Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå flugsnappare

Organismgrupp Fåglar Muscicapa striata
Grå flugsnappare Fåglar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för grå flugsnappare Observationer i Sverige för grå flugsnappare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Grå flugsnapparen häckar i skogsmark, vid gläntor och i skogsbryn, särskilt i gles skog på torr mark, samt vid bebyggelse. Den förekommer över hela landet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· insekter
· insekter
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Aves (fåglar), Ordning Passeriformes (tättingar), Familj Muscicapidae (flugsnappare), Släkte Muscicapa, Art Muscicapa striata (Pallas, 1764) - grå flugsnappare Synonymer Motacilla striata Pallas, 1764

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Grå flugsnapparen häckar i skogsmark, vid gläntor och i skogsbryn, särskilt i gles skog på torr mark, samt vid bebyggelse. Den förekommer över hela landet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens bilaga II
Fridlysning Fridlyst enl. 4 § Artskyddsförordningen. Räknas även som vilt, vilket betyder att den är fredad men kan vara jaktbar enligt jaktförordningen eller jaktlagen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå flugsnappare

Länsvis förekomst och status för grå flugsnappare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå flugsnappare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Diapsida - diapsider 
 • Ranglös
  Archosauria - arkosaurier 
 • Ranglös
  Dinosauria - dinosaurier 
 • Klass
  Aves - fåglar 
 • Ordning
  Passeriformes - tättingar 
 • Familj
  Muscicapidae - flugsnappare 
 • Släkte
  Muscicapa  
 • Art
  Muscicapa striata(Pallas, 1764) - grå flugsnappare
  Synonymer
  Motacilla striata Pallas, 1764

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Ädellövskog, Myrbiotoper, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Har betydelse)
· insekter - Hexapoda (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Händelser utanför Sverige (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Diapsida - diapsider 
 • Ranglös
  Archosauria - arkosaurier 
 • Ranglös
  Dinosauria - dinosaurier 
 • Klass
  Aves - fåglar 
 • Ordning
  Passeriformes - tättingar 
 • Familj
  Muscicapidae - flugsnappare 
 • Släkte
  Muscicapa  
 • Art
  Muscicapa striata, (Pallas, 1764) - grå flugsnappare
  Synonymer
  Motacilla striata Pallas, 1764
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.