Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Holotrichapion ononis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Holotrichapion ononis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En dryg två millimeter lång svart spetsvivel med påfallande vit hårbeklädnad och tydlig mittfåra på halsskölden. Snytet är karakteristiskt genom undersidans snett utstående borstbekädnad (Gønget 1997).
Utbredning
Länsvis förekomst för Holotrichapion ononis Observationer i Sverige för Holotrichapion ononis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i Skåne och i Göteborgstrakten, där den senast hittade på 1950-talet. Senare fynd finns bara från Skåne (Artportalen 2015). Arten förekommer även i Danmark där den inte anses hotad (Dansk Rødliste) men saknas i övriga Norden. Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Främre Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i frökapslar av Ononis spinosa, i Sverige såväl puktörne (ssp. maritima) som stallört (ssp. arvensis). I naturbetesmarker, slänter och andra torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Påträffas i torra naturbetesmarker, slänter och andra öppna, vanligen kalkrika marker med stark solinstrålning. Värdväxter är puktörne, (Ononis spinosa ssp. procurrens), men av fynden i Göteborgstrakten att döma kan den leva även på stallört (O. spinosa ssp. hircina) som också är uppgiven som alternativ värdväxt från Mellaneuropa (Rheinheimer & Hassler 2010). Larvutvecklingen sker i baljorna där larven lever av fröna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· puktörnen
· puktörnen
· åsnetörne
· åsnetörne
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Holotrichapion, Art Holotrichapion ononis (Kirby, 1808) Synonymer Apion ononis Kirby, 1808

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i frökapslar av Ononis spinosa, i Sverige såväl puktörne (ssp. maritima) som stallört (ssp. arvensis). I naturbetesmarker, slänter och andra torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En dryg två millimeter lång svart spetsvivel med påfallande vit hårbeklädnad och tydlig mittfåra på halsskölden. Snytet är karakteristiskt genom undersidans snett utstående borstbekädnad (Gønget 1997).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Holotrichapion ononis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Holotrichapion ononis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i Skåne och i Göteborgstrakten, där den senast hittade på 1950-talet. Senare fynd finns bara från Skåne (Artportalen 2015). Arten förekommer även i Danmark där den inte anses hotad (Dansk Rødliste) men saknas i övriga Norden. Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Främre Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Holotrichapion  
 • Art
  Holotrichapion ononis(Kirby, 1808)
  Synonymer
  Apion ononis Kirby, 1808

Påträffas i torra naturbetesmarker, slänter och andra öppna, vanligen kalkrika marker med stark solinstrålning. Värdväxter är puktörne, (Ononis spinosa ssp. procurrens), men av fynden i Göteborgstrakten att döma kan den leva även på stallört (O. spinosa ssp. hircina) som också är uppgiven som alternativ värdväxt från Mellaneuropa (Rheinheimer & Hassler 2010). Larvutvecklingen sker i baljorna där larven lever av fröna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· puktörnen - Ononis (Viktig)
· åsnetörne - Ononis spinosa (Viktig)
Hotet mot arten är den pågående minskningen av hävd i jordbrukslandskapet. Minskat bete och röjning i naturbetesmarker leder till igenväxning och beskuggning av torra, öppna marker som fordras för att såväl värdväxterna som denna värmekrävande spetsvivel ska trivas.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Röjning och bete behövs på torra, varma betesmarker, bryn och slänter där värdväxterna trivs.

Artportalen 2015. Rapportsystemet för växter, djur och svampar. ArtDatabanken SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-14].

Gønget 1997, H. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europé. Brill, Leiden.

Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Engelhardt & Bauer. Karlsruhe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Holotrichapion  
 • Art
  Holotrichapion ononis, (Kirby, 1808)
  Synonymer
  Apion ononis Kirby, 1808
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.