Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårig strimbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Macroplea pubipennis
Hårig strimbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 5,5–8,5 mm. Skiljs från M. appendiculata och M. mutica på att täckvingarnas spets är kort och trubbig - triangulär snarare än utdragen. Halssköld och täckvingar har längre och tätare behåring (på sin höjd enstaka hår hos de andra två arterna). Bakfötternas två innersta segment är kortare och bredare. Färgen är över lag ljusare, med halssköld och ben vanligen enfärgat ljusa.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårig strimbock Observationer i Sverige för hårig strimbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sedan länge känd från Finland, men först 2018 påträffad i Sverige (Norrbotten). Utbredningen i Finland (totalt är ca 25 lokaler kända) sträcker sig från Finska viken norrut ända till Uleåborg i Bottenviken, med flera lokaler på Åland. Eftersök längs Upplandskusten har hittills varit resultatlösa. Arten är inte funnen i något annat europeiskt land, och är utanför Europa endast känd från Kina. Det kan dock antas att mörkertalet i kända förekomster är mycket stort.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Larvutvecklingen sker på rötterna av vattenväxter. I Norden är arten funnen i skyddade brackvattenvikar med gyttjebotten, vanligen på grunt vatten i närheten av vassvegetation. I samma miljö kan även släktingarna M. appendiculata och M. mutica påträffas. I Kina är arten funnen i sötvatten. Fullbildade individer är observerade främst på slingor (Myriophyllum spp.) men också på borstnate (Stuckenia pectinata) och ålnate (Potamogeton perfoliatus) (Biström 1995, Saari 2007, Pohjola 2018). Livscykeln är dåligt känd, men larvutveckligen är troligen flerårig. Förpuppningen sker i en halvgenomskinlig, brun kokong som är fästad på värdväxternas rötter eller rotstammar. Fullbildade individer påträffas främst under juli-augusti, när parningen sker. De kan då observeras krypande i vattenvegetationen, ofta parvis med hanen sittande på honans rygg.
Landskapstyper
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· borstnate
· borstnate
· natar
· natar
· slingor
· slingor
· ålnate
· ålnate
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Macroplea (strimbockar), Art Macroplea pubipennis (Reuter, 1875) - hårig strimbock Synonymer Haemonia pubipennis (Reuter, 1875)

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Längd 5,5–8,5 mm. Skiljs från M. appendiculata och M. mutica på att täckvingarnas spets är kort och trubbig - triangulär snarare än utdragen. Halssköld och täckvingar har längre och tätare behåring (på sin höjd enstaka hår hos de andra två arterna). Bakfötternas två innersta segment är kortare och bredare. Färgen är över lag ljusare, med halssköld och ben vanligen enfärgat ljusa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårig strimbock

Länsvis förekomst och status för hårig strimbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårig strimbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sedan länge känd från Finland, men först 2018 påträffad i Sverige (Norrbotten). Utbredningen i Finland (totalt är ca 25 lokaler kända) sträcker sig från Finska viken norrut ända till Uleåborg i Bottenviken, med flera lokaler på Åland. Eftersök längs Upplandskusten har hittills varit resultatlösa. Arten är inte funnen i något annat europeiskt land, och är utanför Europa endast känd från Kina. Det kan dock antas att mörkertalet i kända förekomster är mycket stort.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Haemoniini  
 • Släkte
  Macroplea - strimbockar 
 • Art
  Macroplea pubipennis(Reuter, 1875) - hårig strimbock
  Synonymer
  Haemonia pubipennis (Reuter, 1875)

Larvutvecklingen sker på rötterna av vattenväxter. I Norden är arten funnen i skyddade brackvattenvikar med gyttjebotten, vanligen på grunt vatten i närheten av vassvegetation. I samma miljö kan även släktingarna M. appendiculata och M. mutica påträffas. I Kina är arten funnen i sötvatten. Fullbildade individer är observerade främst på slingor (Myriophyllum spp.) men också på borstnate (Stuckenia pectinata) och ålnate (Potamogeton perfoliatus) (Biström 1995, Saari 2007, Pohjola 2018). Livscykeln är dåligt känd, men larvutveckligen är troligen flerårig. Förpuppningen sker i en halvgenomskinlig, brun kokong som är fästad på värdväxternas rötter eller rotstammar. Fullbildade individer påträffas främst under juli-augusti, när parningen sker. De kan då observeras krypande i vattenvegetationen, ofta parvis med hanen sittande på honans rygg.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· borstnate - Stuckenia pectinata (Viktig)
· natar - Potamogeton (Har betydelse)
· slingor - Myriophyllum (Viktig)
· ålnate - Potamogeton perfoliatus (Har betydelse)
Fortsatta inventeringar behövs för att klarlägga artens utbredning och status i Sverige.

Biström, O. 1995. Kartering av stor natebock, bladbaggen Macroplea pubipennis (Coleoptera: Chrysomelidae) i Esboviken, Finland. – Sahlbergia 2: 113-116.

Pohjola, P. 2018. Hårig strimbock, ny vattenlevande skalbagge påträffad i Sverige. Artdatabanken (https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/harig-strimbock/).

Saari, S. 2007. Meriuposkuoriaisen, Macroplea pubipennis (Coleoptera: Chrysomelidae), levinneisyys ja elinympäistövaatimukset Espoonlahdessa. University of Helsinki, Finland, 51 pp. (på finska).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Haemoniini  
 • Släkte
  Macroplea - strimbockar 
 • Art
  Macroplea pubipennis, (Reuter, 1875) - hårig strimbock
  Synonymer
  Haemonia pubipennis (Reuter, 1875)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.