Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lakritssopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lanmaoa fragrans
Lakritssopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt kraftig sopp med rätt mörkt brun till rödbrun, i början fint sammetsluden hatt och gula pormynningar. Foten har tillspetsad bas och är blekgul upptill men brun till rödaktig neråt. Foten saknar nätådring. Köttet är citrongult och blånar mycket långsamt och svagt vid brytning. Lukten är sötaktig, fruktliknande.
Utbredning
Länsvis förekomst för lakritssopp Observationer i Sverige för lakritssopp
Svensk förekomst
Ej påträffad
En sydlig lövskogsart som i hela Norden bara är funnen på Gotland där den hittades på två lokaler 1973: Allekvia löväng i Endre samt nära Lina myr i Hörsne. På den förstnämnda lokalen finns arten fortfarande kvar. Det är inte bekant hur fyndplatsen vid Lina myr ser ut idag eller om den finns kvar där. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 20, vilket motsvarar ungefär 40 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 400 individer enligt IUCN:s definitioner; 2005).Arten är mycket sällsynt även i Mellaneuropa. Den beskrevs först från Norditalien och är sedan funnen åtminstone i Frankrike, Böhmen och England. Arten anses akut hotad i bl.a. Polen
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ekologi
På de gotländska lokalerna växer svampen under ek med vilken den säkerligen bildar mykorrhiza. I litteraturen anges arten växa i öppen lövskog eller parker utan närmare precisering och sannolikt kan den leva även med andra trädslag. Den anses vara värmekrävande. Fyndplatserna antyder att den kräver kalkrik mark och kanske också att den gynnas av en viss hävd eftersom det ger förutsättningar för högre värme i marken. På de kända lokalerna har lakritssopp uppträtt på någon enstaka plats. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Lanmaoa, Art Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini - lakritssopp Synonymer Boletus fragrans Vittad.

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En relativt kraftig sopp med rätt mörkt brun till rödbrun, i början fint sammetsluden hatt och gula pormynningar. Foten har tillspetsad bas och är blekgul upptill men brun till rödaktig neråt. Foten saknar nätådring. Köttet är citrongult och blånar mycket långsamt och svagt vid brytning. Lukten är sötaktig, fruktliknande.

Svensk förekomst Ej påträffad
Länsvis förekomst för lakritssopp

Länsvis förekomst och status för lakritssopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lakritssopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig lövskogsart som i hela Norden bara är funnen på Gotland där den hittades på två lokaler 1973: Allekvia löväng i Endre samt nära Lina myr i Hörsne. På den förstnämnda lokalen finns arten fortfarande kvar. Det är inte bekant hur fyndplatsen vid Lina myr ser ut idag eller om den finns kvar där. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 20, vilket motsvarar ungefär 40 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 400 individer enligt IUCN:s definitioner; 2005).Arten är mycket sällsynt även i Mellaneuropa. Den beskrevs först från Norditalien och är sedan funnen åtminstone i Frankrike, Böhmen och England. Arten anses akut hotad i bl.a. Polen
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Lanmaoa  
 • Art
  Lanmaoa fragrans(Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini - lakritssopp
  Synonymer
  Boletus fragrans Vittad.

På de gotländska lokalerna växer svampen under ek med vilken den säkerligen bildar mykorrhiza. I litteraturen anges arten växa i öppen lövskog eller parker utan närmare precisering och sannolikt kan den leva även med andra trädslag. Den anses vara värmekrävande. Fyndplatserna antyder att den kräver kalkrik mark och kanske också att den gynnas av en viss hävd eftersom det ger förutsättningar för högre värme i marken. På de kända lokalerna har lakritssopp uppträtt på någon enstaka plats. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark

Hoten är främst avverkning av mykorrhizapartnern eller andra förändringar av miljön på växtplatserna, t.ex. upphörande hävd.
Fortsatt hävd av Allekvia löväng. Artens uppträdande bör karteras varje år och vid eventuella gallringar bör lakritssoppens mykorrhizapartner sparas. Den bör också eftersökas i andra lövängar på Gotland.
Utländska namn – DK: Brunstokket rørhat.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Eriksson, G. 1976. Anteckningar om svampfynd på Gotland. Friesia 9: 12–134.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Lanmaoa  
 • Art
  Lanmaoa fragrans, (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini - lakritssopp
  Synonymer
  Boletus fragrans Vittad.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2005.