Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ostronört

Organismgrupp Kärlväxter Mertensia maritima
Ostronört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ostronört är en perenn, nedliggande ört med blågrå, helbräddade, köttiga blad. Blomman är klockformig med ett långt kronrör och en kort krage, först ljusröd och med tiden blå. Arten blommar i juni–augusti. Ostronört bildar ofta stora, runda ”mattor” som kan täcka åtskilliga kvadratmeter. Fröna sprider sig med havsströmmar. Den har fått det svenska namnet av att bladens smak påminner om ostron.
Utbredning
Länsvis förekomst för ostronört Observationer i Sverige för ostronört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ostronört har i Sverige påträffats på fem lokaler i norra Halland, tre i Göteborgsområdet (i Västergötland) samt drygt ett hundratal utmed Bohusläns kust. Arten har dock gått tillbaka mycket starkt under de senaste tjugo till trettio åren och försvunnit från många tidigare rikliga förekomster. Numera finns den endast kvar på nio lokaler i Bohuslän, detta trots intensiva eftersökningar på många tidigare kända lokaler. Av de aktuella lokalerna var det dessutom endast två  som 2017 bestod av fler än 20 individer. Även i Danmark har arten gått starkt tillbaka, medan den är vanlig i Norge, i synnerhet vid ishavskusten. Arten förekommer rikligt på Island och även på Färöarna medan den saknas i Finland. Utbredningen i övrigt omfattar Nordatlantens och Norra ishavets kuster (utom Sibirien) samt nordligaste Stilla havskusten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer från norra Halland till norra Bohuslän. Ostronört växer på öppna, grusiga - steniga havsstränder där den inte har någon konkurrens från andra strandväxter. Arten har en arktisk utbredning och är söderut känslig för torra somrar och milda vintrar. Andra hot mot arten är fårbete. Ostronört är inne i en period där den fortlöpande minskar. Ett åtgärdsprogram är framtaget för att gynna arten men åtgärderna har (ännu) inte hunnit få sådant genomslag så att bedömningen kan ändras. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 900 (600-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 92 (80-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Ostronört förekommer i Sverige enbart på öppna, grusiga–steniga stränder där den drar fördel av den obefintliga konkurrensen med andra havsstrandsväxter. Arten har en i huvudsak arktisk utbredning och är söderut känslig för torra somrar och milda vintrar, vilka tydligt missgynnar arten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Boraginales (förgätmigejordningen), Familj Boraginaceae (strävbladiga), Släkte Mertensia (fjärvor), Art Mertensia maritima (L.) Gray - ostronört Synonymer Stenhammaria maritima (L.) Rchb., Fjärva

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer från norra Halland till norra Bohuslän. Ostronört växer på öppna, grusiga - steniga havsstränder där den inte har någon konkurrens från andra strandväxter. Arten har en arktisk utbredning och är söderut känslig för torra somrar och milda vintrar. Andra hot mot arten är fårbete. Ostronört är inne i en period där den fortlöpande minskar. Ett åtgärdsprogram är framtaget för att gynna arten men åtgärderna har (ännu) inte hunnit få sådant genomslag så att bedömningen kan ändras. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 900 (600-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 92 (80-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Ostronört är en perenn, nedliggande ört med blågrå, helbräddade, köttiga blad. Blomman är klockformig med ett långt kronrör och en kort krage, först ljusröd och med tiden blå. Arten blommar i juni–augusti. Ostronört bildar ofta stora, runda ”mattor” som kan täcka åtskilliga kvadratmeter. Fröna sprider sig med havsströmmar. Den har fått det svenska namnet av att bladens smak påminner om ostron.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ostronört

Länsvis förekomst och status för ostronört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ostronört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ostronört har i Sverige påträffats på fem lokaler i norra Halland, tre i Göteborgsområdet (i Västergötland) samt drygt ett hundratal utmed Bohusläns kust. Arten har dock gått tillbaka mycket starkt under de senaste tjugo till trettio åren och försvunnit från många tidigare rikliga förekomster. Numera finns den endast kvar på nio lokaler i Bohuslän, detta trots intensiva eftersökningar på många tidigare kända lokaler. Av de aktuella lokalerna var det dessutom endast två  som 2017 bestod av fler än 20 individer. Även i Danmark har arten gått starkt tillbaka, medan den är vanlig i Norge, i synnerhet vid ishavskusten. Arten förekommer rikligt på Island och även på Färöarna medan den saknas i Finland. Utbredningen i övrigt omfattar Nordatlantens och Norra ishavets kuster (utom Sibirien) samt nordligaste Stilla havskusten.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Mertensia - fjärvor 
 • Art
  Mertensia maritima(L.) Gray - ostronört
  Synonymer
  Stenhammaria maritima (L.) Rchb.
  Fjärva

Ostronört förekommer i Sverige enbart på öppna, grusiga–steniga stränder där den drar fördel av den obefintliga konkurrensen med andra havsstrandsväxter. Arten har en i huvudsak arktisk utbredning och är söderut känslig för torra somrar och milda vintrar, vilka tydligt missgynnar arten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Klimatförändringarna ger mindre is på vintrarna och därmed hålls inte konkurrerande vegetation tillbaka i samma utsträckning som tidigare. De varmare vintrarna gör också att fröna inte alltid får den köldperiod de behöver för att kunna gro.  Bete av får har gått hårt åt flera av artens lokaler. De låga individantalen gör att låg genetisk variation kan vara ett problem, och frösättningen varierar stort mellan åren. Blomplockning kan ha förekommit men utgör troligen inte något större hot. Konkurrens från vresros Rosa rugosa är ett problem på vissa lokaler.


Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Om det är klimatförändringen som orsakat ostronörtens kraftiga tillbakagång kan inte mycket göras, men de återstående lokalerna för arten bör, i den mån de inte redan är skyddade, avsättas som naturreservat med skötselföreskrifter anpassade för att gynna ostronört. Hävden på lokalerna måsta anpassas, så att arten gynnas men utan att den betas bort. Stödutplantering för att få upp populationsstorleken på mindre lokaler kan behövas. Vresros Rosa rugosa bör förhindras att kolonisera lokalerna och grävas bort där den är ett problem.


Åtgärdsprogram Fastställt
Ostronört är fridlyst.

Utländska namn – NO: Østersurt, DK: Hestetungev, GB: Oysterplant.

Bertilsson, A. m.fl. 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Bohman, P. m.fl. 2018. Uppföljning av ostronört 2017. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2018:24

Georgson, K. m.fl. 1997. Hallands flora. Lund.

Lindholm, M., Appelqvist, A. & Bengtsson, O. 2009. Åtgärdsprogram för ostronört 2009–2013 (Mertensia maritima). Naturvårdsverket, Rapport 5971.

Ljungstrand, E. 1994. Nytt och gammalt i Askims flora. Askims Hembygdsförenings Årsskr. 39: 5–9.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006, Anna Stenström 2018. ©ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Mertensia - fjärvor 
 • Art
  Mertensia maritima, (L.) Gray - ostronört
  Synonymer
  Stenhammaria maritima (L.) Rchb.
  Fjärva
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006, Anna Stenström 2018. ©ArtDatabanken, SLU 2018.