Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trädgårdssnigel

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Arion distinctus
Trädgårdssnigel Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 25–35 mm. Andningsöppningen är belägen i främre delen av mantelns högra sida. Grundfärgen på ryggpartiet är intensivt mörkt blågrå-violett. Den grå färgen överlagras ofta av ett gult pigment som fläckvis kan framträda tydligt och ofta bildar en ljus zon ovanför kropps- och mantelbanden. Det finns ingen diffus rad av ljusa vårtor (falsk köl) i ryggens mittparti, dock kan en antydan till ett kort, mycket smalt gult streck finnas längst bak. Kroppssidorna är något ljusare grå än ryggen. Sidobanden ligger relativt långt ner på sidorna och är distinkta och mycket mörka. Det högra mantelbandet löper under eller genom andningsöppningen. Ryggpartiet är rundat och köl saknas. Ryggåsarna är smala och välmarkerade. Snigelns bakände är trubbig och bär ibland en liten slemklump. Krypsulan är vit (men ser gul-orange ut p.g.a. det färgade slemmet) och har gul-gulvit söm. Huvudet och tentaklerna är svarta-mörkt blåsvarta. Unga individer liknar fullvuxna. Kroppsslemmet är färglöst eller mycket svagt gult. Sulslemmet är mörkt gult-orange. Anatomiska karaktärer: Den distala delen av äggledaren är kraftigt utvidgad. Vid epiphallus mynning i könsförmaket finns en karakteristisk, konlik struktur. Anmärkning: Undersläktet Kobeltia, dit Arion distinctus hör, innehåller ett flertal arter bl.a. Arion hortensis (A. Férussac, 1819), vilken kan tänkas bli införd till Sverige. De kan säkert skiljas endast på anatomiska karaktärer.
Utbredning
Observationer i Sverige för trädgårdssnigel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det första kända fyndet av trädgårdssnigel gjordes i Uppland på 1910-talet. Den förekommer nu i alla landskap i Götaland och Svealand. I södra och västra Skåne och i Göteborgs- och Stockholmstrakten är arten mycket allmän, liksom i delar av Öster- och Västergötland. Nordgränsen går genom mellersta Värmland och sydöstra Dalarna. Ett fåtal glest liggande fyndplatser finns också från Norrlands kustlandskap upp till mellersta Ångermanland (växthus och friland). Isolerade fynd har även gjorts i centrala Jämtland (växthus och friland) och Piteåtrakten i Norrbotten (endast växthus).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Trädgårdssnigel förekommer i alla typer av människopåverkade och människoskapade miljöer, som trädgårdar, parker, kyrkogårdar samt på olika typer av ruderatmark. På sina håll, bl.a. i Skåne och Västsverige, ser man också tendenser till naturalisering – dvs. arten har börjat etablera sig i mer naturliga lövskogsmiljöer. Den sprids huvudsakligen med växter och jord. I sitt ursprungsområde i Syd- och Mellaneuropa lever den i skogs- och buskmarker men även i kulturbiotoper av olika slag.

 
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Arionidae (skogssniglar), Släkte Arion, Art Arion distinctus J. Mabille, 1868 - trädgårdssnigel Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Längd 25–35 mm. Andningsöppningen är belägen i främre delen av mantelns högra sida. Grundfärgen på ryggpartiet är intensivt mörkt blågrå-violett. Den grå färgen överlagras ofta av ett gult pigment som fläckvis kan framträda tydligt och ofta bildar en ljus zon ovanför kropps- och mantelbanden. Det finns ingen diffus rad av ljusa vårtor (falsk köl) i ryggens mittparti, dock kan en antydan till ett kort, mycket smalt gult streck finnas längst bak. Kroppssidorna är något ljusare grå än ryggen. Sidobanden ligger relativt långt ner på sidorna och är distinkta och mycket mörka. Det högra mantelbandet löper under eller genom andningsöppningen. Ryggpartiet är rundat och köl saknas. Ryggåsarna är smala och välmarkerade. Snigelns bakände är trubbig och bär ibland en liten slemklump. Krypsulan är vit (men ser gul-orange ut p.g.a. det färgade slemmet) och har gul-gulvit söm. Huvudet och tentaklerna är svarta-mörkt blåsvarta. Unga individer liknar fullvuxna. Kroppsslemmet är färglöst eller mycket svagt gult. Sulslemmet är mörkt gult-orange. Anatomiska karaktärer: Den distala delen av äggledaren är kraftigt utvidgad. Vid epiphallus mynning i könsförmaket finns en karakteristisk, konlik struktur. Anmärkning: Undersläktet Kobeltia, dit Arion distinctus hör, innehåller ett flertal arter bl.a. Arion hortensis (A. Férussac, 1819), vilken kan tänkas bli införd till Sverige. De kan säkert skiljas endast på anatomiska karaktärer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för trädgårdssnigel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det första kända fyndet av trädgårdssnigel gjordes i Uppland på 1910-talet. Den förekommer nu i alla landskap i Götaland och Svealand. I södra och västra Skåne och i Göteborgs- och Stockholmstrakten är arten mycket allmän, liksom i delar av Öster- och Västergötland. Nordgränsen går genom mellersta Värmland och sydöstra Dalarna. Ett fåtal glest liggande fyndplatser finns också från Norrlands kustlandskap upp till mellersta Ångermanland (växthus och friland). Isolerade fynd har även gjorts i centrala Jämtland (växthus och friland) och Piteåtrakten i Norrbotten (endast växthus).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Arionoidei  
 • Överfamilj
  Arionoidea  
 • Familj
  Arionidae - skogssniglar 
 • Släkte
  Arion  
 • Art
  Arion distinctusJ. Mabille, 1868 - trädgårdssnigel

Trädgårdssnigel förekommer i alla typer av människopåverkade och människoskapade miljöer, som trädgårdar, parker, kyrkogårdar samt på olika typer av ruderatmark. På sina håll, bl.a. i Skåne och Västsverige, ser man också tendenser till naturalisering – dvs. arten har börjat etablera sig i mer naturliga lövskogsmiljöer. Den sprids huvudsakligen med växter och jord. I sitt ursprungsområde i Syd- och Mellaneuropa lever den i skogs- och buskmarker men även i kulturbiotoper av olika slag.

 

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Arionoidei  
 • Överfamilj
  Arionoidea  
 • Familj
  Arionidae - skogssniglar 
 • Släkte
  Arion  
 • Art
  Arion distinctus, J. Mabille, 1868 - trädgårdssnigel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz