Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Eutrichapion vorax

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Eutrichapion vorax
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–3 mm lång vivel med breda täckvingar, smal framkropp och långt snyte. Kroppen är svart med metalliskt blå täckvingar, antennerna gula med mörkare spets.
Utbredning
Länsvis förekomst för Eutrichapion vorax Observationer i Sverige för Eutrichapion vorax
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Bohuslän. Sentida fynd främst från Skåne, men efter 2014 även på enstaka lokaler i Halland och Östergötland. Möjligen är arten åter på väg att öka, som en följd av den ökande odlingen av åkerböna. Närmast i Danmark och i Baltikum, ej i övriga Norden, vidare utbredd från Europa och Nordafrika över Mellanöstern till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på olika arter av vicker (Vicia) i bryn, slänter och vägkanter. Utbredd från Skåne till Bohuslän. Sentida fynd endast från Skåne. Arten har uppträtt som skadedjur i odlingar av bondböna (Vicia faba), och dess minskning står förmodligen i samband med en minskad odling av bondböna. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-45). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av vicker (Vicia) i bryn, slänter och vägkanter. I England är arten observerad i odlingar av bondböna (Vicia faba). Larvutvecklingen sker i blommorna. De fullbildade skalbaggarna övervintrar. De är starkt rörliga, och kan under vår och höst påträffas på örtvegetation, träd och buskar i omgivningarna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bondböna
· bondböna
· vickrar
· vickrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Eutrichapion, Art Eutrichapion vorax (Herbst, 1797) Synonymer Apion vorax Herbst, 1797

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på olika arter av vicker (Vicia) i bryn, slänter och vägkanter. Utbredd från Skåne till Bohuslän. Sentida fynd endast från Skåne. Arten har uppträtt som skadedjur i odlingar av bondböna (Vicia faba), och dess minskning står förmodligen i samband med en minskad odling av bondböna. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-45). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,3–3 mm lång vivel med breda täckvingar, smal framkropp och långt snyte. Kroppen är svart med metalliskt blå täckvingar, antennerna gula med mörkare spets.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Eutrichapion vorax

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Eutrichapion vorax

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Bohuslän. Sentida fynd främst från Skåne, men efter 2014 även på enstaka lokaler i Halland och Östergötland. Möjligen är arten åter på väg att öka, som en följd av den ökande odlingen av åkerböna. Närmast i Danmark och i Baltikum, ej i övriga Norden, vidare utbredd från Europa och Nordafrika över Mellanöstern till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Eutrichapion  
 • Art
  Eutrichapion vorax(Herbst, 1797)
  Synonymer
  Apion vorax Herbst, 1797

Lever på olika arter av vicker (Vicia) i bryn, slänter och vägkanter. I England är arten observerad i odlingar av bondböna (Vicia faba). Larvutvecklingen sker i blommorna. De fullbildade skalbaggarna övervintrar. De är starkt rörliga, och kan under vår och höst påträffas på örtvegetation, träd och buskar i omgivningarna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bondböna - Vicia faba (Viktig)
· vickrar - Vicia (Viktig)
Bondböna var fram till 1940-talet en mycket vanlig grönsak i Sverige. Odlingen har sedan dess avtagit, men på har senare år åter ökat, nu främst som foderväxt (åkerböna). Möjligen är de sentida återfynden en följd av denna ökande odling.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)

Cockbain, A.J., Bowen, R., Bartlett, P.W. 2008. Observations on the biology and ecology of Apion vorax (Coleoptera: Apionidae), a vector of broad bean stain and broad bean true mosaic viruses. Ann. Applied Biology 101 (3): 449-457.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Eutrichapion  
 • Art
  Eutrichapion vorax, (Herbst, 1797)
  Synonymer
  Apion vorax Herbst, 1797
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015