossa och med grönalger i markytan. Sannolikt livnär sig arten av alger. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten, tillsammans med bl.a Falagrioma thoracica, Georissus crenulatus och Tomoglossa luteicornis. I Danmark förekommer arten förutom i lerbranter också på sandiga eller lersandiga stränder av sjöar och dammar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Havsstrand, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· grönalger - Chlorophyta (Har betydelse)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Har betydelse)
De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas av igenväxning och uttorkning som en följd av upphörd beteshävd och sänkt grundvattennivå orsakad av ett intensivt utnyttjande av angränsande jordbruksmark. Även täktrestaurering kan utgöra ett hot mot populationer av arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Backafallen på Ven och vid Ålabodarna måste hävdas så att igenväxning förhindras. Skyddszonen mot angränsande jordbruksmark bör breddas. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 15-20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Limnichidae - lerstrandbaggar 
 • Underfamilj
  Limnichinae  
 • Släkte
  Limnichus  
 • Art
  Limnichus pygmaeus, (Sturm, 1807)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2006.