Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläckig vinbergssnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Cornu aspersum
Fläckig vinbergssnäcka Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet är högervridet och rundat koniskt. Det når en höjd av 25–35 mm och en bredd av 24–40 mm, och arten är därmed den näst största landsnäcksarten som förekommer i Sverige. Toppen är flackt konisk. Spiran höjd är variabel men oftast mycket låg, den utgör endast ca 1/9 av den totala skalhöjden. Antalet vindlingar är 4,5–5. De tillväxer mycket snabbt i både höjd och bredd. Den sista vindlingen är oftast mer än dubbelt så bred som den föregående. I höjd har den sista vindlingen (kroppsvindlingen) en rundad, men ofta ojämn ytterlinje med maximala bredden nedanför vindlingens mitt. Skalundersidan är ganska flackt rundad. Fogen mellan vindlingarna är grund. Skalet är (oftast) tjockt och fast. Det har ljust brun (sällan gul) grundfärg med 0–5 mörkare spiralband. Banden är ofta avbrutna av vita eller ljusare bruna fläckar som kan vara sammansmälta till radiära, oregelbundna streck eller fält. Skalytan är ogenomskinlig och matt och har en fin karakteristiskt ”skrynklig” struktur. Radiärstrieringen är ganska fin och oregelbunden. Mynningen är mycket stor och bildar en snett utåt-nedåt utdragen oval (oftast bredare än hög). Dess ytterkant är jämnt rundad. Mynningen har en, vit, kraftig, omböjd läpp med avbrott i parietalregionen. Den är inåt förstärkt av en callus (mynningsvalk). I mynningspartiet vinklar överkanten av den sista vindlingen något nedåt. Naveln är, hos adulta individer med fullt utbildad mynning, helt övertäckt av den tillbakavikta columellarkanten av läppen.
Utbredning
Observationer i Sverige för fläckig vinbergssnäcka
Svensk förekomst
Ej bofast men tillfälligt reproducerande
Reproducerande populationer finns på flera håll i Skåne och även i Bohuslän. En tidigare population i Västergötland (utanför Göteborg) är troligen utgången. Tillfälliga fynd har gjorts i flera andra landskap. Arten finns ursprungligen i Västeuropa och Medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
I sitt ursprungliga utbredningsområde – Medelhavsområdet och atlantiska Västeuropa – lever arten i gles skogs-buskmark, kalkhedar och dyner. Den är också vanlig i olika typer av starkt människopåverkade och människoskapade biotoper. I Sverige har fläckig vinbergssnäcka under senare år etablerat populationer i trädgårdar, parker, handelsträdgårdar och på ruderatmarker. Flera fynd har också gjorts på grönsaker i livsmedelsaffärer. Arten är helt människospridd och följer mycket lätt med i transporter av växter, jord grönsaker etc., men även med andra typer av gods. Flera av fynden är av tillfällig karaktär, men det allt mildare klimatet torde underlätta för arten att etablera sig på fler platser i Syd- och Mellansverige. Den kan, speciellt i Storbritannien, uppträda som ett skadedjur i trädgårdar.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Helicidae (storsnäckor), Släkte Cornu, Art Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) - fläckig vinbergssnäcka Synonymer Helix aspersa MÜLLER

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Skalet är högervridet och rundat koniskt. Det når en höjd av 25–35 mm och en bredd av 24–40 mm, och arten är därmed den näst största landsnäcksarten som förekommer i Sverige. Toppen är flackt konisk. Spiran höjd är variabel men oftast mycket låg, den utgör endast ca 1/9 av den totala skalhöjden. Antalet vindlingar är 4,5–5. De tillväxer mycket snabbt i både höjd och bredd. Den sista vindlingen är oftast mer än dubbelt så bred som den föregående. I höjd har den sista vindlingen (kroppsvindlingen) en rundad, men ofta ojämn ytterlinje med maximala bredden nedanför vindlingens mitt. Skalundersidan är ganska flackt rundad. Fogen mellan vindlingarna är grund. Skalet är (oftast) tjockt och fast. Det har ljust brun (sällan gul) grundfärg med 0–5 mörkare spiralband. Banden är ofta avbrutna av vita eller ljusare bruna fläckar som kan vara sammansmälta till radiära, oregelbundna streck eller fält. Skalytan är ogenomskinlig och matt och har en fin karakteristiskt ”skrynklig” struktur. Radiärstrieringen är ganska fin och oregelbunden. Mynningen är mycket stor och bildar en snett utåt-nedåt utdragen oval (oftast bredare än hög). Dess ytterkant är jämnt rundad. Mynningen har en, vit, kraftig, omböjd läpp med avbrott i parietalregionen. Den är inåt förstärkt av en callus (mynningsvalk). I mynningspartiet vinklar överkanten av den sista vindlingen något nedåt. Naveln är, hos adulta individer med fullt utbildad mynning, helt övertäckt av den tillbakavikta columellarkanten av läppen.

Svensk förekomst Ej bofast men tillfälligt reproducerande
Observationer i Sverige för fläckig vinbergssnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Reproducerande populationer finns på flera håll i Skåne och även i Bohuslän. En tidigare population i Västergötland (utanför Göteborg) är troligen utgången. Tillfälliga fynd har gjorts i flera andra landskap. Arten finns ursprungligen i Västeuropa och Medelhavsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Helicoidei  
 • Överfamilj
  Helicoidea  
 • Familj
  Helicidae - storsnäckor 
 • Släkte
  Cornu  
 • Art
  Cornu aspersum(O.F. Müller, 1774) - fläckig vinbergssnäcka
  Synonymer
  Helix aspersa MÜLLER

I sitt ursprungliga utbredningsområde – Medelhavsområdet och atlantiska Västeuropa – lever arten i gles skogs-buskmark, kalkhedar och dyner. Den är också vanlig i olika typer av starkt människopåverkade och människoskapade biotoper. I Sverige har fläckig vinbergssnäcka under senare år etablerat populationer i trädgårdar, parker, handelsträdgårdar och på ruderatmarker. Flera fynd har också gjorts på grönsaker i livsmedelsaffärer. Arten är helt människospridd och följer mycket lätt med i transporter av växter, jord grönsaker etc., men även med andra typer av gods. Flera av fynden är av tillfällig karaktär, men det allt mildare klimatet torde underlätta för arten att etablera sig på fler platser i Syd- och Mellansverige. Den kan, speciellt i Storbritannien, uppträda som ett skadedjur i trädgårdar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Helicoidei  
 • Överfamilj
  Helicoidea  
 • Familj
  Helicidae - storsnäckor 
 • Släkte
  Cornu  
 • Art
  Cornu aspersum, (O.F. Müller, 1774) - fläckig vinbergssnäcka
  Synonymer
  Helix aspersa MÜLLER
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.