Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hypocoprus latridioides

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Hypocoprus latridioides
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En påfallande småväxt, brunsvart skalbagge på endast 1,0-1,2 mm. Antennernas tre yttre leder är lite bredare än de inre. Halssköldens hörn är avrundade. Hela kroppen är glest behårad med korta, nedliggande hår. Antenner och ben är något ljusare än kroppen. Arten kan förväxlas med andra skalbaggar (exempelvis släktet Monotoma) som också lever i myrstackar. Bestämning bör bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hypocoprus latridioides Observationer i Sverige för Hypocoprus latridioides
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är under 1900-talet funnen i spridda landskap från Skåne upp till Torne lappmark, men med stora luckor däremellan. Efter år 2000 enbart funnen på ett tiotal lokaler i sydsverige från Skåne till Halland och på Gotland, samt en lokal i Jämtland. Närmast i alla de nordiska länderna och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas i Sydsverige främst i djurspillning på torr, öppen mark, gärna nära kusten. I norra Sverige påträffas den på trädbevuxna myrar. Möjligen är de två formerna skilda underarter eller t.o.m. arter. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten påträffas i södra Sverige i spillning av främst får och häst på solöppna, torra marker som sandhedar och alvar. Även kospillning är av betydelse, men flest fynd är knutna till får och häst (Artportalen 2015). I norra Sverige finns färre fynd och då främst på trädbevuxna myrar där den påträffats i myrstackar av olika Formica-arter, bl.a. hårig hedmyra (F. exsecta). Antalet fynd är lågt och den nordliga populationens ekologi är ofullständigt känd vad gäller habitatkrav och alternativa livsmiljöer. Det har inte varit möjligt att dela upp nordliga och sydliga former som olika arter då skillnader i utseende är för små.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Hypocoprus, Art Hypocoprus latridioides Motschulsky, 1839 Synonymer Hypocoprus quadricollis Reitter, 1877

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten påträffas i Sydsverige främst i djurspillning på torr, öppen mark, gärna nära kusten. I norra Sverige påträffas den på trädbevuxna myrar. Möjligen är de två formerna skilda underarter eller t.o.m. arter. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En påfallande småväxt, brunsvart skalbagge på endast 1,0-1,2 mm. Antennernas tre yttre leder är lite bredare än de inre. Halssköldens hörn är avrundade. Hela kroppen är glest behårad med korta, nedliggande hår. Antenner och ben är något ljusare än kroppen. Arten kan förväxlas med andra skalbaggar (exempelvis släktet Monotoma) som också lever i myrstackar. Bestämning bör bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hypocoprus latridioides

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hypocoprus latridioides

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är under 1900-talet funnen i spridda landskap från Skåne upp till Torne lappmark, men med stora luckor däremellan. Efter år 2000 enbart funnen på ett tiotal lokaler i sydsverige från Skåne till Halland och på Gotland, samt en lokal i Jämtland. Närmast i alla de nordiska länderna och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Hypocoprini  
 • Släkte
  Hypocoprus  
 • Art
  Hypocoprus latridioidesMotschulsky, 1839
  Synonymer
  Hypocoprus quadricollis Reitter, 1877

Arten påträffas i södra Sverige i spillning av främst får och häst på solöppna, torra marker som sandhedar och alvar. Även kospillning är av betydelse, men flest fynd är knutna till får och häst (Artportalen 2015). I norra Sverige finns färre fynd och då främst på trädbevuxna myrar där den påträffats i myrstackar av olika Formica-arter, bl.a. hårig hedmyra (F. exsecta). Antalet fynd är lågt och den nordliga populationens ekologi är ofullständigt känd vad gäller habitatkrav och alternativa livsmiljöer. Det har inte varit möjligt att dela upp nordliga och sydliga former som olika arter då skillnader i utseende är för små.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Har betydelse)
Arten hotas i södra Sverige troligen av minskat bete i öppna torrmarker som sandhedar och alvar. För populationen i norra Sverige är läget oklart med tanke på det låga antalet fynd. Möjligen är läget mer gynnsamt då trädbevuxna myrar utgör en stor andel av landarealen, och olika värdmyror som hårig hedmyra är allmänna.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävden på sydsvenska sandhedar, alvar och andra öppna torrmarker, i första hand med får och häst. I norra Sverige bör arten inventeras och habitatkraven fastställas bättre. Betydelsen av djurspillning på solvarma marker i Norrland bör belysas.

Israelson, G. 1971. Notes on some North-European Coleoptera. Entomologisk tidskrift, årg. 92, sid. 66-73.

Lundberg, S. 1972. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 13. Entomologisk tidskrift, årg. 93, sid. 42-56.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Hypocoprini  
 • Släkte
  Hypocoprus  
 • Art
  Hypocoprus latridioides, Motschulsky, 1839
  Synonymer
  Hypocoprus quadricollis Reitter, 1877
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.